Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Sopron: Services de réparation et d'entretien de locomotives

2022/S 131-374810  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Hongrie-Sopron: Services de réparation et d'entretien de locomotives 2022/S 131-374810 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gy?r-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10008676208 Adresse postale: Mátyás király Utca 19.
Ville: Sopron Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code postal: 9400 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Menyhártné Bindes Viola Courriel: vbindes@gysev.hu Téléphone: +36 99577607 Fax: +36 99577108 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gysev.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.gysev.hu
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Jenbacher motorvonat f?darabjainak javítása Numéro de référence: EKR000415192022
II.1.2) Code CPV principal 50221000 Services de réparation et d'entretien de locomotives
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat f?darabjainak javítása
   1. rész
:
Jenbacher motorvonat dízelmotor javítás Vállalkozási keretszerz?dés a GYSEV Zrt. tulajdonában lev? 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat MB-AG OM444LA típusú 460 kW teljesítmény? dízelmotorjainak javítására és szállítására nettó 50 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Megrendel? a teljes keretösszegb?l nettó 38 500 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget a szerz?dés teljes id?tartama alatt. Megrendelések mennyisége: 2 db dízelmotor
   2.  rész: Jenbacher motorvonat VOITH hajtóm? javítás Vállalkozási keretszerz?dés a GYSEV Zrt. tulajdonában lev? 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat VOITH hajtóm? javítására és szállítására 120 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Megrendel? a teljes keretösszegb?l nettó 92 400 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget a szerz?dés teljes id?tartama alatt. Megrendelések mennyisége: 2 db hajtóm?.
   3.  rész: Jenbacher motorvonat forgóváz javítás Vállalkozási keretszerz?dés a GYSEV Zrt. tulajdonában lev? 0247; 1446/2446 sorozatszámú - 1 435 mm nyomtávú, 460 kW teljesítmény? - (Jenbacher) motorvonat forgóváz javítására 55 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Megrendelések várható mennyisége: 10 db forgóváz (futó vagy hajtott). Megrendel? a teljes keretösszegb?l nettó 42 400 000 Ft (várható mennyisége: 8 db forgóváz futó vagy hajtott) lehívására vállal kötelezettséget a szerz?dés teljes id?tartama alatt. Az alap- és opciós javítási munkák részletes leírását a Kiegészít? Közbeszerzési Dokumentum (KKD) részét képez? m?szaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 225 000 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Jenbacher motorvonat dízelmotor javítás
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50221200 Services de réparation et d'entretien de transmissions de locomotives
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
GYSEV Zrt. soproni motorm?helye (9400 Sopron, Batsányi utca 15.)
II.2.4) Description des prestations:
Vállalkozási keretszerz?dés a GYSEV Zrt. tulajdonában lev? 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat MB-AG OM444LA típusú 460 kW teljesítmény? dízelmotorjainak javítására és szállítására nettó 50 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Megrendel? a teljes keretösszegb?l nettó 38 500 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget a szerz?dés teljes id?tartama alatt. Megrendelések mennyisége: 2 db dízelmotor Az alap- és opciós javítási munkák részletes leírását a Kiegészít? Közbeszerzési Dokumentum (KKD) részét képez? m?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Jótállás id?tartama (min. 365 naptári nap-max. 730 naptári nap) / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A II.2.5) pontban megadott «Ár» értékelési szempont részletezése: - Alapjavítási munkák ajánlati ára (nettó HUF) - Súlyszám: 55 - Opciós munkák ajánlati ára összesen (minden tételb?l 1-1-1 egység) [nettó HUF] - Súlyszám: 40
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Jenbacher motorvonat VOITH hajtóm? javítása
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50221200 Services de réparation et d'entretien de transmissions de locomotives
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
GYSEV Zrt. soproni motorm?helye (9400 Sopron, Batsányi utca 15.)
II.2.4) Description des prestations:
Vállalkozási keretszerz?dés a GYSEV Zrt. tulajdonában lev? 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat VOITH hajtóm? javítására és szállítására 120 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Megrendel? a teljes keretösszegb?l nettó 92 400 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget a szerz?dés teljes id?tartama alatt. Megrendelések mennyisége: 2 db hajtóm?. Az alap- és opciós javítási munkák részletes leírását a kiegészít? közbeszerzési dokumentum (KKD) részét képez? m?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Jótállás id?tartama (min. 365 naptári nap-max. 730 naptári nap) / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A II.2.5) pontban megadott «Ár» értékelési szempont részletezése: - Alapjavítási munkák ajánlati ára (nettó HUF) - Súlyszám: 60 - Opciós munkák ajánlati ára összesen (minden tételb?l 1-1-1 egység) [nettó HUF] - Súlyszám: 35
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Jenbacher motorvonat forgóváz javítás
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50221300 Services de réparation et d'entretien d'essieux montés de locomotives
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
A f?darab átadás-átvételének helye magyaro-i telephellyel rendelkez? Váll. esetében Váll. telephelye. Amennyiben nem rendelkezik mo-i telephellyel, úgy a Mo-i országhatáron lév? üzemváltó állomás.
II.2.4) Description des prestations:
Vállalkozási keretszerz?dés a GYSEV Zrt. tulajdonában lev? 0247; 1446/2446 sorozatszámú - 1 435 mm nyomtávú, 460 kW teljesítmény? - (Jenbacher) motorvonat forgóváz javítására 55 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Megrendelések várható mennyisége: 10 db forgóváz (futó vagy hajtott). Megrendel? a teljes keretösszegb?l nettó 42 400 000 Ft (várható mennyisége: 8 db forgóváz futó vagy hajtott) lehívására vállal kötelezettséget a szerz?dés teljes id?tartama alatt. Az alap- és opciós javítási munkák részletes leírását a Kiegészít? Közbeszerzési Dokumentum (KKD) részét képez? m?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Jótállás id?tartama (min. 365 naptári nap-max. 730 naptári nap) / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Megrendel? a szerz?dés hatálya alatt a nettó 12 600 000 Ft összeg? opció terhére jogosult bármilyen mennyiségben és összetételben megrendelést lehívni. Az opció lehívásánál várható, tájékoztató jelleg? mennyiség: 2 db (futó vagy hajtott) forgóváz javítási munkáinak elvégzése. Az opció tekintetében is irányadóak az ajánlattev? ajánlatában meghatározott egységárak. Ajánlatkér? a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg, a keretszerz?dés megkötését követ?en a ténylegesen megrendelésre kerül? mennyiség ezen várható mennyiségt?l eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A II.2.5) pontban megadott «Ár» értékelési szempont részletezése: - Alapjavítási munkák ajánlati ára öszesen (nettó HUF) - Súlyszám: 60 - Opciós munkák ajánlati ára összesen (nettó HUF) - Súlyszám: 35
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 073-196836
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Jenbacher motorvonat dízelmotor javítás
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BE-BO 21 MOTORJAVÍTÓ KFT.
Numéro national d'identification: 23978902213 Adresse postale: NYÁR UTCA 1/B Ville: SZIGETHALOM Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2315 Pays: Hongrie Courriel: kecskemet@gepmuhely.hu Téléphone: +36 307566343
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 50 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
adagoló javítás, turbófeltölt? felújítás
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 2 Intitulé:
Jenbacher motorvonat VOITH hajtóm? javítása
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Voith Turbo Kereskedelmi Kft Numéro national d'identification: 10882018213 Adresse postale: Felvég Utca 4 Ville: Biatorbágy Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2051 Pays: Hongrie Courriel: judit.voeroes@voith.com Téléphone: +36 23312431 Fax: +36 23310441
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 120 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
hibafeltárás, próbapadi járatás, átvétel
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 3 Intitulé:
Jenbacher motorvonat forgóváz javítás
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mozdony és Vasúti Járm?javító Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 14263121218 Adresse postale: Szöv? Utca 85.
Ville: Szombathely Code NUTS: HU222 Vas Code postal: 9700 Pays: Hongrie Courriel: info@mvj.hu Téléphone: +36 94521800
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 55 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
44/2015. (XI.
   2. ) MvM rendelet 18. § szerinti információk: - Nyertes ajánlattev? adószáma:
   1. rész:23978902-2-13 ;
   2. rész:10882018-2-13 ;
   3. rész:14263121-2-18; - Ajánlattev?k neve, címe és adószáma:
   1. rész tekintetében: Ajánlattev? neve: Be - Bo 21. Motorjavító Korlátolt Felel?sség? Társaság Székhelye: 2315 Szigethalom, Nyár utca
   1.  B. ép. Adószáma: 23978902-2-13;
   2. rész tekintetében: Ajánlattev? neve:Voith Turbo Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2051 Biatorbágy, Felvég u.
   4.  Adószáma:10882018-2-13;
   3. rész tekintetében: Ajánlattev? neve:Mozdony és Vasúti Járm?javító Korlátolt Felel?sség? Társaság Székhelye: 9700 Szombathely, Szöv? utca 85. Adószáma: 14263121-2-18;
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Hongrie-Sopron: Services de réparation et d'entretien de locomotivesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
50221000 - Services de réparation et d'entretien de locomotives 
50221200 - Services de réparation et d'entretien de transmissions de locomotives 
50221300 - Services de réparation et d'entretien d'essieux montés de locomotives