Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Székesfehérvár: Réactifs de laboratoire

2022/S 130-368877  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Hongrie-Székesfehérvár: Réactifs de laboratoire 2022/S 130-368877 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fejér Megyei Kormányhivatal Numéro national d'identification: EKRSZ_21145906 Adresse postale: Szent István tér
   9. 
Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 8000 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Izsák Magdolna Courriel: izsak.magdolna@fejer.gov.hu Téléphone: +36 22526958 Fax: +36 22514769 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DBR IX.
Numéro de référence: EKR000334402022
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Fejér Megyei Kormányhivatal részére - IX. Adásvételi szerz?dés keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriákban: Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek:
   1.  rész - Táptalajok, reagensek: 6 féle tétel (1-6. sorszámú tételek) Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:
   2.  rész - Referenciaanyagok, oldószerek, reagensek, táptalaj: 19 féle tétel (7-25. sorszámú tételek)
   3.  rész - Oldószerek, reagensek, fogyóanyagok: 19 féle tétel (26-44. sorszámú tételek) Laboratóriumi fogyóeszközök:
   4.  rész - Üvegeszközök, m?anyag eszközök: 11 féle tétel (45-55. sorszámú tételek) Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök, referenciaanyagok:
   5.  rész - Sz?r?papírok, elektródák, pufferek: 10 féle tétel (56-65. sorszámú tételek) Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok:
   6.  rész - Fogyóanyagok, vegyszerek, referenciaanyagok: 12 féle tétel (66-77. sorszámú tételek) Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:
   7.  rész - Kromatográfiás segédanyagok, kolonnák, mintatartók: 8 féle tétel (78-85. sorszámú tételek)
   8.  rész - Fecskend?k, kolonnák: 9 féle tétel (86-94. sorszámú tételek) Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóeszközök:
   9.  rész - Pufferek, elektrolit oldat, elektróda: 5 féle tétel (95-99. sorszámú tételek) Laboratóriumi fogyóeszközök, referenciaanyagok: 10. rész - Fogyóeszközök, referenciaanyagok: 5 féle tétel (100-104. sorszámú tételek) Laboratóriumi fogyóanyagok, referenciaanyagok: 11. rész - Kromatográfiás segédanyagok, referenciaanyagok: 2 féle tétel (105-106. sorszámú tételek) 12. rész - Referenciaanyagok, fogyóanyagok: 2 féle tétel (107-108. sorszámú tételek) Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok: 13. rész - Referenciaanyagok, vegyszerek: 6 féle tétel (109-114. sorszámú tételek) Referenciaanyagok: 14. rész - Referenciaanyagok: 2 féle tétel (115-116. sorszámú tételek) Laboratóriumi fogyóanyagok: 15. rész - Kromatográfiás segédanyag: 1 féle tétel (117. sorszámú tétel) A tételek részletesen a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatokban kerültek feltüntetésre. Ajánlatkér? nem teszi kötelez?vé valamennyi részre történ? Ajánlattételt, az Ajánlattev?k döntési kompetenciája, hogy mely részre vagy részekre nyújtják be ajánlatukat. Adott részre történ? ajánlattétel esetén azonban a részhez tartozó valamennyi tételre szükséges ajánlatot tenni. Valamennyi részre vonatkozó el?írás: Ajánlatkér? felhívja T. Ajánlattev?k figyelmét, hogy a megajánlott termék mennyisége nem haladhatja meg Ajánlatkér? által megrendelni kívánt, a részletes ártáblázatban szerepl? összmennyiséget (táblázat F x H oszlop). Ezért amennyiben Ajánlattev? által megajánlott kiszerelési egység (táblázat "L" oszlop) nagyobb, mint Ajánlatkér? által megadott összmennyiség (táblázat F x H oszlop) és a megajánlott termék csomagolása nem bontható meg, az ajánlat Ajánlatkér? számára nem elfogadható. Nem elfogadható továbbá az ajánlat akkor sem, ha az Ajánlattev? által megajánlott kiszerelési egységb?l (táblázat "L" oszlop) a kért összmennyiség (táblázat F x H oszlop) nem állítható össze és a megajánlott termék csomagolása nem bontható meg.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 8 573 323.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
1 - Táptalajok, reagensek
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24320000 Produits chimiques organiques de base 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek:
   1.  rész - Táptalajok, reagensek: 6 féle tétel (1-6. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkér? Adásvételi Keretszerz?dést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
2 -Referenciaanyagok,oldószerek,reagensek,táptalaj
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19520000 Produits en plastique 24310000 Produits chimiques inorganiques de base 24311410 Acides inorganiques 24315600 Silicates 24320000 Produits chimiques organiques de base 24411000 Acide nitrique et sels 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Code NUTS: HU213 Veszprém Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1.  / 8200 Veszprém, Patak tér
   4. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:
   2.  rész - Referenciaanyagok, oldószerek, reagensek, táptalaj: 19 féle tétel (7-25. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkér? Adásvételi Keretszerz?dést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
3 - Oldószerek, reagensek, fogyóanyagok
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15994200 Papier-filtre 24310000 Produits chimiques inorganiques de base 24311410 Acides inorganiques 24322500 Alcool 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire 38437110 Embouts de pipettes 38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Code NUTS: HU213 Veszprém Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1.  / 8200 Veszprém, Patak tér
   4. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:
   3.  rész - Oldószerek, reagensek, fogyóanyagok: 19 féle tétel (26-44. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkér? Adásvételi Keretszerz?dést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
4 - Üvegeszközök, m?anyag eszközök
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19500000 Produits en caoutchouc et en plastique 19520000 Produits en plastique 33793000 Verrerie de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Laboratóriumi fogyóeszközök:
   4.  rész - Üvegeszközök, m?anyag eszközök: 11 féle tétel (45-55. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján Egyedi Szerz?dés jön létre Felek között Vev? megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával. A teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
5 - Sz?r?papírok, elektródák, pufferek
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15994200 Papier-filtre 24310000 Produits chimiques inorganiques de base 31711140 Électrodes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök, referenciaanyagok:
   5.  rész - Sz?r?papírok, elektródák, pufferek: 10 féle tétel (56-65. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkér? Adásvételi Keretszerz?dést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
6 - Fogyóanyagok, vegyszerek, referenciaanyagok
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15994200 Papier-filtre 24310000 Produits chimiques inorganiques de base 24313100 Sulfures, sulfites et sulfates 24322220 Éthanol 24322500 Alcool 24324400 Composés ŕ fonction azotée 33696300 Réactifs chimiques 39831210 Détergents pour lave-vaisselle
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok:
   6.  rész - Fogyóanyagok, vegyszerek, referenciaanyagok: 12 féle tétel (66-77. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján Egyedi Szerz?dés jön létre Felek között Vev? megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával. A teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
7 -Kromatográfiás segédanyagok,kolonnák,mintatartó
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38432210 Chromatographes ŕ gaz 38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:
   7.  rész - Kromatográfiás segédanyagok, kolonnák, mintatartók: 8 féle tétel (78-85. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkér? Adásvételi Keretszerz?dést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
8 - Fecskend?k, kolonnák
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141310 Seringues 38432210 Chromatographes ŕ gaz
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:
   8.  rész - Fecskend?k, kolonnák: 9 féle tétel (86-94. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkér? Adásvételi Keretszerz?dést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
9 - Pufferek, elektrolit oldat, elektróda
Lot nş: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24310000 Produits chimiques inorganiques de base 33696300 Réactifs chimiques 38416000 PHmčtres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóeszközök:
   9.  rész - Pufferek, elektrolit oldat, elektróda: 5 féle tétel (95-99. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján Egyedi Szerz?dés jön létre Felek között Vev? megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával. A teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
10 - Fogyóeszközök, referenciaanyagok
Lot nş: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Laboratóriumi fogyóeszközök, referenciaanyagok: 10. rész - Fogyóeszközök, referenciaanyagok: 5 féle tétel (100-104. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján Egyedi Szerz?dés jön létre Felek között Vev? megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával. A teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
11 -Kromatográfiás segédanyagok, referenciaanyagok
Lot nş: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33793000 Verrerie de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Laboratóriumi fogyóanyagok, referenciaanyagok: 11. rész - Kromatográfiás segédanyagok, referenciaanyagok: 2 féle tétel (105-106. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján Egyedi Szerz?dés jön létre Felek között Vev? megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával. A teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
12 - Referenciaanyagok, fogyóanyagok
Lot nş: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Laboratóriumi fogyóanyagok, referenciaanyagok: 12. rész - Referenciaanyagok, fogyóanyagok: 2 féle tétel (107-108. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján Egyedi Szerz?dés jön létre Felek között Vev? megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával. A teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
13 - Referenciaanyagok, vegyszerek
Lot nş: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24315200 Cyanure, oxyde de cyanure, fulminates, cyanates, silicates, borates, perborates, sels d'acides inorganiques 33696300 Réactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok: 13. rész - Referenciaanyagok, vegyszerek: 6 féle tétel (109-114. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján Egyedi Szerz?dés jön létre Felek között Vev? megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával. A teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
14 - Referenciaanyagok
Lot nş: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Referenciaanyagok: 14. rész - Referenciaanyagok: 2 féle tétel (115-116. sorszámú tételek) A tételek a m?szaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre. A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján Egyedi Szerz?dés jön létre Felek között Vev? megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával. A teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
15 - Kromatográfiás segédanyag
Lot nş: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés (Egyedi szerz?dés) keretében a m?szaki leírásban felsorolt eszközökkel m?szakilag mindenben egyenérték? termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában: Laboratóriumi fogyóanyagok: 15. rész - Kromatográfiás segédanyag: 1 féle tétel (117. sorszámú tétel) A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás
   7. 1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkér? Adásvételi Keretszerz?dést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határid? és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a m?szaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 065-154795
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Adresse postale: Öv u. 43.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1141 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 61 080.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 2 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RK Tech Kft.
Adresse postale: K?szál u.
   6. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1163 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 372 310.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 3 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 4 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RK Tech Kft.
Adresse postale: K?szál u.
   6. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1163 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 256 502.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 5 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aktivit Kft.
Adresse postale: Kossuth L. u. 29.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1161 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 657 600.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 6 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u.
   9. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1158 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 166 020.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 7 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNICAM Magyarország Kft.
Adresse postale: K?szeg u. 29.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1144 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 791 853.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 8 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GEN-LAB Kft.
Adresse postale: Hadak útja 41.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1119 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 670 338.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 9 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RK Tech Kft.
Adresse postale: K?szál u.
   6. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1163 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 265 600.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 10 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RK Tech Kft.
Adresse postale: K?szál u.
   6. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1163 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 157 400.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 11 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u.
   9. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1158 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 530 940.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 12 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 13 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u.
   9. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1158 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 177 380.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 14 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u.
   9. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1158 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 70 300.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 15 Intitulé:
Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u.
   9. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1158 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 396 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk: b) V.2.3) pontok tartalmazzák c) Ajánlattev?k: - AKTIVIT Kft. (5. rész; 1161 Budapest, Kossuth L. u. 29.; 10554964-2-42); - BIOLAB Diagnosztikai Zrt. (1. rész; 1141 Budapest, Öv utca 43.; 11838658-2-42); - Bioszeparáció Kft. (8., 14., 15. rész; 1087 Budapest, Asztalos S. u. 5-6.; 24887597-2-42); - GEN-LAB Kft. (8., 11., 14. rész; 1119 Budapest, Hadak útja 41.; 12326222-2-43) - Kvalitex Kft. (8. rész; 1136 Budapest, Pannónia u. 11.; 10870880-2-41) - Reanal Laborvegyszer Kft. (4.,
   6. ,
   8. ,
   9. , 11., 13., 14., 15. rész; 1158 Budapest, Késmárk utca
   9. ; 14016417-2-42); - RK Tech Kft. (2.,
   4. ,
   9. , 10., 11. rész; 1163 Budapest, K?szál utca
   6. ; 12395152-2-42); - UNICAM Magyarország Kft. (7. rész; 1144 Budapest, K?szeg utca 29.; 10853940-2-42); - VWR International Kft. (4.,
   5. ,
   8.  rész; 4034 Debrecen, Simon László u.
   4. ; 10650400-2-09) További információk a DBR IX. eljárás (EKR000334402022)
   3.  és 12. rész, V.1. ponthoz: A Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás e részek tekintetében eredménytelen, ugyanis nem nyújtottak be ajánlatot.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Hongrie-Székesfehérvár: Réactifs de laboratoireType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 08/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
15994200 - Papier-filtre 
19500000 - Produits en caoutchouc et en plastique 
19520000 - Produits en plastique 
24310000 - Produits chimiques inorganiques de base 
24311410 - Acides inorganiques 
24313100 - Sulfures, sulfites et sulfates 
24315200 - Cyanure, oxyde de cyanure, fulminates, cyanates, silicates, borates, perborates, sels d'acides inorganiques 
24315600 - Silicates 
24320000 - Produits chimiques organiques de base 
24322220 - Éthanol 
24322500 - Alcool 
24324400 - Composés ŕ fonction azotée 
24411000 - Acide nitrique et sels 
31711140 - Électrodes 
33141310 - Seringues 
33696300 - Réactifs chimiques 
33696500 - Réactifs de laboratoire 
33793000 - Verrerie de laboratoire 
38416000 - PHmčtres 
38432210 - Chromatographes ŕ gaz 
38437110 - Embouts de pipettes 
38900000 - Instruments divers d'évaluation ou de test 
39831210 - Détergents pour lave-vaisselle