Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Mez?hegyes:Herbicides

2023/S 55-158483  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Hongrie-Mez?hegyes: Herbicides 2023/S 055-158483 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 11043924204 Adresse postale: Jung József Tér 1 Ville: Mez?hegyes Code NUTS: HU332 Békés Code postal: 5820 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Gyenes Tiborné Courriel: gyenes.tiborne@mezohegyesbirtok.hu Téléphone: +36 68566566 Fax: +36 68566567 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mezohegyesbirtok.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5) Activité principale Autre activité: Mez?gazdaság
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Növényvéd?szer beszerzése 2023 Numéro de référence: EKR000001102023
II.1.2) Code CPV principal 24453000 Herbicides
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Növényvéd?szer beszerzése 2023
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24452000 Insecticides 24453000 Herbicides 24457000 Fongicides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU332 Békés Lieu principal d'exécution:
Magyarország_5820_Mez?hegyes
II.2.4) Description des prestations:
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt árubeszerzés keretében kívánja beszerezni 2023 évi növényvéd?szereket az alábbi mennyiségekben: Gyomírtó szer: 134 csomag, 505,2 kg, 18 890 liter. Rovaröl? szer: 4 675 kg, 1 005 liter gombaöl? szer: 5 300 liter Lombtrágya: 12 350 liter Érésgyorsító: 3 170 liter Talajfert?tlenít? szer: 10 000 kg. Biostimulátor: 80 liter tarlókezel? szer: 1 200 liter. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez? m?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)A II.2.7) pontban megadott id?tartam vonatkozásában Ajánlatkér? rögzíti, hogy a kezdés id?pontja kizárólag tervezett dátum, amely a hirdetmény technikai feladhatóságát szolgálja. 2) Ajánlatkér? rögzíti, hogy amennyiben Ajánlattev? ajánlati ára a fedezet összegére tekintettel nem elegend? a II.2.4) pontban rögzített teljes mennyiség megváráslására Ajánlatkér? az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 011-028573
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Növényvéd?szer beszerzése 2023
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A következ? eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra: ? az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határid?ben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].; Az ajánlati felhívás VI.3) További információk 15) alpontjában rögzítésre került, hogy Ajánlatkér? a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza. Az ajánlattételi felhívásban el?írt határid?ig (2023.03.01. 10:00) a fenti tárgyú eljárásban egyetlen egy ajánlat érkezett. Erre tekintettel bírálóbizottság javasolja Döntéshozó számára, hogy az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határid?ben legalább két ajánlatot. Ajánlattev? adatai: FARMMIX Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 20.) adószám: 12113305-2-09
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Növényvéd?szer beszerzése 2023 17/03/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
24452000 - Insecticides 
24453000 - Herbicides 
24457000 - Fongicides