Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Debrecen: Vélos d'exercice

2022/S 130-368675  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Hongrie-Debrecen: Vélos d'exercice 2022/S 130-368675 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 24684806209 Adresse postale: Nagyerdei Park 12 Ville: Debrecen Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4032 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Paróczai Bernadett Courriel: dlautanpotlas@dlakademia.hu Téléphone: +36 302896226 Fax: +36 00000000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dvscdla.hu/ Adresse du profil d'acheteur: https://dvscdla.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kft.
I.5) Activité principale Autre activité: Utánpótlás nevelés
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
18 db teremkerékpár beszerzése Numéro de référence: EKR000301792022
II.1.2) Code CPV principal 37441300 Vélos d'exercice
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
18 db teremkerékpár beszerzése.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 160 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37441300 Vélos d'exercice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Lieu principal d'exécution:
4014 Debrecen-Pallag, Mez?gazdász utca 11.
II.2.4) Description des prestations:
18 db teremkerékpár beszerzése az alábbiak szerint: Négy irányban állítható ülés Állítható ellenállás Önálló mágneses hajtáslánc, visszatöltés nélküli egységgel Állítható kormányoszlop Teljesítménymér? digitális képerny? Önsúly minimum 40 kg Hálózati áramforrás nélkül m?ködtethet? Q faktor 150mm és 200 mm között Izzadtság, karc és porálló borítás A további információkat, a részletes és teljes m?szaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkér? felhívja a Tisztelt Ajánlattev?k figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredet?, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkér? - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m?szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján - egyenérték? megajánlásokat elfogad. Az egyenérték?ség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes kör? teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: - az Eladót terhel?, a termékekkel kapcsolatos mindennem? adó (kivéve ÁFA), vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, - a termékek el?állításával, bármely harmadik személyt?l történ? beszerzésével összefügg? költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárm?r?l történ? lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történ? berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés díját és telepítés díját.
II.2.5) Crit 08/07/2022 S130 Hongrie-Debrecen: Vélos d'exercice 2022/S 130-368675 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 24684806209 Adresse postale: Nagyerdei Park 12 Ville: Debrecen Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4032 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Paróczai Bernadett Courriel: dlautanpotlas@dlakademia.hu Téléphone: +36 302896226 Fax: +36 00000000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dvscdla.hu/ Adresse du profil d'acheteur: https://dvscdla.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kft.
I.5) Activité principale Autre activité: Utánpótlás nevelés
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
18 db teremkerékpár beszerzése Numéro de référence: EKR000301792022
II.1.2) Code CPV principal 37441300 Vélos d'exercice
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
18 db teremkerékpár beszerzése.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 160 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37441300 Vélos d'exercice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Lieu principal d'exécution:
4014 Debrecen-Pallag, Mez?gazdász utca 11.
II.2.4) Description des prestations:
18 db teremkerékpár beszerzése az alábbiak szerint: Négy irányban állítható ülés Állítható ellenállás Önálló mágneses hajtáslánc, visszatöltés nélküli egységgel Állítható kormányoszlop Teljesítménymér? digitális képerny? Önsúly minimum 40 kg Hálózati áramforrás nélkül m?ködtethet? Q faktor 150mm és 200 mm között Izzadtság, karc és porálló borítás A további információkat, a részletes és teljes m?szaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkér? felhívja a Tisztelt Ajánlattev?k figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredet?, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkér? - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m?szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján - egyenérték? megajánlásokat elfogad. Az egyenérték?ség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes kör? teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: - az Eladót terhel?, a termékekkel kapcsolatos mindennem? adó (kivéve ÁFA), vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, - a termékek el?állításával, bármely harmadik személyt?l történ? beszerzésével összefügg? költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárm?r?l történ? lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történ? berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés díját és telepítés díját.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   1.  A lendkerék tömege (kg-ban, minimum 2 kg, minél nagyobb annál jobb) / Pondération: 20 Critčre de qualité - Nom:
   2.  Q faktor mérete (mm-ben, legfeljebb 200 mm, minél kisebb, annál jobb) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Értékelés módszere: az
   1.  szempont esetén: egyenes arányosítás, a
   2.  szempont esetén: fordított arányosítás, Ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és fels? határa: 0-10 pont. A II.2.7) pontban foglalt határid? naptári napokban értend? a szerz?dés hatályba lépését?l számítottan. Ajánlatkér? a részajánlat tétel lehet?ségét nem biztosítja. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkér? számára az egységes szerviz, karbantartás, teljesítmény-feltételek, az egységes teremkerékpárkészlet biztosítása érdekében Ajánlatkér? számára gazdaságilag és szakmailag ésszer?tlen döntés lenne különböz? gyártók, különböz? típusú teremkerékpárainak beszerzése.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 051-132087
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pure Sports Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 14192371213 Adresse postale: Levendula Utca 6/b Ville: Üröm Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2096 Pays: Hongrie Courriel: orban.zsolt@puresports.hu Téléphone: +36 309949448 Adresse internet: http://www.puresports.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 11 160 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev? neve: Tar-Karma Kft. Székhelye: 1039 Budapest Zsirai Miklós Utca 10 Adószám 12453151-2-41 FINN WELLNESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Székhely 1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/A Adószám 24381132-2-41
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Hongrie-Debrecen: Vélos d'exerciceType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 08/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
37441300 - Vélos d'exercice