Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Szeged:Produits structurels

2022/S 181-512239  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Hongrie-Szeged: Produits structurels 2022/S 181-512239 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_92590780 Adresse postale: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Ville: Szeged Code NUTS: HU333 Csongrád Code postal: 6724 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Daka Vince Courriel: daka.vince@nkm.energy Téléphone: +36 303932435 Fax: +36 62568000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nkmaram.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Elosztóhálózatok acélszerkezeti elemei Numéro de référence: EKR000977472020
II.1.2) Code CPV principal 44200000 Produits structurels
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Csavarok
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44531200 Crochets ŕ vis ou bagues ŕ pas de vis 44531600 Écrous 44531700 Articles filetés en fer ou en acier 44532200 Rondelles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU333 Csongrád Lieu principal d'exécution:
MVM Démász Áramhálózati Kft. - Központi raktár ,6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
78 207 db csavar beszerzése. Az acélszerkezetek oszlopokhoz való rögzítésre szolgáló rúdcsavarok, kengyelcsavarok és kampóscsavarok. A részletes m?szaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok M?szaki leírás, valamint M?szaki specifikáció és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 089-231429
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 5 Intitulé:
Csavarok
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
16/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Talián Bálint Attila Numéro national d'identification: EKRSZ_73675253 Adresse postale: Pálmaház Utca 1 Ville: Segesd Code NUTS: HU232 Somogy Code postal: 7562 Pays: Hongrie Courriel: info@ferrokov.hu Téléphone: +36 204391885
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 92 910 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Szerz?désmódosítás id?pontja: 2022. június 23. A szerz?dés módosítás az eljárás eredményeként megkötött szerz?dések közül hat részt érint. Az
   1.  rész esetében a Szerz?dés módosítása hirdetmény els? feladásának dátuma: 2022. június 27.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 44200000 Produits structurels
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44531200 Crochets ŕ vis ou bagues ŕ pas de vis 44531600 Écrous 44531700 Articles filetés en fer ou en acier 44532200 Rondelles
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU333 Csongrád Lieu principal d'exécution:
MVM Démász Áramhálózati Kft. - Központi raktár ,6728 Szeged, Napos út 12.
VII.1.4) Description des prestations:
78 207 db csavar beszerzése. Az acélszerkezetek oszlopokhoz való rögzítésre szolgáló rúdcsavarok, kengyelcsavarok és kampóscsavarok. A részletes m?szaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok M?szaki leírás, valamint M?szaki specifikáció és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 129 487 307.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Talián Bálint Attila Numéro national d'identification: EKRSZ_73675253 Adresse postale: Pálmaház Utca 1 Ville: Segesd Code NUTS: HU232 Somogy Code postal: 7562 Pays: Hongrie Courriel: info@ferrokov.hu Téléphone: +36 204391885
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Ármódosítás lehet?sége: negyedévente Ármódosítás módja: Az árak felülvizsgálatára negyedéves periódusokban van lehet?ség, a negyedévet megel?z? hónapban elérhet? legfrissebb ár tényez?k alapján. Eladó írásban köteles a felülvizsgálatot kezdeményezni, az árkövetési periódus els? hónapját megel?z? hónap 15. napjáig Eladó az els? ármódosítási szándékát a szerz?désmódosítás hatályba lépésekor írásban terjesztheti el?. A negyedéves periódusok a következ?k: Q1 - január, február, március Q2 - április, május, június Q3 - július, augusztus, szeptember Q4 - október, november, december
   3. 2 Egységárak képzése: Pn = P0 x ((1-0,86)+(0,41 x Ln/L0) +(0,325 x Fen/Fe0xRn/R0)+(0,125 x PZnn/PZn0xRn/R0)) Az index tartalmi elemei: Pn: Ár felülvizsgálat képlete alapján meghatározott egységár P0: Szerz?déskötéskori egységár Fen: az ár felülvizsgálatkor elérhet? legfrissebb havi index a (www.destatis.de Roheisen, Rohstahl und Walzstahl sowie Ferrolegierungen, Zeile 267). Fe0: az ajánlatok benyújtásakor elérhet? legfrissebb havi index (www.destatis.de Roheisen, Rohstahl und Walzstahl sowie Ferrolegierungen, Zeile 267 (2020. november:104,8)). PZnn: Horgany jegyzési havi átlagára EUR-ban (a megjelölt honlap szerinti, az ár felülvizsgálatkor elérhet? legfrissebb havi átlagár) PZn0: Horgany jegyzési havi átlagára EUR-ban (a megjelölt honlap szerinti, az ajánlatok benyújtásakor elérhet? legfrissebb havi átlagár (2020. november: 2 390 EUR)) Ln: Az ár felülvizsgálatkor elérhet? legfrissebb ipari Rendszeres bruttó átlagkereset L0: Ipari Rendszeres bruttó átlagkereset 2020. IV. negyedév (390 544 Ft) Rn: Az ár felülvizsgálatkor elérhet? legfrissebb MNB HUF/EUR középárfolyam (indexálást megel?z? teljes hónap átlaga) R0: Az ajánlat benyújtásának hónapjának átlag MNB HUF/EUR középárfolyama (2020. november: 360,07 HUF/1EUR) www.destatis.de www.destatis.de
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A szerz?désmódosításra a 307/2015 (X.27.) Kormányrendelet 22. § (2) bekezdésének b) pontja alapján került sor az alábbi okok miatt, amelyek az el?re nem láthatóságot megalapozzák: - az orosz-ukrán háború miatt kialakult drasztikus alapanyagáremelkedés és energiaár növekedés. - korábban több szerz?déses id?szak alatt az alapanyag árak csak kismértékben változtak, ennek következtében 2-3 éves id?szakra fix áron kötött szerz?dések esetében soha nem volt szükség rendkívüli áremelésre. Az ajánlatok benyújtásának idején nem lehetett az alapanyagárak és energiaárak rövid id?n belüli jelent?s emelkedésére számítani. - A Közbeszerzési Hatóság által 2022.05.12-én kiadott útmutató szerint a rendkívüli alapanyagáremelkedések kezelésére megfelel? módszer lehet, ha szerz?désekbe képlet szerinti árindexálás kerül beépítésre. - az éves gyakoriságú árfelülvizsgálat helyett negyedéves gyakoriságú árfelülvizsgálat szerz?désbe építése, valamint a garantált bérminimum alapján történ? indexálás helyett az alapanyag árváltozást az euró árfolyamváltozást és a Rendszeres bruttó átlagkereset változását beépítése az árkövetésbe nem ró indokolatlan mérték? kockázatot a szerz?d? Felekre.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 92 910 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 129 487 307.00 HUF Hongrie-Szeged: Produits structurelsType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 20/09/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
44200000 - Produits structurels 
44531200 - Crochets ŕ vis ou bagues ŕ pas de vis 
44531600 - Écrous 
44531700 - Articles filetés en fer ou en acier 
44532200 - Rondelles