01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2011
Date de péremption : 13/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Location de camions avec chauffeur

2011/S 59-094710 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Poczta Polska S.A., ul. Rakowiecka w imieniu którego dziaÂa Centrum
Infrastruktury Oddzia Regionalny w Szczecinie, al. NiepodlegÂoÛci 41/42,
attn: MaÂgorzata Wierzchowska-Przym™cka, POLOGNE-70-940Szczecin. Tel. +48
914401451. E-mail: katarzyna.chojnacka@szczecin.poczta-polska.pl. Fax +48
914401467.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 22.2.2011, 2011/S
36-058958)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest Ûwiadczenie usÂugi polegaj…cej na obsÂudze
transportowej kursów pocztowo-samochodowych na nast™puj…cych trasach:
Zadanie nr 1 ' nr 14/161 (PiÂa - Komorniki - PiÂa).
Zadanie nr 2 ' nr 14/139, 14/176,14/110 (Gorzów Wlkp. - Komorniki - Gorzów
Wlkp.).
Zakres usÂugi obejmuje Ûwiadczenie usÂugi transportowej samochodami
Wykonawcy wraz z kierowcami Wykonawcy.
UsÂuga b™dzie Ûwiadczona na rzecz Centrum Logistyki Oddzia Regionalny w
Szczecinie.
Przez obsÂug™ kursów pocztowo-samochodowych naleüy rozumie‡ udzia przy
zaÂadunku samochodu w punktach pocz…tkowych, transport i udzia przy
rozÂadunku samochodów w punktach docelowych.
Szacunkowa Ûrednio miesi™czna iloÛ‡ kilometrów w czasie obowi…zywania
umowy wynosi:
Zadanie nr 1 ' 5 102 km,
Zadanie nr 2 ' 12 985 km.
II.1.8) Podzia na cz™Ûci:
Tak oferty naleüy skÂada‡ w odniesieniu do jednej lub wi™cej cz™Ûci.
II.3) Czas trwania realizacji zamówienia lub termin realizacji
rozpocz™cie: 18.7.2011 zakoÄczenie 18.7.2013
III.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi by‡ zabezpieczona wadium w wysokoÛci: zadanie nr 1 - 1 750,00
PLN, zadanie 2 - 4 400,00 PLN, które naleüy wnieÛ‡ przed upÂywem terminu
skÂadania ofert.
Zamawiaj…cy wymaga wniesienia zabezpieczenia naleüytego wykonania umowy w
wysokoÛci stanowi…cej 2 % ceny ofertowej brutto.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 30.3.2011 (09:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 30.3.2011
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest Ûwiadczenie usÂugi polegaj…cej na obsÂudze
transportowej kursów pocztowo-samochodowych na nast™puj…cych trasach:
Trasa I: PiÂa - Komorniki ' PiÂa nr 14/161, zgodnie z tabelk… kursow… nr
14/161.
Trasa II: Gorzów Wlkp. - Komorniki - Gorzów Wlkp., zgodnie z tabelkami
kursowymi nr 14/139,14/176 i 14/110.
Zakres usÂugi obejmuje Ûwiadczenie usÂugi transportowej samochodami
Wykonawcy wraz z kierowcami Wykonawcy.
UsÂuga b™dzie Ûwiadczona na rzecz Centrum Logistyki Oddzia Regionalny w
Szczecinie.
Przez obsÂug™ kursów pocztowo-samochodowych naleüy rozumie‡ udzia przy
zaÂadunku samochodu w punktach pocz…tkowych, transport i udzia przy
rozÂadunku samochodów w punktach docelowych.
Szacunkowa Ûrednio miesi™czna iloÛ‡ kilometrów w czasie obowi…zywania
umowy wynosi:
Trasa I - 5 102 km,
Trasa II ' 12 985 km.
Zamawiaj…cy zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia nie wi™cej jednak niü do 30 % szacunkowej iloÛci
kilometrów w przypadku zmniejszenia iloÛci przesyÂek nadanych przez
klientów, co powodowa‡ b™dzie zmniejszenie kursów a tym samym iloÛci
przejechanych kilometrów.
b) zmiany trasy i zmniejszenia nie wi™cej jednak niü do 30 % szacunkowej
iloÛci kilometrów w przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiaj…cego, bez
zmiany wynagrodzenia za 1 kilometr.
II.1.8) Podzia na cz™Ûci:
Nie.
III.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi by‡ zabezpieczona wadium w wysokoÛci: 6 150,00 PLN, które
naleüy wnieÛ‡ przed upÂywem terminu skÂadania ofert.
Zamawiaj…cy wymaga wniesienia zabezpieczenia naleüytego wykonania umowy w
wysokoÛci stanowi…cej 2 % ceny ofertowej brutto.
II.3) Czas trwania realizacji zamówienia lub termin realizacji
rozpocz™cie: 18.7.2011 zakoÄczenie 17.7.2013
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 13.4.2011 (09:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.4.2011 (10:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
60181000 - Location de camions avec chauffeur