Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
LETTONIE
appel-offre

Lettonie : Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection : Bëvprojekt'?áanas darbi un autoruzraudz«ba slieþu ce¼a pamatl«nijai Latvijas Zieme¼u un Dienvidu posmiem

2024/S 2024-087884  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87884-2024 - Modification du marché
Lettonie – Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection – Buvprojektešanas darbi un autoruzraudziba sliežu cela pamatlinijai Latvijas Ziemelu un Dienvidu posmiem
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: RB Rail AS

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Buvprojektešanas darbi un autoruzraudziba sliežu cela pamatlinijai Latvijas Ziemelu un Dienvidu posmiem
Description: Buvprojektešanas darbi un autoruzraudziba sliežu cela pamatlinijai Latvijas Ziemelu un Dienvidu posmiem
Identifiant de la procédure: d2589235-aa7c-4765-ada7-5621a5de833b
Identifiant interne: RBR 2019/7
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Buvprojektešanas darbi un autoruzraudziba sliežu cela pamatlinijai Latvijas Ziemelu un Dienvidu posmiem
Description: Buvprojektešanas darbi un autoruzraudziba sliežu cela pamatlinijai Latvijas Ziemelu un Dienvidu posmiem
Identifiant interne: RBR 2019/7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Iepirkumu uzraudzibas birojs
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: RB Rail AS

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 6 903 802,50 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CON-0002
Date de conclusion du marché: 30/03/2020

   7.  Modification
Identifiant de la section: 6f06b92d-cdd7-407f-a9fc-4dc09d14eb4d-01
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Izmainu pieprasijums radas objekta izpetes darbu papildu apjoma un palielinatu buvju projektešanas darbu rezultata. Projekta izstrades gaita, saskana ar sanemtajiem tehniskajiem nosacijumiem no ietekmetajam pusem, kas prasa jaunas un plašakas buves, ir palielinajusies kopeja projektejamo buvju platiba. Attiecigi palielinajas ari nepieciešamo izmeklešanas punktu skaits. Papildus – sakotnejie geologiskie petijumi VE fazei atklaja, ka reljefa realie raksturlielumi butiski atškiras no sakotneji paredzeta un rada MD faze veicamo urbumu garuma palielinašanos.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0002
Description des modifications: Objekta izpetes darbu un palielinato buvju projektešanas darbu papildu apjoms – 1 269 282,86 EUR (viens miljons divi simti sešdesmit devini tukstoši divi simti astondesmit divi euro un astondesmit seši centi) un 8 (astoni) menešu termina pagarinajums visiem DP3 nodevumiem. Grozijumi ir veikti saskana ar PPL 61. panta
   3.  dalas
   3.  apakšpunktu.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: RB Rail AS
Numéro d’enregistrement: 40103845025
Adresse postale: Satekles iela 2B  
Ville: Riga
Code postal: LV-1050
Subdivision pays (NUTS): Riga (LV006)
Pays: Lettonie
Point de contact: RB Rail
Adresse électronique: info@railbaltica.org
Téléphone: +371 66967 171
Adresse internet: https://railbaltica.org/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Iepirkumu uzraudzibas birojs
Numéro d’enregistrement: 90001263305
Adresse postale: Smilšu iela 1  
Ville: Riga
Code postal: LV-1919
Subdivision pays (NUTS): Riga (LV006)
Pays: Lettonie
Point de contact: Juridiskais departaments
Adresse électronique: pasts@iub.gov.lv
Téléphone: +37122416641
Adresse internet: https://www.iub.gov.lv
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/472
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.
Numéro d’enregistrement: 48283964
Adresse postale: PASEO DE LA HABANA 138  
Ville: Madride
Code postal: 28036
Subdivision pays (NUTS): A Coruña (ES111)
Pays: Lettonie
Adresse électronique: mashiabor@ineco.com
Téléphone: +39914521200
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 222eb309-7a53-4955-b0bb-2ee2700c1fe0 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 22:52:02 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 08/02/2024 22:52:02 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: letton
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87884-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection