Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Paks:Services de nettoyage

2023/S 198-620226  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Hongrie-Paks: Services de nettoyage 2023/S 198-620226 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Paks II. Atomer?m? Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_88605771 Adresse postale: Gagarin Utca
   1. 
   3.  em. 302/B.
Ville: Paks Code NUTS: HU233 Tolna Code postal: 7030 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Nagy Szilvia Klára Courriel: nagysz@paks2.hu Téléphone: +36 203732349 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.paks2.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Villamosenergia-termelést el?készít? tevékenység
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Paks II telephelyek gondnokolása, takarítása Numéro de référence: EKR000891662020
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Nyertes (AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása (AK) részére a (KM) aláírásától számított 36 hónap id?tartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig. A keremegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft. A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága jelenleg ~ 9900 m2, mely aKM id?beli hatálya alatt további telephelyek bevonásával el?reláthatóan 4950 m2 területtel b?vülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:
   1.  7030 Paks, Dankó Pista u.
   1.  Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 120 f?.
   2.  7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek)
   3.  22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2;
   4.  1054 Budapest, Széchenyi rakpart
   3.  II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen elhelyezhet? létszám: 98 f?. El?reláthatóan 2021. 01.01-t?l AK használatába kerül? telephelyek:
   5.  7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 180 f?.
   6.  7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 276 f?. Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások. Takarítási szolgáltatások iroda jelleg? létesítmények esetén: Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétf?t?l péntekig,munkaid?ben (munkanapokon 8:00-16:00).Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti id?tartamban) rendszeres havi gyakorisággal elvégzend? takarítási feladatok ellátása. Negyedéves takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, minimum 3 f?s takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon és munkaid?n kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy el?re egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni. Eseti takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkés?bb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzend? takarítási eladat. Takarítási szolgáltatások technikai jelleg? létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, 1 f? takarító biztosítása, általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti id?tartamban. Eseti takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, 1 f? takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti id?tartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkés?bb 24 órán belüli rendelkezésre állással. Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszer? használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megel?z?, és felújításnak nem min?sül? kármegel?z? és kárelhárító munkák elvégzése, illet?leg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemz?en 7-15 óráig. A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökr?l, segédanyagokról nyertes AT köteles gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerül? számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi dologi jelleg? kiadást gépek,eszközök,kezel?szerek, stb). A telephelyekre vonatkozó részletes m?szaki m?szaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Vállalkozási keretmegállapodás
   1.  sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 14 403 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU233 Tolna Lieu principal d'exécution:
Paks-Budapest
II.2.4) Description des prestations:
Nyertes (AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása (AK) részére a (KM)aláírásától számított 36 hónap id?tartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig. A keretmegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft. A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága jelenleg ~ 9900 m2, mely a KMid?beli hatálya alatt további telephelyek bevonásával el?reláthatóan 4950 m2 területtel b?vülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:
   1.  7030 Paks, Dankó Pista u.
   1.  Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 120 f?.
   2.  7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek)
   3.  22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2;
   4.  1054 Budapest, Széchenyi rakpart
   3.  II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen elhelyezhet? létszám: 98 f?. El?reláthatóan 2021. 01.01-t?l AK használatába kerül? telephelyek:
   5.  7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 180 f?.
   6.  7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 276 f?. Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások. Takarítási szolgáltatások iroda jelleg? létesítmények esetén: Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétf?t?l péntekig,munkaid?ben (munkanapokon 8:00-16:00).Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti id?tartamban) rendszeres havi gyakorisággal elvégzend? takarítási feladatok ellátása. Negyedéves takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, minimum 3 f?s takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon és munkaid?n kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy el?re egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni. Eseti takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkés?bb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzend? takarítási eladat.Takarítási szolgáltatások technikai jelleg? létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, 1 f? takarító biztosítása, általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti id?tartamban. Eseti takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, 1 f? takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti id?tartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkés?bb 24 órán belüli rendelkezésre állással. Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszer? használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megel?z?, és felújításnak nem min?sül? kármegel?z? és kárelhárító munkák illet?leg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemz?en 7-15 óráig. A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökr?l, segédanyagokról nyertes AT gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerül? számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi dologi jelleg? kiadást (gépek,eszközök,kezel?szerek, stb). A telephelyekre vonatkozó részletes m?szaki m?szaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Vállalkozási keretmegállapodás
   1.  sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza.
II.2.5) Crit 13/10/2023 S198 Hongrie-Paks: Services de nettoyage 2023/S 198-620226 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Paks II. Atomer?m? Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_88605771 Adresse postale: Gagarin Utca
   1. 
   3.  em. 302/B.
Ville: Paks Code NUTS: HU233 Tolna Code postal: 7030 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Nagy Szilvia Klára Courriel: nagysz@paks2.hu Téléphone: +36 203732349 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.paks2.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Villamosenergia-termelést el?készít? tevékenység
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Paks II telephelyek gondnokolása, takarítása Numéro de référence: EKR000891662020
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Nyertes (AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása (AK) részére a (KM) aláírásától számított 36 hónap id?tartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig. A keremegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft. A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága jelenleg ~ 9900 m2, mely aKM id?beli hatálya alatt további telephelyek bevonásával el?reláthatóan 4950 m2 területtel b?vülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:
   1.  7030 Paks, Dankó Pista u.
   1.  Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 120 f?.
   2.  7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek)
   3.  22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2;
   4.  1054 Budapest, Széchenyi rakpart
   3.  II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen elhelyezhet? létszám: 98 f?. El?reláthatóan 2021. 01.01-t?l AK használatába kerül? telephelyek:
   5.  7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 180 f?.
   6.  7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 276 f?. Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások. Takarítási szolgáltatások iroda jelleg? létesítmények esetén: Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétf?t?l péntekig,munkaid?ben (munkanapokon 8:00-16:00).Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti id?tartamban) rendszeres havi gyakorisággal elvégzend? takarítási feladatok ellátása. Negyedéves takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, minimum 3 f?s takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon és munkaid?n kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy el?re egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni. Eseti takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkés?bb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzend? takarítási eladat. Takarítási szolgáltatások technikai jelleg? létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, 1 f? takarító biztosítása, általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti id?tartamban. Eseti takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, 1 f? takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti id?tartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkés?bb 24 órán belüli rendelkezésre állással. Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszer? használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megel?z?, és felújításnak nem min?sül? kármegel?z? és kárelhárító munkák elvégzése, illet?leg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemz?en 7-15 óráig. A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökr?l, segédanyagokról nyertes AT köteles gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerül? számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi dologi jelleg? kiadást gépek,eszközök,kezel?szerek, stb). A telephelyekre vonatkozó részletes m?szaki m?szaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Vállalkozási keretmegállapodás
   1.  sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 14 403 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU233 Tolna Lieu principal d'exécution:
Paks-Budapest
II.2.4) Description des prestations:
Nyertes (AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása (AK) részére a (KM)aláírásától számított 36 hónap id?tartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig. A keretmegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft. A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága jelenleg ~ 9900 m2, mely a KMid?beli hatálya alatt további telephelyek bevonásával el?reláthatóan 4950 m2 területtel b?vülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:
   1.  7030 Paks, Dankó Pista u.
   1.  Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 120 f?.
   2.  7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek)
   3.  22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2;
   4.  1054 Budapest, Széchenyi rakpart
   3.  II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen elhelyezhet? létszám: 98 f?. El?reláthatóan 2021. 01.01-t?l AK használatába kerül? telephelyek:
   5.  7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 180 f?.
   6.  7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhet? létszám: 276 f?. Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások. Takarítási szolgáltatások iroda jelleg? létesítmények esetén: Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétf?t?l péntekig,munkaid?ben (munkanapokon 8:00-16:00).Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti id?tartamban) rendszeres havi gyakorisággal elvégzend? takarítási feladatok ellátása. Negyedéves takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, minimum 3 f?s takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon és munkaid?n kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy el?re egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni. Eseti takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkés?bb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzend? takarítási eladat.Takarítási szolgáltatások technikai jelleg? létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, 1 f? takarító biztosítása, általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti id?tartamban. Eseti takarítás: A Felek között el?re egyeztetett id?pontban, 1 f? takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti id?tartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkés?bb 24 órán belüli rendelkezésre állással. Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszer? használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megel?z?, és felújításnak nem min?sül? kármegel?z? és kárelhárító munkák illet?leg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemz?en 7-15 óráig. A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökr?l, segédanyagokról nyertes AT gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerül? számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi dologi jelleg? kiadást (gépek,eszközök,kezel?szerek, stb). A telephelyekre vonatkozó részletes m?szaki m?szaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Vállalkozási keretmegállapodás
   1.  sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Az M2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1 f? személyi állomány szakmai többlet tapasztalata / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 228-562017
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 42
Lot nş: 1 Intitulé:
42. sz. megrendelés ABC takarítás 20231001-20231031
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Number One Technologies Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_62584632 Adresse postale: Koller u. 7/1. II.em.20.
Ville: Pécs Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7626 Pays: Hongrie Courriel: office@nbronetech.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 996 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 996 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 43
Lot nş: 1 Intitulé:
43. sz. megrendelés EBK takarítás 20231001-20231231
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Number One Technologies Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_62584632 Adresse postale: Koller u. 7/1. II.em.20.
Ville: Pécs Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7626 Pays: Hongrie Courriel: office@nbronetech.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 788 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 7 788 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 44
Lot nş: 1 Intitulé:
44. sz. megrendelés EBK gondnokolás 20231001-20231231
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Number One Technologies Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_62584632 Adresse postale: Koller u. 7/1. II.em.20.
Ville: Pécs Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7626 Pays: Hongrie Courriel: office@nbronetech.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 974 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 974 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 45
Lot nş: 1 Intitulé:
45. sz. megrendelés DANKO takarítás 20231001-20231231
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Number One Technologies Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_62584632 Adresse postale: Koller u. 7/1. II.em.20.
Ville: Pécs Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7626 Pays: Hongrie Courriel: office@nbronetech.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 671 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 3 671 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 46
Lot nş: 1 Intitulé:
45. sz. megrendelés DANKO gondnokolás 20231001-20231231
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Number One Technologies Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_62584632 Adresse postale: Koller u. 7/1. II.em.20.
Ville: Pécs Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7620 Pays: Hongrie Courriel: office@nbronetech.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 974 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 974 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A tájékoztató a keretmegállapodás alapján 2023. III. negyedévben megküldött egyedi megrendelésekre vonatkozik. Ajánlattev? adatai: Név: Ajánlattev? neve 2023/07/06 hatállyal Number One Cleaning Takarító és Szolgáltató Kft. elnevezésr?l Number One Technologies Korlátolt Felel?sség? Társaság-ra változott. Székhely: 7626 Pécs, Koller u. 7/1. II. em. 20. (2021.2.1. napjával kezd?d? hatállyal) Adószám: 24744405-2-02 (2021. 01.11. napjával kezd?d? hatállyal)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A 2015. évi CXLIII. törvény(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2023 Paks II telephelyek gondnokolása, takarítása 13/10/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage