Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Paks: Services de développement de logiciels personnalisés

2022/S 130-370664  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Hongrie-Paks: Services de développement de logiciels personnalisés 2022/S 130-370664 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MVM Informatika Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_79228174 Adresse postale: Vasút Utca 1 Ville: Paks Code NUTS: HU233 Tolna Code postal: 7030 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Darnai András Courriel: darnai.andras@mvm.hu Téléphone: +36 202048739 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mvmi.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Gazdasági társaság
I.5) Activité principale Autre activité: Informatikai szolgáltatás
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Keretmegállapodás LIBRA fejlesztésekre Numéro de référence: EKR000376262020
II.1.2) Code CPV principal 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Keretmegállapodás LIBRA fejlesztésekre
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 188 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
II.2.4) Description des prestations:
PDF mintaszámla csatolmány méretkorlátozás_Libra
   1.  A dokumentum célja, az igény leírása A rendszer a számlázás alkalmával pdf formátumú mintaszámlát küld egy el?re megjelölt ügyfélkörnek automatikusan. Ahol egy e-mailcímre több számla is elküldésre kerül, ott a csatolmány mérete több esetben meghaladja az ügyfél oldali levelez? rendszer fogadható méretkorlátját, illetve az MVM-es e-mail címr?l kiküldhet? levelek méretkorlátját. Emiatt szükséges Libra oldalon megvalósítani, hogy a kiküldend? csatolmányok 10 MB méretkorlátot ne haladják meg, illetve egy ügyfél oldali e-mailcímre a méretkorlát miatt több e-mail is kiküldésre kerüljön. Szabályzatok, jogi hivatkozások A számla pdf csatolmányban való elküldésének kötelezettsége az ügyfelek villamos energia értékesítési szerz?désében vannak rögzítve.
   2.  Jelenlegi üzleti folyamat A rendszerb?l minden számlázás alkalmával mintaszámlát (pdf) küldünk az el?re meghatározott ügyfeleknek. Az általuk megadott e-mailcímre az ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mailfiókból, Libra által automatikusan történik a levelek kiküldése. Vannak olyan e-mailcímek, amelyekhez több tíz, több száz számla is kapcsolódhat, így a levél csatolmányának mérete több esetben meghaladja az ügyfél oldali levelez? rendszer fogadható méretkorlátját, illetve az MVM-es e-mail címr?l kiküldhet? levelek méretkorlátját. Ezen leveleket manuálisan kell elküldeni az érintetteknek, a csatolmányokat manuálisan kell létrehozni és kezelni.
   3.  Fejlesztési igény részletei A rendszer a számlázás alkalmával pdf formátumú mintaszámlát küld egy el?re megjelölt ügyfélkörnek. Az általuk megadott e-mailcímre az ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mailfiókból, Libra által automatikusan történik a levelek kiküldése. Vannak olyan e-mailcímek, amelyekhez több tíz, több száz számla is kapcsolódik, így a levél csatolmányának mérete több esetben meghaladja az ügyfél oldali levelez? rendszer fogadható méretkorlátját, illetve az MVM-es e-mail címr?l kiküldhet? levelek méretkorlátját. Szükséges megoldani a rendszerben, hogy egy levélhez kapcsolódóan legfeljebb 10 MB nagyságú csatolmány kerüljön. Ez alapján egy ügyféloldali e-mailcímre akár több e-mail is kiküldésre kerülhet majd. ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 089-212442
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4000578461
Lot nş: 1 Intitulé:
PDF mintaszámla csatolmány méretkorlátozás
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIBRA Szoftver Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_80247737 Adresse postale: Karolina út 65.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1113 Pays: Hongrie Courriel: korpacsi.laszlo@libra.hu Téléphone: +36 209411792
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 188 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 1 188 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 37. § (4) bekezdésében el?írt negyedéves közzétételi kötelezettségre tekintettel kerül sor. Nyertes ajánlattev? adószáma: 13649234-2-43
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Hongrie-Paks: Services de développement de logiciels personnalisésType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés