Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Pécs:Services de traitement des boues

2023/S 194-605576  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Hongrie-Pécs: Services de traitement des boues 2023/S 194-605576 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközm? Üzemeltetési Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_69407745 Adresse postale: Nyugati ipari út 8 Ville: Pécs Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7634 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Vincze Balázs Courriel: vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu Téléphone: +36 72421700 Fax: +36 72421701 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tettyeforrashaz.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.tettyeforrashaz.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vi?zteleni?tett fermenta?cio?s iszap hasznosi?ta?s Numéro de référence: EKR000355762020
II.1.2) Code CPV principal 90513800 Services de traitement des boues
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vi?zteleni?tett fermenta?cio?s iszap hasznosi?ta?s
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513800 Services de traitement des boues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU231 Baranya Lieu principal d'exécution:
Pe?cs va?ros szennyvi?ztiszti?to? telepe 7634 Pe?cs, A?lloma?s utca 40., Ku?lteru?let 01339 hrsz.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Nyertes aja?nlattevo? feladata a ko?zbeszerze?si dokumentumokban (ku?lo?no?sen a mu?szaki lei?ra?sban) meghata?rozottak szerint az u?zemeltete?se?ben le?vo? szennyvi?ztiszti?to? telepen a bioga?z-u?zem anaerob ko-fermenta?cio?s technolo?giai kezele?st ko?veto?en visszamarado? anyag hasznosi?ta?sa és szállítása. Aja?nlatke?ro? felhi?vja aja?nlattevo?k figyelme?t, hogy a fermenta?cio?s marade?k (tova?bbiakban: iszap), hasznosi?ta?sra to?rte?no? a?tve?teli mennyise?gek ido?beni alakula?sa va?ltozo?, amely alapja?n a marade?k a?tve?tele ido?ben nem egyenletes folyamat, hanem a bee?rkezett szennyvi?z e?s fogadott hullade?k mennyise?ge?nek, az adott szennyvi?zelvezeto? rendszer terhele?se?nek e?s a tiszti?to?telep, valamint a bioga?z u?zem aktua?lis u?zemvitele?nek a fu?ggve?nye. Nyertes aja?nlattevo? feladata 13 200 tonna +30 % opcio? mennyise?gu? e?s 19 06 06 azonosi?to? sza?m ala? besorolt iszap (~ 22,9 % sza?razanyag tartalmu?) hasznosi?ta?sa e?vente. Az iszap hasznosi?ta?si helyszi?ne?re to?rte?no? elsza?lli?ta?sa?t a Nyertes aja?nlattevo?nek kell megszervezni a kijelo?lt telepen to?rte?no? a?tve?tellel, felrakoda?ssal, elsza?lli?ta?ssal egyu?tt. Nyertes aja?nlattevo? ge?peinek, eszko?zeinek, hasznosi?ta?si kapacita?sa?nak alkalmasnak kell lennie a maxima?lis ige?ny kiele?gi?te?se?re. Iszap mennyise?ge tonna/e?v 2018 e?vben (ta?je?koztato? adat): 14 538,06 tonna, a?llati e?s no?ve?nyi hullade?k anaerob kezele?se?bo?l sza?rmazo? kirothasztott anyag Napi maxima?lis iszap mennyise?ge tonna?ban (ta?je?koztato? adat; szezonban e?s szezonon ki?vu?l): 110 tonna Iszap vi?zteleni?te?s sora?n a TETTYE FORRA?SHA?Z Zrt. a?ltal alkalmazott ta?rolo?te?r befogado? ke?pesse?ge, ahonnan az iszap a?tada?sa to?rte?nik: 180 tonna A szennyvi?ztiszti?to? telepen keletkezo? kirothasztott iszap, jelento?s re?szben telepu?le?si szennyvi?ztiszti?ta?sbo?l sza?rmazo? szennyvi?ziszap, i?gy kommuna?lis jellegu?. A Nyertes aja?nlattevo?nek a teve?kenyse?g ve?gze?shez e?rve?nyes sza?lli?ta?si, e?s kezele?si engede?llyel kell rendelkeznie, illetve rendelkeznie kell a teve?kenyse?ge?nek ve?gze?se?hez szu?kse?ges olyan hato?sa?gi engede?llyel, melybo?l egye?rtelmu?en mega?llapi?thato?, hogy az iszap, hasznosi?ta?si folyamat ve?gze?se?re jogosult. Amennyiben a Nyertes aja?nlattevo? alva?llalkozo?(ka)t vesz ige?nybe a munka elve?gze?se?re, az alva?llalkozo?(k)nak csak az a?ltaluk ve?gzett re?szfeladathoz szu?kse?ges hato?sa?gi engede?lyekkel kell rendelkezniu?k. A teljesi?te?s sora?n ve?gig a hivatalos nyelv a magyar, nyertes aja?nlattevo?, csak anyanyelvi szinten magyarul besze?lo? szeme?lyeket vehet ige?nybe vagy biztosi?tania kell tolma?cs rendelkeze?sre a?lla?sa?t a teljesi?te?s sora?n. A munka?kat ba?rmely napszakban, az Aja?nlatke?ro?vel egyeztetett ido?pontban lehet ve?gezni, a szennyvi?ztelepi mu?szakva?lta?sok figyelembeve?tele?vel. Hasznosi?ta?s alatt az iszapok ko?rnyezetki?me?lo?, a teru?letileg illete?kes Ko?rnyezetve?delmi Felu?gyelo?se?g e?s vagy a Mezo?gazdasa?gi Szakigazgata?si Hivatal engede?lye alapja?n to?rte?no? kezele?st, hasznosi?ta?st, elhelyeze?st e?rti Aja?nlatke?ro?. Nyertes aja?nlattevo?nek rendelkeznie kell a szennyvi?ziszap a?rtalmatlani?ta?sa?hoz e?s a rakoda?sa?hoz, sza?lli?ta?sa?hoz, fogada?sa?hoz szu?kse?ges valamennyi elo?i?rt hato?sa?gi engede?llyel, tapasztalattal, szake?rtelemmel e?s szake?rto?kkel, tova?bba? mu?szaki-technikai ha?tte?rrel a teljesi?te?s alatt folyamatosan. Aja?nlatke?ro? fenntartja a jogot az a?tve?teli helyszi?n megva?ltoztata?sa?ra a telephely u?zemeltete?se?re vonatkozo? szerzo?de?ses ko?telezettse?ge megszu?ne?se vagy telephely a?te?pi?te?s, a?tada?si pont va?ltoza?sa esete?n. Az a?tve?teli helyszi?n megva?ltoza?sa?nak ido?pontja?t a szolga?ltata?s nyu?jta?s biztonsa?ga e?rdeke?ben az Aja?nlatke?ro? a nyertes aja?nlattevo? re?sze?re i?ra?sban, 30 nappal kora?bban bejelenti.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 130-320132
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 15-5-20-8/K-1/2020 Intitulé:
Vi?zteleni?tett fermenta?cio?s iszap hasznosi?ta?s
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Numéro national d'identification: EKRSZ_19188735 Adresse postale: Temesvár Utca 20. II. em. 220.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1116 Pays: Hongrie Courriel: ewc-h@ewc-h.hu Téléphone: +36 18780501 Fax: +36 18780502
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 269 840 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?dés módosításának id?pontja: 2023. 09. 28. A módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §-a?ban foglaltak szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90513800 Services de traitement des boues
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513800 Services de traitement des boues
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU231 Baranya Lieu principal d'exécution:
Pe?cs va?ros szennyvi?ztiszti?to? telepe 7634 Pe?cs, A?lloma?s utca 40., Ku?lteru?let 01339 hrsz.
VII.1.4) Description des prestations:
Nyertes aja?nlattevo? feladata a ko?zbeszerze?si dokumentumokban (ku?lo?no?sen a mu?szaki lei?ra?sban) meghata?rozottak szerint az u?zemeltete?se?ben le?vo? szennyvi?ztiszti?to? telepen a bioga?z-u?zem anaerob ko-fermenta?cio?s technolo?giai kezele?st ko?veto?en visszamarado? anyag hasznosi?ta?sa és szállítása. Aja?nlatke?ro? felhi?vja aja?nlattevo?k figyelme?t, hogy a fermenta?cio?s marade?k (tova?bbiakban: iszap), hasznosi?ta?sra to?rte?no? a?tve?teli mennyise?gek ido?beni alakula?sa va?ltozo?, amely alapja?n a marade?k a?tve?tele ido?ben nem egyenletes folyamat, hanem a bee?rkezett szennyvi?z e?s fogadott hullade?k mennyise?ge?nek, az adott szennyvi?zelvezeto? rendszer terhele?se?nek e?s a tiszti?to?telep, valamint a bioga?z u?zem aktua?lis u?zemvitele?nek a fu?ggve?nye. Nyertes aja?nlattevo? feladata 13 200 tonna +30 % opcio? mennyise?gu? e?s 19 06 06 azonosi?to? sza?m ala? besorolt iszap (~ 22,9 % sza?razanyag tartalmu?) hasznosi?ta?sa e?vente. Az iszap hasznosi?ta?si helyszi?ne?re to?rte?no? elsza?lli?ta?sa?t a Nyertes aja?nlattevo?nek kell megszervezni a kijelo?lt telepen to?rte?no? a?tve?tellel, felrakoda?ssal, elsza?lli?ta?ssal egyu?tt. Nyertes aja?nlattevo? ge?peinek, eszko?zeinek, hasznosi?ta?si kapacita?sa?nak alkalmasnak kell lennie a maxima?lis ige?ny kiele?gi?te?se?re. Iszap mennyise?ge tonna/e?v 2018 e?vben (ta?je?koztato? adat): 14 538,06 tonna, a?llati e?s no?ve?nyi hullade?k anaerob kezele?se?bo?l sza?rmazo? kirothasztott anyag Napi maxima?lis iszap mennyise?ge tonna?ban (ta?je?koztato? adat; szezonban e?s szezonon ki?vu?l): 110 tonna Iszap vi?zteleni?te?s sora?n a TETTYE FORRA?SHA?Z Zrt. a?ltal alkalmazott ta?rolo?te?r befogado? ke?pesse?ge, ahonnan az iszap a?tada?sa to?rte?nik: 180 tonna A szennyvi?ztiszti?to? telepen keletkezo? kirothasztott iszap, jelento?s re?szben telepu?le?si szennyvi?ztiszti?ta?sbo?l sza?rmazo? szennyvi?ziszap, i?gy kommuna?lis jellegu?. A Nyertes aja?nlattevo?nek a teve?kenyse?g ve?gze?shez e?rve?nyes sza?lli?ta?si, e?s kezele?si engede?llyel kell rendelkeznie, illetve rendelkeznie kell a teve?kenyse?ge?nek ve?gze?se?hez szu?kse?ges olyan hato?sa?gi engede?llyel, melybo?l egye?rtelmu?en mega?llapi?thato?, hogy az iszap, hasznosi?ta?si folyamat ve?gze?se?re jogosult. Amennyiben a Nyertes aja?nlattevo? alva?llalkozo?(ka)t vesz ige?nybe a munka elve?gze?se?re, az alva?llalkozo?(k)nak csak az a?ltaluk ve?gzett re?szfeladathoz szu?kse?ges hato?sa?gi engede?lyekkel kell rendelkezniu?k. A teljesi?te?s sora?n ve?gig a hivatalos nyelv a magyar, nyertes aja?nlattevo?, csak anyanyelvi szinten magyarul besze?lo? szeme?lyeket vehet ige?nybe vagy biztosi?tania kell tolma?cs rendelkeze?sre a?lla?sa?t a teljesi?te?s sora?n. A munka?kat ba?rmely napszakban, az Aja?nlatke?ro?vel egyeztetett ido?pontban lehet ve?gezni, a szennyvi?ztelepi mu?szakva?lta?sok figyelembeve?tele?vel. Hasznosi?ta?s alatt az iszapok ko?rnyezetki?me?lo?, a teru?letileg illete?kes Ko?rnyezetve?delmi Felu?gyelo?se?g e?s vagy a Mezo?gazdasa?gi Szakigazgata?si Hivatal engede?lye alapja?n to?rte?no? kezele?st, hasznosi?ta?st, elhelyeze?st e?rti Aja?nlatke?ro?. Nyertes aja?nlattevo?nek rendelkeznie kell a szennyvi?ziszap a?rtalmatlani?ta?sa?hoz e?s a rakoda?sa?hoz, sza?lli?ta?sa?hoz, fogada?sa?hoz szu?kse?ges valamennyi elo?i?rt hato?sa?gi engede?llyel, tapasztalattal, szake?rtelemmel e?s szake?rto?kkel, tova?bba? mu?szaki-technikai ha?tte?rrel a teljesi?te?s alatt folyamatosan. Aja?nlatke?ro? fenntartja a jogot az a?tve?teli helyszi?n megva?ltoztata?sa?ra a telephely u?zemeltete?se?re vonatkozo? szerzo?de?ses ko?telezettse?ge megszu?ne?se vagy telephely a?te?pi?te?s, a?tada?si pont va?ltoza?sa esete?n. Az a?tve?teli helyszi?n megva?ltoza?sa?nak ido?pontja?t a szolga?ltata?s nyu?jta?s biztonsa?ga e?rdeke?ben az Aja?nlatke?ro? a nyertes aja?nlattevo? re?sze?re i?ra?sban, 30 nappal kora?bban bejelenti.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 343 490 720.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Numéro national d'identification: EKRSZ_19188735 Adresse postale: Temesvár Utca 20. II. em. 220.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1116 Pays: Hongrie Courriel: ewc-h@ewc-h.hu Téléphone: +36 18780501 Fax: +36 18780502
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Felek egymással tárgyaltak és megállapodásuk alapján a szerz?dés VIII.1.pontját kívánják módosítani 2023. október
   1.  napjával. A szerz?désben szerepl? rendelkezés: "VIII.1. Vállalkozót a szerz?désszer? teljesítés ellenértékeként vállalkozói díj illeti meg, amelynek összegét a következ? táblázat tartalmazza: Azonosító kód: 19 06 06 / Elszállítandó anyag megnevezése: állati és növényi hulladék anaerob kezeléséb?l származó kirothasztott anyag (~ 22,9 % szárazanyag tartalmú) / Hasznosítás (mely magába foglalja a felrakodást és elszállítást is) díja Ft + ÁFA/tonna: 14 800 Ft + ÁFA." Módosított rendelkezés: "VIII.1. Vállalkozót a szerz?désszer? teljesítés ellenértékeként vállalkozói díj illeti meg, amelynek összegét a következ? táblázat tartalmazza: Azonosító kód: 19 06 06 / Elszállítandó anyag megnevezése: állati és növényi hulladék anaerob kezeléséb?l származó kirothasztott anyag (~ 22,9 % szárazanyag tartalmú) / Hasznosítás (mely magába foglalja a felrakodást és elszállítást is) díja Ft + ÁFA/tonna: 16 946 Ft + ÁFA." A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (2) bekezdés. A módosítás dátuma: 2023. 09. 28.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A szerz?déskötés id?pontjában (2020.06.30.) el?re nem ismert és el?re nem látható olyan események következtek be, amelyek a teljesítés költségeit megnövelve a szerz?dés gazdasági egyensúlyát jelent?sen, az Ajánlatkér? javára változtatta meg, így ez a változás - a jelenlegi keretek között - a szerz?dés biztonságos teljesítést veszélyezteti. Vállalkozó Megrendel?nek címzett levelében jelezte, hogy üzemanyagárak jelent?s - 56%-os - növekedése, miatt 14,5 %-os áremelés mellett biztosított a szerz?dés gazdasági egyensúlyának kiküszöbölése. Az el?re nem látható, így az ajánlattétel id?pontjában (2020.05.22.) nem ismert hatások, melyek az üzemanyagárakat rendkívül megnövelte: - Energiaválság - üzemanyagárak drasztikus emelkedése; - Világméret? COVID járvány elhúzódása; - Orosz -Ukrán háborús helyzet; - kezelhetetlen mérték? inflációs növekedés; - munkabérek drasztikus, el?re nem tervezhet? megugrása. Felek rögzítették, hogy - a szerz?déskötés id?pontjában érvényes átlag üzemanyagárak, valamint a jelen módosítás id?pontjában érvényes üzemanyagárak között 55,95%-os eltérés mutatkozik; - az üzemanyagára jelent?s növekedés a Vállalkozói összköltségeket 14,5%-kal megemelte.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 269 840 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 1 343 490 720.00 HUF Vi?zteleni?tett fermenta?cio?s iszap hasznosi?ta?s 09/10/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90513800 - Services de traitement des boues