01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/05/2010
Date de péremption : 31/05/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Matériel et fournitures informatiques , Accessoires informatiques , Ordinateurs portables , Serveurs , Matériel informatique divers

2010/S 91-135439 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Politechnika GdaÄska Wydzia Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
ul. Narutowicza 11/12, POLOGNE-80-233GdaÄsk. Tel. +48 583471054. E-mail:
karolina.pielachowska@eti.pg.gda.pl. Fax +48 583472445.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 31.3.2010, 2010/S
63-093740)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz™tu komputerowego dla WydziaÂu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdaÄskiej: Cz™Û‡ A
- komputery - 19 szt. Oprogramowanie - 6 szt. Akcesoria komputerowe-20
szt. Drukarka laserowa wielofunkcyjna - 1 szt.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz™tu komputerowego dla WydziaÂu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdaÄskiej: Cz™Û‡ A
- komputery - 19 szt. Oprogramowanie - 6 szt. Akcesoria komputerowe-20
szt. Drukarka laserowa wielofunkcyjna - 1 szt.
Cz™Û‡ nr 1 Nazwa Dostawa sprz™tu komputerowego.
3) WielkoÛ‡ lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów (19 szt.) z oprogramowaniem
(6 szt.), akcesoriami do komputera (20 szt.) i drukarka laserow…
wielofunkcyjn… (1 szt.).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 10.5.2010
(12:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 10.5.2010 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.5.2010 (12:30)
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz™tu komputerowego dla WydziaÂu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdaÄskiej: Cz™Û‡ A
- komputery - 20 szt. Oprogramowanie - 8 szt. Akcesoria komputerowe - 20
szt. Drukarka laserowa wielofunkcyjna - 1 szt.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz™tu komputerowego dla WydziaÂu
Elektroniki, Telekomunikacji i informatyki Politechniki GdaÄskiej: Cz™Û‡ A
- komputery - 20 szt. Oprogramowanie - 8 szt. Akcesoria komputerowe-20
szt. Drukarka laserowa wielofunkcyjna - 1 szt.
Cz™Û‡ Nr 1 Nazwa Dostawa sprz™tu komputerowego.
3) WielkoÛ‡ lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów (20 szt.) z oprogramowaniem
(8 szt.), akcesoriami do komputera (20 szt.) i drukarka laserow…
wielofunkcyjn… (1 szt.).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 31.5.2010
(12:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 31.5.2010 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 31.5.2010 (12:30)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213100 - Ordinateurs portables 
30236000 - Matériel informatique divers 
30237200 - Accessoires informatiques 
48820000 - Serveurs