Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
LITUANIE
appel-offre

Lituanie-Vilnius:Services de programmation et de conseil en logiciels

2023/S 97-302368  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Lituanie-Vilnius: Services de programmation et de conseil en logiciels 2023/S 097-302368 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Turto valdymo ir ?kio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal? ministerijos Numéro national d'identification: 188729923 Adresse postale: Sventaragio g. 2 Ville: Vilnius Code NUTS: LT Lietuva Code postal: 01510 Pays: Lituanie Point(s) de contact: Zivil? Sakalien? Courriel: zivile.sakaliene@vrm.lt Téléphone: +370 52718621 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://tvud.lrv.lt/ Adresse du profil d'acheteur: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5010
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Valstyb?s tarnautoj? registro ir Valstyb?s tarnybos valdymo informacin?s sistemos modifikavimo ir konsultavimo paslaug? pirkimas Nr. IRD-D10-47 Numéro de référence: IRD-D10-47
II.1.2) Code CPV principal 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Valstyb?s tarnautoj? registro ir Valstyb?s tarnybos valdymo informacin?s sistemos modifikavimo ir konsultavimo paslaug? pirkimas Nr. IRD-D10-47
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: LT Lietuva
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Ketinama ?sigyti Valstyb?s tarnautoj? registro (toliau - VATARAS) ir Valstyb?s tarnybos valdymo informacin?s sistemos (toliau - VATIS) modifikavimo ir konsultavimo paslaugas (toliau - Paslaugos), apiman?ias VATARAS ir VATIS taikomosios programin?s ?rangos funkcionavimo uztikrinim?, atsirandan?i? poky?i? realizavim? bei komponent? modifikavim? (konstravim?) ir ?diegim?. Paslaug? tikslas - uztikrinti VATARAS ir VATIS pasiekiamum? ir efektyvum? naudotojams. Paslaugos apima:
   1.  taikomosios programin?s ?rangos ir/ar duomen? baz?s pakeitim? ir/ar nauj? funkcionalum? k?rim?;
   2.  integracini? s?saj? su kitais registrais ir/ar informacin?mis sistemomis keitim? ir/ar nauj? integracini? s?saj? k?rim?;
   3.  sukurt? ir ?diegt? ziniatinklio paslaug? priezi?r?, administravim? ir/ar nauj? ziniatinklio paslaug? k?rim?;
   4.  vartotojo s?sajos patogumo gerinim?;
   5.  programinio kodo optimizavim?;
   6.  duomen? bazi? uzklaus? optimizavim?;
   7.  greitaveikos optimizavim?;
   8.  programin?s ?rangos bibliotek? atnaujinim?;
   9.  sukurt? ir ?diegt? suvestini? bei ataskait? keitim? ir/ar nauj? k?rim?; 10. sukonstruot? paslaug? naudotoj? s?sajos elektronini? form? keitim?; 11. sistemos pritaikym? naujesni? versij? narsykli? poreikiams; 12. programinio kodo pataisym? pagal sistemos atsparumo patikrinimo rezultatus; 13. VATARAS ir VATIS perk?lim? ? naujas aplinkas. Sios paslaugos apima: 13.1. programin?s ?rangos instaliavim? bei aplink? konfig?ravim?; 13.2. programinio kodo perk?lim? ir ?diegim?; 13.3. duomen? bazi? informacijos perk?lim?; 14. Tre?i?j? sali? konsultavimas VATARAS ir VATIS naudojimo klausimais: 14.1. Konsultacijos funkcij? diegimo, k?rimo, konfig?ravimo, naudojimo klausimais, teikiant trump? (iki 2 psl., apimties) aiskinam?j? dokument?. 14.2. Darb? tvarkos, atskir? VATARAS ir (ar) VATIS posistemi? ir (ar) moduli? technini? apras? rengimas, konsultavimas nasumo, paj?gumo pl?tros klausimais, kitos konsultacijos, kuri? apimtyje teikiamas suderintas dokumentas; 15. Funkcini? reikalavim? rengim?, analiz?s ataskait? rengim?, kuri? rengime ?traukiamas dokument? derinimas su kitomis valstyb?s institucijomis ir ?staigomis.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 37
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 011-024253
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 15R-420 Intitulé:
Valstyb?s tarnautoj? registro ir Valstyb?s tarnybos valdymo informacin?s sistemos modifikavimo ir konsultavimo paslaug? pirkimas Nr. IRD-D10-47
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: UAB "CGI Lithuania" Numéro national d'identification: 210316340 Adresse postale: Perk?nkiemio g. 4A Ville: Vilnius Code NUTS: LT Lietuva Code postal: 12128 Pays: Lituanie Téléphone: +370 52123712
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 297 520.66 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Turto valdymo ir ?kio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal? ministerijos pirkimo proced?ras vykd? kaip vidaus reikal? sistemos centrin? perkan?ioji organizacija. Sutart? su nustatytu laim?toju sudar? Informatikos ir rysi? departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal? ministerijos.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Vilniaus apygardos teismas Ville: Vilnius Pays: Lituanie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: LT Lietuva
VII.1.4) Description des prestations:
Ketinama ?sigyti Valstyb?s tarnautoj? registro (toliau - VATARAS) ir Valstyb?s tarnybos valdymo informacin?s sistemos (toliau - VATIS) modifikavimo ir konsultavimo paslaugas (toliau - Paslaugos), apiman?ias VATARAS ir VATIS taikomosios programin?s ?rangos funkcionavimo uztikrinim?, atsirandan?i? poky?i? realizavim? bei komponent? modifikavim? (konstravim?) ir ?diegim?. Paslaug? tikslas - uztikrinti VATARAS ir VATIS pasiekiamum? ir efektyvum? naudotojams. Paslaugos apima:
   1.  taikomosios programin?s ?rangos ir/ar duomen? baz?s pakeitim? ir/ar nauj? funkcionalum? k?rim?;
   2.  integracini? s?saj? su kitais registrais ir/ar informacin?mis sistemomis keitim? ir/ar nauj? integracini? s?saj? k?rim?;
   3.  sukurt? ir ?diegt? ziniatinklio paslaug? priezi?r?, administravim? ir/ar nauj? ziniatinklio paslaug? k?rim?;
   4.  vartotojo s?sajos patogumo gerinim?;
   5.  programinio kodo optimizavim?;
   6.  duomen? bazi? uzklaus? optimizavim?;
   7.  greitaveikos optimizavim?;
   8.  programin?s ?rangos bibliotek? atnaujinim?;
   9.  sukurt? ir ?diegt? suvestini? bei ataskait? keitim? ir/ar nauj? k?rim?; 10. sukonstruot? paslaug? naudotoj? s?sajos elektronini? form? keitim?; 11. sistemos pritaikym? naujesni? versij? narsykli? poreikiams; 12. programinio kodo pataisym? pagal sistemos atsparumo patikrinimo rezultatus; 13. VATARAS ir VATIS perk?lim? ? naujas aplinkas. Sios paslaugos apima: 13.1. programin?s ?rangos instaliavim? bei aplink? konfig?ravim?; 13.2. programinio kodo perk?lim? ir ?diegim?; 13.3. duomen? bazi? informacijos perk?lim?; 14. Tre?i?j? sali? konsultavimas VATARAS ir VATIS naudojimo klausimais: 14.1. Konsultacijos funkcij? diegimo, k?rimo, konfig?ravimo, naudojimo klausimais, teikiant trump? (iki 2 psl., apimties) aiskinam?j? dokument?. 14.2. Darb? tvarkos, atskir? VATARAS ir (ar) VATIS posistemi? ir (ar) moduli? technini? apras? rengimas, konsultavimas nasumo, paj?gumo pl?tros klausimais, kitos konsultacijos, kuri? apimtyje teikiamas suderintas dokumentas; 15. Funkcini? reikalavim? rengim?, analiz?s ataskait? rengim?, kuri? rengime ?traukiamas dokument? derinimas su kitomis valstyb?s institucijomis ir ?staigomis.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 37
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 297 520.66 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: UAB "CGI Lithuania" Numéro national d'identification: 210316340 Adresse postale: Perk?nkiemio g. 4A Ville: Vilnius Code NUTS: LT Lietuva Code postal: 12128 Pays: Lituanie Téléphone: +370 52123712
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Sutartis papildyta papildomomis nuostatomis d?l paslaug? teikimo kain? perskai?iavimo bei perskai?iuoti ?kainiai. Modifikavimo paslaug? 1 valandos ?kainis Eur be PVM is 41,50 Eur be PVM pakeistas (perskai?iuotas) ? 46,52 Eur be PVM, konsultavimo paslaug? 1 valandos ?kainis Eur be PVM is 20,40 Eur be PVM pakeistas (perskai?iuotas) ? 22,87 Eur be PVM.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Lietuvoje siuo metu yra is esm?s pasikeitusi ekonomin? situacija ir yra is esm?s apsunkintas sutarties vykdymas is paslaug? teik?jo salies d?l reiksmingai padid?jusi? jo veiklos s?naud?. Susidariusi rinkoje pad?tis yra traktuotina kaip kritinis neigiamas aplinkybi? pasikeitimas paslaug? teik?jo atzvilgiu, suk?l?s esmin? sali? sutartini? prievoli? vykdymo pusiausvyros praradim?, ir kuris atitinka LR CK
   6. 204 str. numatytas s?lygas d?l tolesnio Sutarties vykdymo s?lyg? perzi?r?jimo ir j? pakeitimo. Paslaugoms teikti naudojam? ?rengini? kaina ir paslaug? (darb?), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padid?jo is esm?s (is esm?s pakei?ia sutartini? prievoli? pusiausvyr?). Infliacija pasiek? 22,5%, vietoje ?prastinio kasmetinio kain? lygio kilimo 2-3% ribose. Po sutarties pasirasymo, is esm?s pasikeit? ekonomin?s aplinkyb?s, kuri? joks profesionalus ir atsakingas tiek?jas, kaip ir perkan?ioji organizacija, negal?jo numatyti (regione prasid?jo karas, didel? infliacija ir kt.).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 297 520.66 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 297 520.66 EUR Valstyb?s tarnautoj? registro ir Valstyb?s tarnybos valdymo informacin?s sistemos modifikavimo ir konsultavimo paslaug? pirkimas Nr. IRD-D10-47 22/05/2023 LTU National
 
 
C L A S S E    C P V
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels