Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
LITUANIE
appel-offre

Lituanie-Kaunas:Services de formation

2023/S 97-302225  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Lituanie-Kaunas: Services de formation 2023/S 097-302225 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos Numéro national d'identification: 135163499 Adresse postale: Eiveni? g. 2, LT-50161 Kaunas Ville: Kaunas Code NUTS: LT Lietuva Code postal: 50161 Pays: Lituanie Point(s) de contact: Regina Gasi?nien? Courriel: regina.gasiuniene@kaunoklinikos.lt Téléphone: +370 37326297 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kaunoklinikos.lt Adresse du profil d'acheteur: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=708927 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=708927&B=PPO
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Visuomen?s ir specialist? mokymai
II.1.2) Code CPV principal 80500000 Services de formation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Visuomen?s ir specialist? mokymai
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sveikatos priezi?ros ?staig? specialist? mokymai
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80500000 Services de formation 79951000 Services d'organisation de séminaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: LT Lietuva Lieu principal d'exécution:
LSMUL Kauno klinikos
II.2.4) Description des prestations:
Sveikatos priezi?ros ?staig? specialist? mokymai - tiesiogiai susiduriantiems su vaik? alergija (vaik? lig? gydytojams, vaik? alergologams, vaik? pulmonologams, kitiems vaik? specialistams, dermatologams, seimos gydytojams ir kitiems sveikatos priezi?ros specialistams). Is viso turi b?ti apmokyta apie 1000 dalyvi? - 13 rengini?.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Pirkimas yra susij?s su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos S?jungos l?somis: taip Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: "Vaik? alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo uztikrinimas" Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0002.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Visuomen?s sveikatos specialist? mokymai
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80500000 Services de formation 79951000 Services d'organisation de séminaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: LT Lietuva Lieu principal d'exécution:
LSMUL Kauno klinikos
II.2.4) Description des prestations:
Visuomen?s sveikatos specialist? mokymai - metodik? temomis turi b?ti skirti visuomen?s sveikatos specialistams, ugdymo ?staig? darbuotojams, alergisk? vaik? t?vams ir visuomen?s atstovams. Numatoma vieno renginio trukm? 8 val., dalyvi? skai?ius - 50-80 dalyvi? viename renginyje. Is viso turi b?ti apmokyta apie 450 dalyvi? - 7 renginiai.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Pirkimas yra susij?s su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos S?jungos l?somis: taip Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: "Vaik? alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo uztikrinimas" Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0002.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Tiek?jai turi pateikti Europos bendr?j? vies?j? pirkim? dokument? - aktuali? deklaracij?, pakei?ian?i? kompetenting? institucij? isduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pasalinimo pagrind?, nustatyt? vadovaujantis Vies?j? pirkim? ?statymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis vies?j? pirkim? dokumentas parengiamas pagal standartin? form?, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos ?gyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo vies?j? pirkim? dokumento standartin? forma (OL 2016 L 3, p. 16).
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Jei Paslaug? teik?jas d?l savo kalt?s neatlieka Paslaug? Sutartyje nustatytu terminu ir apimtimi, laikoma, kad Paslaugos nebuvo suteiktos ir Pirk?jas taiko 30 % baud? nuo laiku nesuteikt? Paslaug? bendros kainos. Neatlikus apmok?jimo nustatytais terminais uz priimtas kokybiskai suteiktas Paslaugas (j? rezultat?), Paslaug? teik?jo pareikalavimu Pirk?jas privalo sumok?ti Paslaug? teik?jui 0,05 % delspinigi? nuo laiku neapmok?tos sumos uz kiekvien? uzdelst? mok?ti dien?. Jei viesasis pirkimas yra finansuojamas is biudzeto, finansavimo v?lavimas yra s?lyga, visiskai atleidzianti Pirk?j? nuo civilin?s atsakomyb?s ir netesyb? mok?jimo Paslaug? teik?jui uz pav?luot? atsiskaitym?.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 19/06/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
lituanien
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Vykdant Sutart?, s?skaitos fakt?ros teikiamos tik elektroniniu b?du. Elektronin?s s?skaitos fakt?ros, atitinkan?ios Europos elektronini? s?skait? fakt?r? standart?, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos ?gyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 d?l nuorodos ? Europos elektronini? s?skait? fakt?r? standart? ir sintaksi? s?raso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyv? 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau - Europos elektronini? s?skait? fakt?r? standartas), teikiamos Paslaug? teik?jo pasirinktomis priemon?mis. Europos elektronini? s?skait? fakt?r? standarto neatitinkan?ios elektronin?s s?skaitos fakt?ros gali b?ti teikiamos tik naudojantis informacin?s sistemos "E. s?skaita" priemon?mis (informacin?s sistemos "E. s?skaita" svetain? pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios pad?ties atveju yra informacin?s sistemos "E. s?skaita" pazeidim?, d?l kuri? negalimas Pirk?jo ir Paslaug? teik?jo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis sia sistema, vykdant Sutart? s?skaitos fakt?ros gali b?ti teikiamos ne elektronin?mis priemon?mis. Avansinis mok?jimas: nenumatomas. Pirk?jas mok?jimus uz suteiktas Paslaugas atlieka ne v?liau kaip: per 30 (trisdesimt) kalendorini? dien? nuo dienos, kai Pirk?jas gauna s?skait? fakt?r? arba lygiavert? dokument?; jeigu s?skaitos fakt?ros arba lygiaver?io dokumento gavimo diena neaiski, - per 30 (trisdesimt) kalendorini? dien? nuo Paslaug? suteikimo dienos. S?skaitos fakt?ros arba lygiaver?io dokumento gavimo diena yra laikoma neaiskia, jeigu s?skaita fakt?ra arba lygiavertis dokumentas Pirk?jui israsytas ir issi?stas nesinaudojant elektronin?mis priemon?mis; kai Pirk?jas s?skait? fakt?r? arba lygiavert? dokument? gauna anks?iau, negu jam suteiktos Paslaugos, - per 30 (trisdesimt) kalendorini? dien? nuo Paslaug? suteikimo dienos. Paslaug? suteikimo diena laikytina Paslaug? perdavimo Pirk?jui, t. y. perdavimo-pri?mimo akto pasirasymo, diena. Pirk?jas Paslaug? teik?jui atsiskaito mok?jimo pavedimu ? Paslaug? teik?jo sioje Sutartyje nurodyt? banko s?skait?. Mok?jimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. Apmok?jimas pagal si? Sutart? laikomas ?vykdytu, kai pinigai patenka ? Paslaug? teik?jo sios Sutarties speciali?j? s?lyg? 10 straipsnyje nurodyt? s?skait?. Tiesioginio atsiskaitymo su subteik?jais galimyb?: Yra. https://www.esaskaita.eu
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Kauno apygardos teismas Adresse postale: Mickevi?iaus g. 18 Ville: Kaunas Pays: Lituanie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Visuomen?s ir specialist? mokymai 19/06/2023 22/05/2023 LTU National
 
 
C L A S S E    C P V
79951000 - Services d'organisation de séminaires 
80500000 - Services de formation