Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Székesfehérvár: Travaux de construction

2021/S 228-599341  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Hongrie-Székesfehérvár: Travaux de construction 2021/S 228-599341 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Székesfehérvári Tankerületi Központ Numéro national d'identification: EKRSZ_90776841 Adresse postale: Pet?fi Sándor Utca 5 Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 8000 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Tuboly Ágnes Courriel: agnes.tuboly@kk.gov.hu Téléphone: +36 22795238 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://kk.gov.hu/szekesfehervar
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
7 intézmény infrastrukturális fejlesztése Numéro de référence: EKR000441032020
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Móri Radnóti Miklós Általános Iskola
Lot n 24/11/2021 S228 Hongrie-Székesfehérvár: Travaux de construction 2021/S 228-599341 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Székesfehérvári Tankerületi Központ Numéro national d'identification: EKRSZ_90776841 Adresse postale: Pet?fi Sándor Utca 5 Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 8000 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Tuboly Ágnes Courriel: agnes.tuboly@kk.gov.hu Téléphone: +36 22795238 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://kk.gov.hu/szekesfehervar
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
7 intézmény infrastrukturális fejlesztése Numéro de référence: EKR000441032020
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Móri Radnóti Miklós Általános Iskola
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45262100 Travaux d'installation d'échafaudages 45262300 Travaux de bétonnage 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45223300 Travaux de construction de parkings 45261400 Travaux de revętement 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage 45311200 Travaux d'installations électriques 45321000 Travaux d'isolation thermique 45350000 Installations mécaniques 45410000 Travaux de plâtrerie 45421100 Pose de portes et de fenętres et d'éléments accessoires 45421160 Ferrage 45432130 Travaux de revętements de sols 45442100 Travaux de peinture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8060 Mór, Kossuth L. utca 30.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
   1. , 3 épület bontási munkálatai meglév iskola "A" és "B" épületek, udvari melléképület bontása 4450m3
   2. , Új kétszintes épületszárny (2304,47 m2) építése teljes kör akadálymentesítéssel: - Nyílászárók beépítése összesen 243 db, - Több f (t?zvédelmi leírás szerint maximum 155 f?) befogadására szolgáló el?adóterem kialakítása: 156,71 m2, könyvtár + 43,78 m2 klubhelyiség - Tornaterem 493,29 m2, - 4 db tanterem 210 m2, 7 db fejleszt szoba kiscsoportos foglalkoztatására alkalmas helyiség 123,9 m2 és ezeket kiszolgáló szertár és egyéb helyiségek (irattár, mosdó, stb.) létrehozása, 4db szaktanterem 270,05 m2, 20 f befogadó képesség tanári szoba, 1 igazgatói, 1 titkárság 94,1 m2. -1db akadálymentes lift, - 4db akadálymentes mosdó 26,23 m2 - Az épület villamos energia hálózatának kiépítése, komplett világítási és telekommunikációs szerelvények,lámpatestek elhelyezése 722 db, villámvédelmi rendszer,
   3. , Gépészeti rendszer korszer?sítése és b?vítése, szell?z rendszer kiépítése, radiátorok beépítése 130 db
   4. , T?zjelz rendszer 1 db, h és füstelvezetés kiépítése az új és régi épületben 1 db központ
   5. , Riasztó rendszer kiépítése 1 db, hangosító rendszer, kamerarendszer, és iskola cseng rendszer kiépítése
   6. , Iskolaudvar térk?burkolása 654 m2, 437 m2 füvesítés, parkosítás, akadálymentes parkoló 1 db
   7.  Napelemes rendszer kiépítése 35 kW inverter méret.
   8.  A meglév?, konyhának is helyet adó épületrész, valamint az újonnan épül létesítmény által közre zárt bels udvar megközelíthet?ségének biztosítása a Kossuth L. utcáról. Parkolók - és kerékpár tárolók építése, a burkolt felületek csapadékvíz elvezetésének a biztosításával, zárt rendszer csatornába történ bevezetésével. Az építési beruházás engedélyköteles. Az engedélyt és a részletes m?szaki információkat a m?szaki dokumentáció tartalmazza.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 18
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
EFOP-4.1.2-17-2017-00069
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 025-057902
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Móri Radnóti Miklós Általános Iskola
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VivaPalazzo Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_30894325 Adresse postale: Szentkút Utca 34.
Ville: Siklós Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7800 Pays: Hongrie Courriel: info@vivapalazzo.hu Téléphone: +36 72510327 Fax: +36 72510327 Adresse internet: http://www.vivapalazzo.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_17110273 Adresse postale: Kun Utca
   4.  fsz.
   7. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1081 Pays: Hongrie Courriel: kivitelezes@fensthermkontakt.hu Téléphone: +36 204200414
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 285 878 198.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?désmódosítás id?pontja: 2021.09.27.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45262100 Travaux d'installation d'échafaudages 45262300 Travaux de bétonnage 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45223300 Travaux de construction de parkings 45261400 Travaux de revętement 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage 45311200 Travaux d'installations électriques 45321000 Travaux d'isolation thermique 45350000 Installations mécaniques 45410000 Travaux de plâtrerie 45421100 Pose de portes et de fenętres et d'éléments accessoires 45421160 Ferrage 45432130 Travaux de revętements de sols 45442100 Travaux de peinture
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8060 Mór, Kossuth L. utca 30.
VII.1.4) Description des prestations:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
   1. , 3 épület bontási munkálatai meglév iskola "A" és "B" épületek, udvari melléképület bontása 4450m3
   2. , Új kétszintes épületszárny (2304,47 m2) építése teljes kör akadálymentesítéssel: - Nyílászárók beépítése összesen 243 db, - Több f (t?zvédelmi leírás szerint maximum 155 f?) befogadására szolgáló el?adóterem kialakítása: 156,71 m2, könyvtár + 43,78 m2 klubhelyiség - Tornaterem 493,29 m2, - 4 db tanterem 210 m2, 7 db fejleszt szoba kiscsoportos foglalkoztatására alkalmas helyiség 123,9 m2 és ezeket kiszolgáló szertár és egyéb helyiségek (irattár, mosdó, stb.) létrehozása, 4db szaktanterem 270,05 m2, 20 f befogadó képesség tanári szoba, 1 igazgatói, 1 titkárság 94,1 m2. -1db akadálymentes lift, - 4db akadálymentes mosdó 26,23 m2 - Az épület villamos energia hálózatának kiépítése, komplett világítási és telekommunikációs szerelvények,lámpatestek elhelyezése 722 db, villámvédelmi rendszer,
   3. , Gépészeti rendszer korszer?sítése és b?vítése, szell?z rendszer kiépítése, radiátorok beépítése 130 db
   4. , T?zjelz rendszer 1 db, h és füstelvezetés kiépítése az új és régi épületben 1 db központ
   5. , Riasztó rendszer kiépítése 1 db, hangosító rendszer, kamerarendszer, és iskola cseng rendszer kiépítése
   6. , Iskolaudvar térk?burkolása 654 m2, 437 m2 füvesítés, parkosítás, akadálymentes parkoló 1 db
   7.  Napelemes rendszer kiépítése 35 kW inverter méret.
   8.  A meglév?, konyhának is helyet adó épületrész, valamint az újonnan épül létesítmény által közre zárt bels udvar megközelíthet?ségének biztosítása a Kossuth L. utcáról. Parkolók - és kerékpár tárolók építése, a burkolt felületek csapadékvíz elvezetésének a biztosításával, zárt rendszer csatornába történ bevezetésével. Az építési beruházás engedélyköteles. Az engedélyt és a részletes m?szaki információkat a m?szaki dokumentáció tartalmazza.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 18
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 296 251 520.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_17110273 Adresse postale: Kun Utca
   4.  fsz.
   7. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1081 Pays: Hongrie Courriel: kivitelezes@fensthermkontakt.hu Téléphone: +36 204200414
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VivaPalazzo Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_30894325 Adresse postale: Szentkút Utca 34.
Ville: Siklós Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7800 Pays: Hongrie Courriel: info@vivapalazzo.hu Téléphone: +36 72510327 Fax: +36 72510327 Adresse internet: http://www.vivapalazzo.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

   3. 2. A Szerz?dés mellékletét képez M?szaki leírás kiegészül az alábbiakkal: Az építéssel érintett ingatlanon (Mór, Szent István tér
   9.  szám és 29 hrsz ) keresztül húzódik egy távh gerinc vezeték, mely a b?vítéssel érintett Radnóti Miklós, valamint további ingatlanok f?tését és melegvíz szolgáltatását látja el. A távh gerinc vezeték a tervezett új épület tornatermi része alatt húzódik, valamint a vezeték akadályozza a tornaterem alapozási munkáit, ezért a távh vezeték kiváltása és más, az épületen kívüli nyomvonalra történ építése szükséges az
   1.  sz. szerz?désmódosítás mellékletét képez rajzon jelölt nyomvonal szerint.
   3. 3. A Felek a Szerz?dés
   3. 1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat a m?szaki tartalom módosításának többletköltsége miatt 10 373 322,- Ft összeggel megnövelik. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerz?dés az EFOP-4.1.2-17-2017-00069 jel pályázathoz tartozó kivitelezés, azonban a jelen pontban meghatározott nettó 10 373 322,- Ft nem elszámolható költségként jelenik meg a projektben, azt a Megrendel saját forrásból biztosítja. A Szerz?dés
   3. 1. pontjának
   1.  bekezdése az alábbiak szerint módosul: "A Vállalkozó a Létesítmény teljes kör kivitelezésének ellentételezéseként 1 296 251 520 Ft, azaz egymilliárd-kétszázkilencvenhatmillió-kétszázötvenegyezer-ötszázhúsz forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult."
   3. 
   4.  A Szerz?dés
   4. 2. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: "h) A Vállalkozó az
   1.  sz. szerz?désmódosítással megrendelt pótmunka ellenértékér?l, azaz 10 373 322,- Ft összeg vállalkozói díjról, az elkészült pótmunka teljesítésigazolását követ?en jogosult a számlát kiállítani. A fizetési feltételekre a Szerz?dés
   4.  fejezete megfelel?en irányadó, azzal, hogy a pótmunka vállalkozói díjának kiegyenlítése Megrendel által saját forrásból történik, az EFOP-4.1.2-17-2017-00069 jel pályázat keretében nem kerül elszámolásra."
   4. 1. A Felek álláspontja szerint a szerz?désmódosítás jogalapja a M?szaki leírás és a vállalkozói díj módosítása tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján fennáll. A Felek erre tekintettel a Szerz?dés mellékletét képez M?szaki leírást és a vállalkozói díjat, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják.
   4. 1.1. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében felsorolt együttes feltételek az alábbiak szerint teljesülnek a Szerz?dés módosítása vonatkozásában: - a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerz?déses érték 15%-át; hiszen a vállalkozói díj az eredeti szerz?déses érték 0,67 %-val növekszik. - valamint a módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerz?dés jellegéhez; hiszen nem változik meg a beszerzés tárgya, sem a szerz?dés típusa, a m?szaki tartalom módosítása iránt felmerült igények illeszkednek az eredeti m?szaki tartalomhoz.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A rovat csak technikailag került kitöltésre. A módosítás jogcíme a Kbt. 141.§(2) bekezdése, a VII.2.1. pontban foglaltak szerint.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 285 878 198.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 1 296 251 520.00 HUF Hongrie-Székesfehérvár: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 24/11/2021 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45223300 - Travaux de construction de parkings 
45261400 - Travaux de revętement 
45262100 - Travaux d'installation d'échafaudages 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45350000 - Installations mécaniques 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45421100 - Pose de portes et de fenętres et d'éléments accessoires 
45421160 - Ferrage 
45432130 - Travaux de revętements de sols 
45442100 - Travaux de peinture