Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Tatabánya: Logiciels et systčmes d'information

2021/S 178-463424  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Hongrie-Tatabánya: Logiciels et systčmes d'information 2021/S 178-463424 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Északdunántúli Vízm Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: 11186748211 Adresse postale: Sárberek Egyéb 100 Ville: Tatabánya Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom Code postal: 2800 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Komolai-Illés Ágnes Courriel: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu Téléphone: +36 202648238 Fax: +36 000000000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.edv.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Víztermelés,-kezelés, -ellátás
I.5) Activité principale Autre activité: Víz
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Microsoft EAS liszenszek beszerzése Numéro de référence: EKR000631862021
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systčmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Microsoft EAS liszenszek beszerzése ÉDV Zrt. részére. Microsoft®OfficeProfessionalPlus AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License Platform 450 db, Microsoft®ExchangeServerStandard AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1 db, Microsoft®SfBServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1 db, Microsoft®VisualStudioProSubMSDN AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1 db, Microsoft®SQLSvrStandardCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic 3 db, Microsoft®CoreInfraSvrSteStdCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 16Licenses CoreLic 12 db, Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 16Licenses CoreLic 8 db, Microsoft®Visio®Professional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 10 db, Microsoft®SharePointServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1 db, Microsoft®ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License w/1ProjectSvrCAL 3 db, Microsoft®WINENTperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack MVL 1License Platform 450 db, Microsoft®CoreCALClientAccessLicense AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License Platform UsrCAL 450 db.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 66 338 800.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000 Logiciels et systčmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom Lieu principal d'exécution:
ÉDV Zrt. székhelye: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.
II.2.4) Description des prestations:
Microsoft EAS liszenszek szállítása az ÉDV Zrt. részére. az alábbiakban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint: Microsoft®OfficeProfessionalPlus AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License Platform 450 db, Microsoft®ExchangeServerStandard AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1 db, Microsoft®SfBServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1 db, Microsoft®VisualStudioProSubMSDN AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1 db, Microsoft®SQLSvrStandardCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic 3 db, Microsoft®CoreInfraSvrSteStdCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 16Licenses CoreLic 12 db, Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 16Licenses CoreLic 8 db, Microsoft®Visio®Professional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 10 db, Microsoft®SharePointServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1 db, Microsoft®ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License w/1ProjectSvrCAL 3 db, Microsoft®WINENTperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack MVL 1License Platform 450 db, Microsoft®CoreCALClientAccessLicense AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License Platform UsrCAL 450 db. Ajánlatkér a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattev?k figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történ hivatkozás esetén odaértend a "vagy azzal egyenérték?" kifejezés. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires II.2.5 pontban Ajánlatkér ár értékelési szempont alatt "Mindösszesen nettó ajánlati összár Ft" ért. II.2.7 pontban írt 12 hónapos id?tartam a szerz?dés hatálybalépését?l számítottan.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 109-286549
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Microsoft EAS liszenszek beszerzése ÉDV Zrt. részére
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: T-Systems Magyarország Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: 12928099244 Adresse postale: Könyves Kálmán Körút 36.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1097 Pays: Hongrie Courriel: tenderiroda@t-systems.hu Téléphone: +36 303519110 Fax: +36 14521297 Adresse internet: http://www.t-systems.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 66 338 800.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlatot nyújtottak be: Ajánlattev neve: SoftwareONE Hungary Korlátolt Felel?sség Társaság Adószám: 23744189241 Székhelye: 1037 Budapest Montevideo Utca 2/B Ajánlattev neve: T-Systems Magyarország Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Adószám: 12928099-2-44 Székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systčmes d'information