Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Szolnok: Produits chimiques inorganiques de base

2022/S 10-022054  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Hongrie-Szolnok: Produits chimiques inorganiques de base 2022/S 010-022054 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tiszamenti Regionális Vízm?vek Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: 11265832216 Adresse postale: Kossuth Lajos Út 5 Ville: Szolnok Code NUTS: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok Code postal: 5000 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Faludi Katalin Courriel: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu Téléphone: +36 203649034 Fax: +36 10000000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://univerzalbeszerzo.hu/
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kálium-permanganát és klór beszerzése Numéro de référence: EKR000401542021
II.1.2) Code CPV principal 24310000 Produits chimiques inorganiques de base
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Adásvételi keretszerz?dés keretében kálium-permanganát, cseppfolyós klór és klór gáz szállítása.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 151 198 010.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kálium-permanganát
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24314100 Permanganate de potassium
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
A TRV Zrt. teljes m?ködési területén, tervezetten a Szállítási helyek tájékoztató táblázat szerint.
II.2.4) Description des prestations:
A TRV Zrt. részére adásvételi keretszerz?dés keretében kálium-permanganát szállítása az alábbi keretösszeg erejéig a közbeszerzési dokumentumokban szerepl valamennyi el?írásnak és feltételnek megfelel?en. A szerz?dés keretösszege: nettó 40 494 225 Ft, amelynek egészére Ajánlatkér lehívási kötelezettséget vállal. Ezen keretösszeg a szerz?dés teljesítése során opcionálisan további nettó 12 148 268 Ft-tal n?het. Ajánlatkér megadja, hogy az eljárás keretében beszerzésre kerül kálium-permanganát becsült mennyisége 34 390 kg, mely hangsúlyozottan tervezett mennyiség, a teljesítés során beszerzett mennyiség ett?l lényegesen eltérhet. A teljesítés részletes feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerül m?szaki leírás, valamint a keretszerz?dés tervezet tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszeg értéke (nettó 40 494 225 Ft) a szerz?dés teljesítése során opcionálisan nettó 12 148 268 Ft-tal n?het (opcionális rész). Az opcionális részre a keretösszegre irányadó szabályok vonatkoznak. AK nem köteles az opcionális rész teljes vagy részleges lehívására.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A felhívás II.2.7. pontjában írt 24 hónapos teljesítési határid alatt AK a szerz?dés hatálybalépését?l számított 24 hónapot ért.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cseppfolyós klór és klór gáz
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24311900 Chlore
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
TRV Zrt. teljes m?ködési területén, tervezetten a szállítási helyek tájékoztató táblázat szerint.
II.2.4) Description des prestations:
A TRV Zrt. részére adásvételi keretszerz?dés keretében cseppfolyós klór és klór gáz szállítása nettó 151 198 010 Ft keretösszeg erejéig a közbeszerzési dokumentumokban szerepl valamennyi el?írásnak és feltételnek megfelel?en. A szerz?dés keretösszege: nettó 151 198 010 Ft, amelynek egészére Ajánlatkér lehívási kötelezettséget vállal. Ezen keretösszeg a szerz?dés teljesítése során opcionálisan további nettó 45 359 403 Ft-tal n?het. Ajánlatkér megadja, hogy az eljárás keretében beszerzésre kerül cseppfolyós klór és klór gáz becsült mennyisége 313 710 kg, mely hangsúlyozottan tervezett mennyiség, a teljesítés során beszerzett mennyiség ett?l lényegesen eltérhet. A teljesítés részletes feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerül m?szaki leírás, valamint a keretszerz?dés tervezet tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszeg értéke (nettó 151 198 010 Ft) a szerz?dés teljesítése során opcionálisan nettó 45 359 403 Ft-tal n?het (opcionális rész). Az opcionális részre a keretösszegre irányadó szabályok vonatkoznak. AK nem köteles az opcionális rész teljes vagy részleges lehívására.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A felhívás II.2.7. pontjában írt 24 hónapos teljesítési határid alatt AK a szerz?dés hatálybalépését?l számított 24 hónapot ért.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 123-326941
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Kálium-permanganát
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Cseppfolyós klór és klór gáz
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: 11446970205 Adresse postale: Adler Károly Utca 19.
Ville: Miskolc Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 3524 Pays: Hongrie Courriel: racz.monika@vinyl.hu Téléphone: +36 12826773 Fax: +36 12826769 Adresse internet: http://www.vinyl.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 196 557 413.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 151 198 010.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Fuvarozás
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Az ajánlatkér a 44/2015. (XI.
   2. ) MvM rendelet 18. §-a alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja: A közbeszerzési eljárás "1. Kálium-permanganát" részében a nyertes ajánlattev a szerz?dés megkötését?l az összegezés megküldését követ?en visszalépett, amelyet az ajánlatkér 2021. január 4-én kelt döntésével tudomásul vett. Az ajánlattev?k neve, címe, adószáma közbeszerzési részenként:
   1.  rész - Kálium-permanganát beszerzése: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság (3524 Miskolc Adler Károly Utca 19.; adószám: 11446970-2-05), aki egyúttal e rész nyertes ajánlattev?jeként került kihirdetésre. VízTEC Zrt. (2363 Fels?pakony Külterület 013/68, adószám: 22975085-2-13) UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek K?iskola Út
   3. , adószám: 10429635-2-06)
   2.  rész - Cseppfolyós klór és klórgáz beszerzése: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság (3524 Miskolc Adler Károly Utca 19.; adószám: 11446970-2-05), aki egyúttal e rész nyertes ajánlattev?jeként került kihirdetésre.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Hongrie-Szolnok: Produits chimiques inorganiques de baseType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 14/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
24310000 - Produits chimiques inorganiques de base 
24311900 - Chlore 
24314100 - Permanganate de potassium