Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Százhalombatta:Électricité

2022/S 226-650071  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Hongrie-Százhalombatta: Électricité 2022/S 226-650071 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Százhalombatta Város Önkormányzata Numéro national d'identification: 15731285213 Adresse postale: Szent István Tér 3 Ville: Százhalombatta Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2440 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Vandlik Csaba Courriel: muszakvez@hivatal.battanet.hu Téléphone: +36 23542139 Fax: +36 23542166 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szazhalombatta.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.szazhalombatta.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Villamos energia beszerzése 2023.
Numéro de référence: EKR001445402022
II.1.2) Code CPV principal 09310000 Électricité
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
"Százhalombatta Város Önkormányzata 2023. évi villamos energia beszerzése"
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 109 924 200.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 Électricité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU120 Pest Lieu principal d'exécution:
Százhalombatta, ill. a magyar Villamos Energia Rendszer.
II.2.4) Description des prestations:
"Százhalombatta Város Önkormányzata 2023. évi villamos energia beszerzése" Villamos energia beszerzése mindösszesen 305 345 KWh mennyiségben. 305 345 KWh/év (szankciómentes tolerancia sáv 20 %) villamos energia vétele a jelen Ajánlati dokumentációban felsorolt valamennyi felhasználási hely teljes körére kiterjed?en, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, a 2023. január
   1.  00:00 órától 2023. december 31. 24:00 óráig terjed? id?szakra. Ajánlatkér? a tolerancia sávval nem mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri az ajánlattev?kt?l, hogy abban az esetben, ha a tényleges fogyasztás a várható fogyasztáshoz képest mindkét irányban a 20 %-os sávon belül marad, akkor nyertes ajánlattev? nem érvényesít ajánlatkér?vel szemben semmiféle szankciót, pótdíjat, vagy kiegyenlít? energiát.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A II.2.6 pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 197-558396
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Villamos energia vásárlási szerz?dés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Numéro national d'identification: 26713111244 Adresse postale: II. János Pál pápa Tér 20 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1081 Pays: Hongrie Courriel: adam.attila@mvm.hu Téléphone: +36 207780392 Fax: +36 14656465 Adresse internet: http://www.mvmenergiakereskedo.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 109 924 200.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes AT: Ajánlattev? neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Székhelye: 1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20 Adószám: 26713111-2-44
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7)bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Villamos energia beszerzése 2023. 23/11/2022 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité