Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Gy?r: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2022/S 18-043278  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Hongrie-Gy?r: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 2022/S 018-043278 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Széchenyi István Egyetem Numéro national d'identification: 19253079408 Adresse postale: Egyetem Tér 1 Ville: Gy?r Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code postal: 9026 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Torma András Courriel: torma@ga.sze.hu Téléphone: +36 96503453 Fax: +36 17927447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uni.sze.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Fels?oktatási intézmény
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
SZE - Villamos energia beszerzése - 2022 Numéro de référence: EKR001386172021
II.1.2) Code CPV principal 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Felhasználási célú villamos energia beszerzés melynek teljes mennyisége 7 248 409 KWh (+ 50 % opció).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU213 Veszprém Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
Gy?r, Mosonmagyaróvár, Balatonalmádi és Balatonudvari (m?szaki leírásban meghatározott fogyasztási helyeken)
II.2.4) Description des prestations:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos min?ség? villamos energia versenypiaci beszerzése 2022.01.01. és 2022.12.31. közötti id?szakra Széchenyi István Egyetem és intézményei számára, teljes ellátásalapú szerz?dés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül az alábbi mennyiségek figyelembevételével: - Felhasználási célú villamos energia beszerzés, melynek 12 hónapra számított teljes mennyisége 7 248 409 KWh (+ 50 % eltérés az alapmennyiséggel egyez? egységáron). Nyertes ajánlattev? a teljesítés során különösen az alábbi jogszabályok és egyéb dokumentumok rendelkezéseit köteles figyelembe venni: - A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és kapcsolódó jogszabályok; - 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról;
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 225-589633
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
SZE - Villamos energia beszerzése - 2022
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Hongrie-Gy?r: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaireType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire