Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Miskolc:Installations d'alimentation électrique

2023/S 200-627295  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Hongrie-Miskolc: Installations d'alimentation électrique 2023/S 200-627295 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MVM Émász Áramhálózati Kft.
Numéro national d'identification: 13804495205 Adresse postale: Dózsa György Utca 13.
Ville: Miskolc Code NUTS: HU31 Észak-Magyarország Code postal: 3525 Pays: Hongrie Point(s) de contact: komolai-Illés Ágnes Courriel: kozbeszerzes@mvmemaszhalozat.hu Téléphone: +36 202967609 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mvmemaszhalozat.hu/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Elosztó hálózati munkák LRÜ, LRTK Numéro de référence: EKR000198192022
II.1.2) Code CPV principal 45315300 Installations d'alimentation électrique
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LRTK Miskolci Régió2 Sárospatak, Szerencs
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45315300 Installations d'alimentation électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU31 Észak-Magyarország Lieu principal d'exécution:
MVM Émász Áramhálózati Kft. ellátási területe
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
MVM Émász Áramhálózati Kft. részére nagyobb felkészültséget igényl? létesítési, rekonstrukciós, karbantartási és helyreállítási feladatok, esetenként tervezési feladatok (komplett feladat kiadás) és hírközléshez kapcsolódó munkák elvégzése, az elosztó és a közvilágítás passzív hálózaton keretszerz?dés keretében Ajánlatkér? a szerz?dést nettó 280 000 000 HUF + ÁFA keretösszegre kívánja megkötni. Ajánlatkér? a keretösszeg 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal. A részletes árajánlatban (ártáblában) megadott mennyiségi adatok a jelenlegi igényeknek megfelel?en 12 hónapra kalkulált, kizárólag tájékoztató jelleg? információk, melyek megadására a tervezhet?ség érdekében került sor. A tényleges megrendelés - az eljárás ajánlati szakaszában megadásra kerül? munkatételekre vonatkozóan - az Ajánlatkér?nél felmerül? aktuális igények figyelembe vételével történik. Megrendeléskor biztosított az átjárhatóság munkanemek mennyisége tekintetében, a szerz?déses keretösszeg mértékéig. A részletes m?szaki leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) M?szaki leírás c. fejezete tartalmazza.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 234-673772
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 8
Lot nş: 8 Intitulé:
LRTK Miskolci Régió2 Sárospatak, Szerencs
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
21/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ÉMH Észak-Magyarországi Hálózatszerel? Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 27999446241 Adresse postale: Kunigunda Útja 76.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1037 Pays: Hongrie Courriel: viktoria.deli@e-b.hu Téléphone: +36 304196299
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 280 000 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Szerz?dés módosítás dátuma: 2023.06.27. Ajánlatkér?nek az EKR sajátossága miatt tárgyi (8.) rész szerz?désmódosításáról szóló hirdetményt, csak a
   7.  rész TED-en történ? megjelenését (2023.10.02) követ?en van lehet?sége feladni.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45315300 Installations d'alimentation électrique
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45315300 Installations d'alimentation électrique
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU31 Észak-Magyarország Lieu principal d'exécution:
MVM Émász Áramhálózati Kft. ellátási területe
VII.1.4) Description des prestations:
MVM Émász Áramhálózati Kft. részére nagyobb felkészültséget igényl? létesítési, rekonstrukciós, karbantartási és helyreállítási feladatok, esetenként tervezési feladatok (komplett feladat kiadás) és hírközléshez kapcsolódó munkák elvégzése, az elosztó és a közvilágítás passzív hálózaton keretszerz?dés keretében Ajánlatkér? a szerz?dést nettó 280 000 000 HUF + ÁFA keretösszegre kívánja megkötni. Ajánlatkér? a keretösszeg 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal. A részletes árajánlatban (ártáblában) megadott mennyiségi adatok a jelenlegi igényeknek megfelel?en 12 hónapra kalkulált, kizárólag tájékoztató jelleg? információk, melyek megadására a tervezhet?ség érdekében került sor. A tényleges megrendelés - az eljárás ajánlati szakaszában megadásra kerül? munkatételekre vonatkozóan - az Ajánlatkér?nél felmerül? aktuális igények figyelembe vételével történik. Megrendeléskor biztosított az átjárhatóság munkanemek mennyisége tekintetében, a szerz?déses keretösszeg mértékéig. A részletes m?szaki leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) M?szaki leírás c. fejezete tartalmazza.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 321 100 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ÉMH Észak-Magyarországi Hálózatszerel? Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 27999446241 Adresse postale: Kunigunda Útja 76.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1037 Pays: Hongrie Courriel: viktoria.deli@e-b.hu Téléphone: +36 304196299
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Megrendel? a hálózati kapacitás iránt megnövekedett igények és az új fogyasztói igények, valamint a hálózatot érint? nagyobb mérték? rekonstrukció és fejlesztés szükségessége, a hálózati diagnosztika és üzemzavarok miatt a szerz?dés keretösszegének emelését kezdeményezte. Felek a keretszerz?dés
   2.  pontjában írtakra tekintettel a
   8.  rész vonatkozásában a szerz?dés III.1 pontjában rögzített keretösszeget nettó 280 000 000 Ft-ról, nettó 321 100 000 Ft-ra emelik. A keretösszeg emelésére a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján lehet?ség van, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerz?déses érték 15%-át
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Megrendel? a hálózati kapacitás iránt megnövekedett igények és az új fogyasztói igények, valamint a hálózatot érint? nagyobb mérték? rekonstrukció és fejlesztés szükségessége, a hálózati diagnosztika és üzemzavarok miatt a szerz?dés keretösszegének emelését kezdeményezte. Felek a keretszerz?dés
   2.  pontjában írtakra tekintettel a
   7.  rész vonatkozásában a szerz?dés III.1 pontjában rögzített keretösszeget nettó 280 000 000 Ft-ról, nettó 321 100 000 Ft-ra emelik. A keretösszeg emelésére a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján lehet?ség van, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerz?déses érték 15%-át
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 280 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 321 100 000.00 HUF Elosztó hálózati munkák LRÜ, LRTK 17/10/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45315300 - Installations d'alimentation électrique