Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Székesfehérvár: Électricité

2020/S 67-159001  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Hongrie-Székesfehérvár: Électricité 2020/S 067-159001 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_35756712 Adresse postale: Szent Vendel utca 37/A.
Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU211 Code postal: 8000 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Sári Viktória Courriel: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu Téléphone: +36 22513496 Fax: +36 22513497 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.varosgondnoksag.hu/ http://www.varosgondnoksag.hu/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Villamosenergia - köz- és térvilágítás 2020 Numéro de référence: EKR001644142019
II.1.2) Code CPV principal 09310000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Villamosenergia beszerzése és eladása Székesfehérvár város közvilágítási hálózatának (aktív elemek) energiaellátására, valamint térvilágítási célra, villamosenergia adásvételi szerz?dés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, 2020. március
   1.  00.00 órától 2021. február 28. 24.00 óráig. A szerz?dés 1 éves id?tartama alatti energia felhasználás: 5 458 598 kWh (alapmennyiség). Az ajánlatkér kiköti, hogy az alapmennyiségen felül jogosult további 1 213 022 kWh mennyiséget (azaz az alapmennyiséggel együtt összesen 6 671 620 kWh mennyiséget) a szerz?dés hatálya alatt megrendelni.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 109 414 568.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Lieu principal d'exécution:
Székesfehérvár
II.2.4) Description des prestations:
Villamosenergia beszerzése és eladása Székesfehérvár város közvilágítási hálózatának (aktív elemek) energiaellátására, valamint térvilágítási célra, villamosenergia adásvételi szerz?dés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, 2020. március
   1.  00.00 órától 2021. február 28. 24.00 óráig. A szerz?dés 1 éves id?tartama alatti energia felhasználás: 5 458 598 kWh (alapmennyiség). Az ajánlatkér kiköti, hogy az alapmennyiségen felül jogosult további 1 213 022 kWh mennyiséget (azaz az alapmennyiséggel együtt összesen 6 671 620 kWh mennyiséget) a szerz?dés hatálya alatt megrendelni.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A szerz?dés 1 éves id?tartama alatti energia felhasználás: 5 458 598 kWh (alapmennyiség). Az ajánlatkér kiköti, hogy az alapmennyiségen felül jogosult további 1 213 022 kWh mennyiséget (azaz az alapmennyiséggel együtt összesen 6 671 620 kWh mennyiséget) a szerz?dés hatálya alatt megrendelni.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatot a villamosenergia egységárára (HUF/kWh) kell tenni. Ajánlatkér igényeinek a m?szaki leírásban konkrétan meghatározott min?ségi követelményeknek megfelel áru felel meg, a gazdaságilag legel?nyösebb ajánlat kiválasztását további min?ségi jellemz?k nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Részekre történ ajánlattétel kizárása: a beszerzés egy m?szaki-gazdasági egységet képez.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 002-001148
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Villamosenergia - köz- és térvilágítás 2020
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_50219744 Adresse postale: Váci út 17.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Code postal: 1134 Pays: Hongrie Courriel: eon-kozbeszerzes@eon-hungaria.com Téléphone: +36 14722300 Fax: +36 13275532 Adresse internet: https://www.eon.hu https://www.eon.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 117 553 944.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 109 414 568.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.; asz.: 24765648244)
   2.  JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.; asz.: 12936773244)
   3.  MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkör?en M?köd Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; asz.: 12898019244)
   4.  ELM?-ÉMÁSZ Energiakeresked Korlátolt Felel?sség Társaság (1132 Budapest, Váci út 72-74.; asz.: 12928130244)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité