Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Szeged:Consommables médicaux

2023/S 98-306246  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Hongrie-Szeged: Consommables médicaux 2023/S 098-306246 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szegedi Tudományegyetem Numéro national d'identification: 15329815206 Adresse postale: Dugonics Tér 13 Ville: Szeged Code NUTS: HU333 Csongrád Code postal: 6720 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Koczkás Izabella Courriel: koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu Téléphone: +36 62544062 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.u-szeged.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.u-szeged.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
[SZTE_hemo_I] - Haemo és angio beszerzés Numéro de référence: EKR000684972021
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Nem hagyományos fémötvözet? coronaria stent immun.

Lot nş: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU333 Csongrád Lieu principal d'exécution:
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Központi Raktár, 6725 Szeged, Semmelweis u.
   8. 
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Adásvételi keretszerz?dés, amelynek tárgya "Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére" 17. rész: Nem hagyományos fémötvözet? coronaria stent immunosupressiv gyógyszerbevonattal kanyargós erek és krónikus teljes elzáródások kezelésére Éves mennyiség: 600 db Keretösszeg: nettó 113 100 000 Ft +ÁFA A konszignációs raktárkészlet elvárt mennyiségét Felek a szerz?déskötést követ? 10 munkanapon belül egyeztetik. A raktárkészlet feltöltésére a nyertes Ajánlattev?nek az egyeztetett mennyiségben az egyeztetést lezárását követ?en 10 munkanap áll rendelkezésére. A meghatározott keretmennyiség 50% vételi jog opciót tartalmaz, a megadott keretmennyiség a vételi jog opciót tartalmazza. A számlázás a keretszerz?dés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett tételek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerz?déses ár) alapján. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt.
   8.  § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerül? összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 087-235886
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 17 Intitulé:
Nem hagyományos fémötvözet? coronaria stent immun.
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Novomed Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: 10609882243 Adresse postale: Fraknó Utca
   4.  VIII. em. 50.
Ville: Budapest, XI.
Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1115 Pays: Hongrie Courriel: tender@novomed.hu Téléphone: +36 12036905 Fax: +36 12062860
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 113 100 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tárgyi szerz?désmódosítás 2023.03.30. napján jött létre és lépett hatályba.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables médicaux
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU333 Csongrád Lieu principal d'exécution:
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Központi Raktár, 6725 Szeged, Semmelweis u.
   8. 
VII.1.4) Description des prestations:
Adásvételi keretszerz?dés, amelynek tárgya "Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére" 17. rész: Nem hagyományos fémötvözet? coronaria stent immunosupressiv gyógyszerbevonattal kanyargós erek és krónikus teljes elzáródások kezelésére Éves mennyiség: 600 db Keretösszeg: nettó 113 100 000 Ft +ÁFA A konszignációs raktárkészlet elvárt mennyiségét Felek a szerz?déskötést követ? 10 munkanapon belül egyeztetik. A raktárkészlet feltöltésére a nyertes Ajánlattev?nek az egyeztetett mennyiségben az egyeztetést lezárását követ?en 10 munkanap áll rendelkezésére. A meghatározott keretmennyiség 50% vételi jog opciót tartalmaz, a megadott keretmennyiség a vételi jog opciót tartalmazza. A számlázás a keretszerz?dés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett tételek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerz?déses ár) alapján. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt.
   8.  § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerül? összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 113 100 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Novomed Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: 10609882243 Adresse postale: Fraknó Utca
   4.  VIII. em. 50.
Ville: Budapest, XI.
Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1115 Pays: Hongrie Courriel: tender@novomed.hu Téléphone: +36 12036905 Fax: +36 12062860
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Felek az ?ket terhel? együttm?ködési kötelezettség teljesítéseként közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a Szerz?dést akként módosítják, hogy annak
   1.  sz. melléklete helyébe a jelen szerz?désmódosítás hatályba lépésével a jelen szerz?désmódosítás
   1.  sz. melléklete lép. Felek rögzítik, hogy az egységárak módosítása nem jelenti a szerz?dés
   6. 1. pontja szerinti keretösszegek módosítását. Az
   1.  sz. melléklet szerinti egységárakat Eladó a hatályba lépést követ? els? megrendelést?l kezdve érvényesítheti. Felek rögzítik, hogy a szerz?dés jelen módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerz?déskötéskor el?re nem látható okból merült fel. Az elmúlt évben negatív irányba változó devizaárfolyam, az emelked? üzemanyagárak, az ebb?l következ? beszerzési ár- és szállítási költségnövekedés, a megnövekedett üzemelési díjak, valamint a hazai- és világszinten sokszorosára emelked? infláció tette szükségessé az áremelést. Felek rögzítik, hogy jelen szerz?désmódosítás jogalapjául a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 141. § (2) bekezdése szolgál, tekintettel annak értékére (1. rész: 6%,
   2.  rész: 8,5%,
   3.  rész: 6,7%, 17. rész: 2,3%, 18. rész: 9,9 %, 26. rész: 3% emelkedés) és arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerz?dés jellegéhez.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Felek rögzítik, hogy a szerz?dés jelen módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerz?déskötéskor el?re nem látható okból merült fel. Az elmúlt évben negatív irányba változó devizaárfolyam, az emelked? üzemanyagárak, az ebb?l következ? beszerzési ár- és szállítási költségnövekedés, a megnövekedett üzemelési díjak, valamint a hazai- és világszinten sokszorosára emelked? infláció tette szükségessé az áremelést.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 113 100 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 113 100 000.00 HUF [SZTE_hemo_I] - Haemo és angio beszerzés 23/05/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux