Connexion 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/09/2010
Date de péremption : 22/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Matériel et fournitures informatiques , Équipements de télécommunications , Réseau local , Réseau à grande distance

2010/S 172-262533 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, ZespóÂ ZamówieÄ
Publicznych, attn: SÂawomir Wójcik, POLOGNE-20-019Lublin. Tel. +48
815355676. E-mail: s.wojcik@kwp.lublin.pl. Fax +48 815354313.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 22.7.2010, 2010/S
140-215504)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego
(...).

   2.  Opis sposobu oceniania ww. warunków:
c. zamawiaj…cy uzna warunek opisany w pkt 1c za speÂniony przez
wykonawców, którzy oÛwiadcz…, üe speÂniaj… warunek dotycz…cy dysponowania
odpowiednim potencjaÂem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, oraz wykaü… dysponowanie:
- co najmniej dwoma osobami przeszkolonymi przez producenta rodziny
central Matra M6500 w zakresie obsÂugi istniej…cych central
telekomunikacyjnych w gÂównych lokalizacjach tj. w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Lublinie oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, gdzie
przewiduje si™ instalacj™ Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) w tym, co
najmniej jedn… osob… przeszkolon… przez producenta w zakresie sieciowania
ww. central.
(...).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 30.8.2010.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 31.8.2010.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 31.8.2010.
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego
(...).

   2.  Opis sposobu oceniania ww. warunków:
c. zamawiaj…cy uzna warunek opisany w pkt 1c za speÂniony przez
wykonawców, którzy oÛwiadcz…, üe speÂniaj… warunek dotycz…cy dysponowania
odpowiednim potencjaÂem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, oraz wykaü… dysponowanie:
- co najmniej dwoma osobami przeszkolonymi przez producenta w zakresie
obsÂugi rodziny central Matra M6500, w tym co najmniej jedn… osob…
przeszkolon… przez producenta w zakresie sieciowania w/w central.
(...).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 21.9.2010.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 22.9.2010.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 22.9.2010.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
32410000 - Réseau local 
32430000 - Réseau à grande distance 
32522000 - Équipements de télécommunications