Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Székesfehérvár:Travaux d'équipement électrique

2023/S 62-185289  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Hongrie-Székesfehérvár: Travaux d'équipement électrique 2023/S 062-185289 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Numéro national d'identification: 15726999207 Adresse postale: Városház Tér
   1. 
Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 8000 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Ébner Balázs Courriel: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu Téléphone: +36 22537150 Fax: +36 22537160 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szekesfehervar.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
5+15 db intézmény energetikai korszer?sítése Numéro de référence: EKR001165692021
II.1.2) Code CPV principal 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Széna Téri Általános Iskola- részleges
Lot nş: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09332000 Installation solaire 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
Székesfehérvár, Széna tér 10.; 8869 hrsz.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola részleges energetikai felújítása F?bb mennyiségek kerekítve: - napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítmény? napelemes rendszer, 138 db napelem, További információ a dokumentációban.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 4
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 152-433827
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 13
Lot nş: 13 Intitulé:
Széna Téri Általános Iskola- részleges
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Solar ÉPÍT? Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 25809909242 Adresse postale: Benczúr Utca 43.
   3.  em.
   3. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1068 Pays: Hongrie Courriel: irodakontroll75@gmail.com Téléphone: +36 706755066
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 19 454 750.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Szerz?désmódosítás dátuma: 2023. január 20. napja. Az EKR rendszer sajátosságára tekintettel a 2023/S 057-169438 iktatószámú hirdetmény megjelenését (2023. 03. 21.) követ?en van mód jelen tájékoztató feladására. 2023/S 057-169438
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45310000 Travaux d'équipement électrique
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09332000 Installation solaire 45310000 Travaux d'équipement électrique
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
Székesfehérvár, Széna tér 10.; 8869 hrsz.
VII.1.4) Description des prestations:
Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola részleges energetikai felújítása F?bb mennyiségek kerekítve: - napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítmény? napelemes rendszer, 138 db napelem, További információ a dokumentációban.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 4
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 19 454 750.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Solar ÉPÍT? Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 25809909242 Adresse postale: Benczúr Utca 43.
   3.  em.
   3. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1068 Pays: Hongrie Courriel: irodakontroll75@gmail.com Téléphone: +36 706755066
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
I. El?zmények
   1.  Felek rögzítik, hogy közöttük a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola részleges energetikai felújításával kapcsolatos munkák - továbbiakban: Kivitelezés - elvégzése tárgyában 2022. július 25. napján vállalkozási szerz?dés - továbbiakban: Szerz?dés - jött létre.
   2.  Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés során a Vállalkozó jelezte, miszerint a költségvetési kiírásban megjelölt több tételt egy azzal m?szakilag egyenérték?, vagy jobb m?szaki tulajdonságokkal rendelkez? épít?anyagra, termékre kíván cserélni, vagy más m?szaki megoldással kíván megvalósítani azzal, hogy a Szerz?désben rögzített Vállalkozási díj ennek következtében nem módosul.
   3.  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Üzemeltetési Irodája, valamint a m?szaki ellen?r az I/2. pontban foglaltakat megvizsgálták és azokat megalapozottnak tartják.
   4.  Jelen szerz?désmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes F?jegyz?jének 30/29-62/2022. (XI. 16.) számú döntése, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 30/29-77/2022. (XI. 16.) számú döntése. II. Szerz?dés tárgya
   1.  Felek rögzítik, hogy az El?zményekben foglaltak alapján a Szerz?dést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:
   2.  A Szerz?dés I/2. pontjának a második mondata az alábbiak szerint módosul: "Ennek megfelel?en az alább felsorolt dokumentumok a szerz?déssel együtt értelmezend?ek, azzal együtt olvasandók: a) Megrendel?nek a szerz?dés tárgyát képez? közbeszerzésére vonatkozó 2022. január 10. napján kelt ajánlati felhívása - továbbiakban: Felhívás -; b) Megrendel? teljes dokumentációja; c) Megrendel? 2022. január 31. napján kelt helyszíni bejárásra vonatkozó jegyz?könyve, 2022. február 04. napján kelt kiegészít? tájékoztatása; d) Vállalkozó 2022. február 09. napján kelt ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -. e) Vállalkozó 2022. október 28. napján kelt egyenérték?ségi nyilatkozata. Felek rögzítik, miszerint az Ajánlat az e) alpontban foglaltaknak megfelel?en módosult." III. Záró rendelkezések
   1.  Felek rögzítik, hogy jelen szerz?désmódosítás a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerz?désmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) alpontja és a 141. § (6) bekezdése.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A Kivitelezés során a Vállalkozó jelezte, miszerint a költségvetési kiírásban megjelölt több tételt egy azzal m?szakilag egyenérték?, vagy jobb m?szaki tulajdonságokkal rendelkez? épít?anyagra, termékre kíván cserélni, vagy más m?szaki megoldással kíván megvalósítani azzal, hogy a Szerz?désben rögzített Vállalkozási díj ennek következtében nem módosul.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 19 454 750.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 19 454 750.00 HUF 5+15 db intézmény energetikai korszer?sítése 28/03/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
09332000 - Installation solaire 
45310000 - Travaux d'équipement électrique