Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
LITUANIE
appel-offre

Lituanie-Kaunas: Tables médicales

2021/S 65-164625  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Lituanie-Kaunas: Tables médicales 2021/S 065-164625 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin Kauno klinikos Numéro national d'identification: 135163499 Adresse postale: Eiveni g. 2 Ville: Kaunas Code NUTS: LT Lietuva Code postal: LT-50161 Pays: Lituanie Point(s) de contact: Asta Naujokaitien Courriel: asta.naujokaitiene@kaunoklinikos.lt Téléphone: +370 37326124 Fax: +370 37326427 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kaunoklinikos.lt Adresse du profil d'acheteur: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Masazo stalas
II.1.2) Code CPV principal 33192200 Tables médicales
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Masazo stalas.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 520.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192200 Tables médicales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: LT Lietuva Lieu principal d'exécution:
Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin Kauno klinikos, Eiveni g. 2, LT-50161 Kaunas.
II.2.4) Description des prestations:
Masazo stalas, kiekis - 2 vnt.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekto identifikacijos duomenys: projektas "Galvos smegen kraujotakos sutrikim profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaug prieinamumo bei kokyb?s gerinimas Kauno klinikose", projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0008.
II.2.14) Informations complémentaires Pirkimas vykdomas ?gyvendinant projekt "Galvos smegen kraujotakos sutrikim profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaug prieinamumo bei kokyb?s gerinimas Kauno klinikose", projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0008, pagal priemon "Galvos smegen kraujotakos lig profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaug kokyb?s ir prieinamumo gerinimas", priemon?s Nr. 08.1.3-CPVA-V-603.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 193-465845
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SUT-21-0774 Intitulé:
Masazo stalas
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UAB "Polsa" Numéro national d'identification: 135102119 Adresse postale: Ju?ioni g. 8 Ville: Kulautuva, Kauno r.
Code NUTS: LT Lietuva Code postal: LT-53479 Pays: Lituanie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 520.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)pirkimas vykdomas ?gyvendinant projekt "Galvos smegen kraujotakos sutrikim profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaug prieinamumo bei kokyb?s gerinimas Kauno klinikose" (Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0008), kuris bendrai finansuojamas Europos S?jungos strukt?rini fond ir Lietuvos Respublikos valstyb?s biudzeto l?somis; 2) mok?jimo s?lygos:
   2. 1) vykdant sutart?, tiek?jas s?skaitas fakt?ras teikia pirk?jui savo s?skaita tik elektroniniu b?du. Elektronin?s s?skaitos fakt?ros, atitinkan?ios Europos elektronini s?skait fakt?r standart?, teikiamos tiek?jo pasirinktomis priemon?mis. Europos elektronini s?skait fakt?r standarto neatitinkan?ios elektronin?s s?skaitos fakt?ros gali b?ti teikiamos tik naudojantis informacin?s sistemos "E. s?skaita" priemon?mis. Jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios pad?ties atveju yra informacin?s sistemos "E. s?skaita" pazeidim?, d?l kuri negalimas pirk?jo ir tiek?jo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis sia sistema, vykdant sutart?, s?skaitos fakt?ros gali b?ti teikiamos ne elektronin?mis priemon?mis;
   2. 2) pirk?jas tiek?jui apmoka uz pristatytas, instaliuotas prekes ir pirk?jo personalo apmokym naudotis prek?mis, kai Kauno klinik generalinis direktorius patvirtina "Ilgalaikio turto-medicinin?s aparat?ros naudojimo pradzios nustatymo akt?";
   2. 3) mok?jimai atliekami per 30 (trisdesimt) kalendorini dien nuo dienos, kai pirk?jas gauna s?skait fakt?r arba lygiavert dokument ir Kauno klinik generalinis direktorius patvirtina "Ilgalaikio turto-medicinin?s aparat?ros naudojimo pradzios nustatymo akt?";
   2. 4) jeigu s?skaitos fakt?ros arba lygiaver?io dokumento gavimo diena neaiski, - per 30 (trisdesimt) kalendorini dien nuo preki gavimo dienos. S?skaitos fakt?ros arba lygiaver?io dokumento gavimo diena yra laikoma neaiskia, jeigu s?skaita fakt?ra arba lygiavertis dokumentas pirk?jui israsytas ir issi?stas nesinaudojant elektronin?mis priemon?mis;
   2. 5) kai pirk?jas s?skait fakt?r arba lygiavert dokument gauna anks?iau, negu jam pristatytos prek?s, - per 30 (trisdesimt) kalendorini dien nuo preki gavimo dienos;
   2. 6) preki pristatymo / gavimo diena laikytina preki perdavimo, instaliavimo, pirk?jo personalo apmokymo naudotis prek?mis ir "Ilgalaikio turto-medicinin?s aparat?ros naudojimo pradzios nustatymo akto" patvirtinimo diena; 3) tiesioginio atsiskaitymo su subtiek?jais galimyb?: yra.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Kauno apygardos teismas Adresse postale: A. Mickevi?iaus g. 18 Ville: Kaunas Code postal: LT-44312 Pays: Lituanie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33192200 - Tables médicales