Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Tiszaújváros: Gaz naturel

2022/S 131-373070  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Hongrie-Tiszaújváros: Gaz naturel 2022/S 131-373070 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Numéro national d'identification: 14813575205 Adresse postale: Teleki Blanka Út 6 Ville: Tiszaújváros Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Code postal: 3580 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Gál Csaba Courriel: sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu Téléphone: +36 703337676 Fax: +36 49540044 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://sportpark.tiszaujvaros.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Sportlétesítmény m?ködtetése
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Földgáz beszerzése Numéro de référence: EKR000313522022
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ajánlatkér? részére 2022. 08. 01. 06.00 CET - 2023. 02. 01. 06.00 CET id?szakra vonatkozóan, a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos földgáz versenypiaci vásárlása (szállítása), teljes ellátás alapú szerz?dés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, 110 000 gnm3/ szerz?déses id?szak mennyiségben, amelyt?l az ajánlatkér? + 30 %-kal felfelé különdíjmentesen eltérhet (mennyiségi toleranciasáv-opció). A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnmł).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 85 627 661.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út
   6. 
II.2.4) Description des prestations:
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ajánlatkér? részére 2022. 08. 01. 06.00 CET - 2023. 02. 01. 06.00 CET id?szakra vonatkozóan, a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos földgáz versenypiaci vásárlása (szállítása), teljes ellátás alapú szerz?dés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, 110 000 gnm3/ szerz?déses id?szak mennyiségben, amelyt?l az ajánlatkér? + 30 %-kal felfelé különdíjmentesen eltérhet (mennyiségi toleranciasáv-opció). A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnmł).
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlati felhívás II.1.4. és II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségt?l pozitív irányba 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkér? a földgázpiac sajátosságaira és a küls? természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyez? ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A II.1.6. pont kiegészítése: A részajánlat tétel kizárásának indoka: A teljesítés nem osztható, a beszerzésre kerül? földgáz egy fogyasztási helyen kerül felhasználásra. A fogyasztási hely földrajzilag és pénzügyileg egyetlen egységet képez.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 089-240006
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Földgáz beszerzése
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wattler Kft.
Numéro national d'identification: 25892714243 Adresse postale: Páva Utca 8 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1094 Pays: Hongrie Courriel: invoice@wattler.eu Téléphone: +36 708508993 Adresse internet: http://www.wattler.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 52 341 510.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 85 627 661.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Nyertes ajánlattev? adószáma: 25892714-2-43
   2.  Az ajánlattev?k neve, címe és adószáma:
   2. 1. Wattler Kft. 1094 Budapest, Páva utca
   8.  25892714-2-43
   2. 2. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 26713111-2-44
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Hongrie-Tiszaújváros: Gaz naturelType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel