Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Sopron: Gasoils

2021/S 178-464677  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Hongrie-Sopron: Gasoils 2021/S 178-464677 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gy?r-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10008676208 Adresse postale: Mátyás király Utca 19.
Ville: Sopron Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code postal: 9400 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Menyhártné Bindes Viola Courriel: vbindes@gysev.hu Téléphone: +36 99577607 Fax: +36 99577108 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gysev.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.gysev.hu
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Gázolaj beszerzése vasúti tartálykocsival Numéro de référence: EKR000523822021
II.1.2) Code CPV principal 09134000 Gasoils
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Adásvételi szerz?dés keretében gázolaj beszerzése vasúti tartálykocsival, az MSZ EN 590, illetve a motorikus dízelgázolajra vonatkozó mindenkori szabvány szerint, KN kód: 27101943 / 27102011. Szerz?dés id?tartama: 24 hónap +12 hónap (amennyiben a szerz?dés meghosszabbításra kerül) Mennyisége: - 24 hónapra 5 200 000 liter - 12 hónapra 2 100 000 liter A mennyiség + 30 %-kal változhat a szerz?dés teljes futamideje (beleértve a hosszabbítást is) alatt. Ajánlattev?nek rendelkeznie kell a beszerzés tárgya szerinti termék tekinteteben a Jövedéki adóról es a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2016. évi LXVIII. törvényben el?irt jövedéki termékek forgalmazására vonatkozó engedéllyel (továbbiakban: jövedéki engedély). Ajánlatkér a jövedéki engedély meglétét a https://www.nav.gov.hu/nav/ado /jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/jovedeki_engedellyel_rendelkezok honlap címen megtalálható, "Engedélyes, illetve nyilvántartásba vett jövedéki alanyok" nyilvántartás alapján ellen?rzi. Amennyiben Ajánlattev a megadott nyilvántartásban nem szerepel, abban az esetben Ajánlattev?nek csatolnia kell a jövedéki engedélyt elektronikus formátumban. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, amennyiben ajánlattev nem rendelkezik az e pontban el?írt engedéllyel. https://www.nav.gov.hu/nav/ado
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 2 796 418 300.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134000 Gasoils
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU22 Nyugat-Dunántúl Lieu principal d'exécution:
A GYSEV Zrt. jelenleg m?köd soproni és szombathelyi gázolajtároló, -lefejt és -feladó szolgálati helyei.
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés keretében gázolaj beszerzése vasúti tartálykocsival, az MSZ EN 590, illetve a motorikus dízelgázolajra vonatkozó mindenkori szabvány szerint, KN kód: 27101943 / 27102011. Szerz?dés id?tartama: 24 hónap +12 hónap (amennyiben a szerz?dés meghosszabbításra kerül) Mennyisége: - 24 hónapra 5 200 000 liter - 12 hónapra 2 100 000 liter A mennyiség + 30 %-kal változhat a szerz?dés teljes futamideje (beleértve a hosszabbítást is) alatt. Ajánlattev?nek rendelkeznie kell a beszerzés tárgya szerinti termék tekinteteben a Jövedéki adóról es a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2016. évi LXVIII. törvényben el?irt jövedéki termékek forgalmazására vonatkozó engedéllyel (továbbiakban: jövedéki engedély). Ajánlatkér a jövedéki engedély meglétét a https://www.nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/jovedeki_engedellyel_rendelkezok honlap címen megtalálható, "Engedélyes, illetve nyilvántartásba vett jövedéki alanyok" nyilvántartás alapján ellen?rzi. Amennyiben Ajánlattev a megadott nyilvántartásban nem szerepel, abban az esetben Ajánlattev?nek csatolnia kell a jövedéki engedélyt elektronikus formátumban. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, amennyiben ajánlattev nem rendelkezik az e pontban el?írt engedéllyel. https://www.nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/jovedeki_engedellyel_rendelkezok
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Az opciós mennyiség 24 hónapra vonatkozóan 1 560 000 liter, amennyiben a szerz?dés meghosszabbításra kerül, 12 hónapra 630 000 liter. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerz?dés id?tartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerz?désben foglaltaknak megfelel?en történik.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2.5)ponthoz: Értékelési szempont a legalacsonyabb ár. A nettó ajánlati ár meghatározása úgy történik, hogy 2021. május 28. napján érvényes MOL nagykereskedelmi listaárból levonásra kerül a megajánlott kedvezmény mértéke, és a MOL nagykereskedelmi listaár kedvezmény mértékével csökkentett értéke lesz a nettó ajánlati ár.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 108-285946
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Gázolaj beszerzése vasúti tartálykocsival
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: 10542925244 Adresse postale: Október huszonharmadika Utca 6-10 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: peter.simon@omv.com Téléphone: +36 309480385 Fax: +36 13819899 Adresse internet: http://www.omv.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 2 796 418 300.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
gázolaj szállítása vasúti hálózaton, tartálykocsiban
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
44/2015.(XI.2)MvM rendelet 18. § szerinti információk: - Nyertes ajánlattev adószáma:10542925-2-44 - Ajánlattev?k neve, adószáma: Ajánlattev neve: OMV Hungária Kft. Székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.
   5.  em. 5/A. Adószáma:10542925-2-44 Ajánlattev neve: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M?köd Részvénytársaság Székhelye:1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Adószáma:10625790-4-44 II.1.7) és V.2.4) ponthoz: A szerz?déses érték megállapítása az alábbiak szerint történt: a 2021.05.28-án aktuális MOL nagykereskedelmi listaár- kedvezmény mértéke szorozva a 36 hónapra vonatkozó gázolaj mennyiséggel.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09134000 - Gasoils