Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Gödöll?: Aliments pręts ŕ l'emploi pour animaux d'élevage et autres animaux

2022/S 56-146418  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Hongrie-Gödöll?: Aliments pręts ŕ l'emploi pour animaux d'élevage et autres animaux 2022/S 056-146418 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Numéro national d'identification: 19294784213 Adresse postale: Páter Károly Utca
   1. 
Ville: Gödöll? Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2100 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kozma György Courriel: kozmagyorgy@t-online.hu Téléphone: +36 302831982 Fax: +36 23414627 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uni-mate.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Magánegyetem
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
MATE - Nyúl takarmány beszerzés Numéro de référence: EKR001708802021
II.1.2) Code CPV principal 15710000 Aliments pręts ŕ l'emploi pour animaux d'élevage et autres animaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Éves mennyiség: Anyanyúl takarmánykeverék 53 000 kg Baknyúl takarmánykeverék 25 800 kg Választónyúl takarmánykeverék 75 000 kg Befejez? nyúl takarmánykeverék 105 000 kg Vev? vállalja, hogy a keretmennyiség legalább 80 %-áig rendel terméket az Eladótól.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 37 006 838.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15710000 Aliments pręts ŕ l'emploi pour animaux d'élevage et autres animaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU120 Pest Code NUTS: HU232 Somogy Lieu principal d'exécution:
Kaposvár, Guba S. u. 40. Gödöll?, Szent-Györgyi Albert u.
   4. 
II.2.4) Description des prestations:
Éves mennyiség: Anyanyúl takarmánykeverék 53 000 kg Baknyúl takarmánykeverék 25 800 kg Választónyúl takarmánykeverék 75 000 kg Befejez? nyúl takarmánykeverék 105 000 kg Vev? vállalja, hogy a keretmennyiség legalább 80 %-áig rendel terméket az Eladótól.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Vev? a keretmennyiségekt?l + 20 %-kal eltérhet. Vev? az egyes takarmányokból a közbeszerzési dokumentumokban megadott alapmennyiség és annak + 20 %-ának erejéig jogosult rendelni.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel ŕ la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: a Kbt. 98. § (2) bekezdés b.) pontja. A Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazására jogszer?en akkor kerülhet sor, ha a nyílt vagy a meghívásos eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, vagy csak alapvet?en nem megfelel? ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be, feltéve, hogy a közbeszerzés feltételei id?közben lényegesen nem változtak meg. Ajánlatkér? a Hivatalos Lapban 2021/S 132-350310. szám alatt megjelent felhívással a Kbt.
   2.  fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított MATE - Takarmány beszerzés tárgyában. A közbeszerzési eljárás
   1.  része a nyúl takarmány beszerzése volt, amely rész a 2021.09.28. napján megküldött összegezés szerint Kbt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelen volt, mert nem nyújtottak be ajánlatot. Ajánlatkér? hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásával folytatja le a hivatkozott közbeszerzési eljárás
   1.  részét képez? nyúltakarmányok beszerzését, mert a Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontjának valamennyi feltétele fennáll. A 2021/S 132-350310. számú felhívással indult eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot, és a közbeszerzés feltételei id?közben egyáltalán nem változtak meg. 2021/S 132-350310 2021/S 132-350310
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Nyúltakarmány
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agroszász Kft.
Numéro national d'identification: 11002628202 Adresse postale: Külterület 027/9 Ville: Szászvár Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7349 Pays: Hongrie Courriel: jagertamas@agroszasz.hu Téléphone: +36 304145303
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 37 006 838.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A nyertes ajánlattev?, mint egyedüli ajánlattev? adatai: Agroszász Kft., Magyarország 7349 Szászvár, Külterület 027/9 11002628202
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Hongrie-Gödöll?: Aliments pręts ŕ l'emploi pour animaux d'élevage et autres animauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Fournitures 21/03/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
15710000 - Aliments pręts ŕ l'emploi pour animaux d'élevage et autres animaux