Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Nyíregyháza: Travaux de construction de maisons de retraite

2022/S 53-137043  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Hongrie-Nyíregyháza: Travaux de construction de maisons de retraite 2022/S 053-137043 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Határok Nélküli Gyógyításért Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_74722132 Adresse postale: Mikszáth Kálmán Utca 38 Ville: Nyíregyháza Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg Code postal: 4400 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Mikucza László Zsolt Courriel: hataroknelkuligyogyitasert@gmail.com Téléphone: +36 205905377 Fax: +36 42512222 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gyogyitashataroknelkul.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Id?sek otthona építése Numéro de référence: EKR000487742020
II.1.2) Code CPV principal 45215212 Travaux de construction de maisons de retraite
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Id?sek otthona építése
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 45262300 Travaux de bétonnage 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage 45310000 Travaux d'équipement électrique 45330000 Travaux de plomberie 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenętres 45430000 Revętement de sols et de murs 45450000 Autres travaux de parachčvement de bâtiment
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg Lieu principal d'exécution:
Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Id?sek otthona építése A Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerül? id?sek és rászorulók elhelyezését biztosító speciális központ kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. Az otthon 120 f? elhelyezését, szabadid?s foglalkozását, szociális, egészségügyi és higiénés igényeinek kiszolgálását hivatott kielégíteni. Az intézmény egy központi közleked?re szervezett épületszárnyakkal meghatározott 72 fér?helyes f?épületb?l, 12 db telepszer?en elhelyezett, 2 db kétágyas lakóegységet tartalmazó szatellit-apartman épületb?l, egy közös rendezvények megtartására alkalmas pavilonból, valamint egy gépjárm? tároló-raktár melléképületb?l áll. Az épületek hagyományos szerkezet?ek, vertikálisan földszintes tömegekre tagoltak, alápincézetlenek, jellemz?en kishajlású félnyeregtet?s, részben lapostat?s kialakításúak. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közm?építési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza. F?bb mennyiségek: lakóegységek száma: 60 db; fér?helyek száma: 120 f?; parkolók száma: 32 db (3 db akadálymentes); beépített alapterület: 5431,18 m2; telekterület: 29990 m2
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 18
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 177-424602
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1 Intitulé:
Id?sek otthona építése
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
04/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Nyírépszer Hungária Épít?ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Numéro national d'identification: EKRSZ_48210900 Adresse postale: Liszt Ferenc Utca
   2.  3/7.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1047 Pays: Hongrie Courriel: info@nyirepszer.hu Téléphone: +36 52520820 Fax: +36 52520821 Adresse internet: http://www.nyirepszer.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 932 067 777.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A vállalkozási szerz?dés
   2.  számú módosításának kelte
:
2022.03.08.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45215212 Travaux de construction de maisons de retraite
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 45262300 Travaux de bétonnage 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage 45310000 Travaux d'équipement électrique 45330000 Travaux de plomberie 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenętres 45430000 Revętement de sols et de murs 45450000 Autres travaux de parachčvement de bâtiment
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg Lieu principal d'exécution:
Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlan
VII.1.4) Description des prestations:
Id?sek otthona építése A Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerül? id?sek és rászorulók elhelyezését biztosító speciális központ kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. Az otthon 120 f? elhelyezését, szabadid?s foglalkozását, szociális, egészségügyi és higiénés igényeinek kiszolgálását hivatott kielégíteni. Az intézmény egy központi közleked?re szervezett épületszárnyakkal meghatározott 72 fér?helyes f?épületb?l, 12 db telepszer?en elhelyezett, 2 db kétágyas lakóegységet tartalmazó szatellit-apartman épületb?l, egy közös rendezvények megtartására alkalmas pavilonból, valamint egy gépjárm? tároló-raktár melléképületb?l áll. Az épületek hagyományos szerkezet?ek, vertikálisan földszintes tömegekre tagoltak, alápincézetlenek, jellemz?en kishajlású félnyeregtet?s, részben lapostat?s kialakításúak. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közm?építési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza. F?bb mennyiségek: lakóegységek száma: 60 db; fér?helyek száma: 120 f?; parkolók száma: 32 db (3 db akadálymentes); beépített alapterület: 5431,18 m2; telekterület: 29990 m2
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 20
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 003 677 777.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Nyírépszer Hungária Épít?ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Numéro national d'identification: EKRSZ_48210900 Adresse postale: Liszt Ferenc Utca
   2.  3/7.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1047 Pays: Hongrie Courriel: info@nyirepszer.hu Téléphone: +36 52520820 Fax: +36 52520821 Adresse internet: http://www.nyirepszer.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A vállalkozási szerz?dés
   6. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: A szerz?désben el?írt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 20 hónap. A teljesítés id?pontja a sikeres, hiba- és hiánymentesen lezárt m?szaki átadás-átvétel megkezdésének napja.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:

   2. 1. Megrendel? a létesítmény földgázellátásának biztosítása érdekében elosztói csatlakozási szerz?dést kötött a földgázelosztói engedélyessel. A megkötött csatlakozási szerz?dés alapján a hálózati kapacitás rendelkezésre állásának id?pontja 2021. augusztus 30. napja volt. Az igényelt kapacitás kiépítése, a földgázhálózat üzembe helyezése a jelen szerz?désmódosítás id?pontjáig nem történt meg, így az épület f?tési rendszerének beüzemelése, a rendszer üzempróbája, valamint a kivitelezés további folytatásához szükséges f?tés nem biztosítható. A szerz?désmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkér? kell? gondossággal eljárva nem láthatott el?re. A módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét, a szerz?désmódosítás során az ellenérték nem változik.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 003 677 777.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 2 003 677 777.00 HUF Hongrie-Nyíregyháza: Travaux de construction de maisons de retraiteType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 16/03/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
45215212 - Travaux de construction de maisons de retraite 
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie 
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenętres 
45430000 - Revętement de sols et de murs 
45450000 - Autres travaux de parachčvement de bâtiment