01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 19/08/2010
Date de péremption : 13/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
LITUANIE
appel-offre

Matériel informatique , Unité centrale de traitement , Logiciels et systčmes d'information , Logiciels de sécurité , Logiciels et systčmes informatiques divers

2010/S 160-246320 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Lietuvos Respublikos ëkio ministerija (188621919), Gedimino pr. 38/
Vasario 16-osios g. 2, attn: Darius Marma, LITUANIE-01104Vilnius. Tel.
+370 52413135. E-mail: d.marma@ukmin.lt. Fax +370 52623974.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 7.2010, 2010/S
125-191391)
Au lieu de:
III.2.1) Informacija apie asmenin™ ëkio subjekto sud—tŻ, Żskaitant
reikalavimus d—l Żtraukimo Ż profesinius ar prekybos (verslo) registrus.
(keiŤiasi 1-5 punktuose reikalaujamó dokumentó iádavimo terminas - nuo 30
dienó iki 60 dienó)

   1.  Iáraáas iá teismo sprendimo arba Informatikos ir ryáió departamento
prie Vidaus reikaló ministerijos ar valstyb—s Żmon—s Registró centro LR
Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, ar atitinkamos
uţsienio áalies institucijos iáduotas dokumentas, liudijantis, kad
tiek—jas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiek—jo, kuris yra juridinis
asmuo, vadovas ar ëkin—s bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teis™ juridinio asmens vardu sudaryti sandorŻ, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teis™
suraáyti ir pasiraáyti tiek—jo apskaitos dokumentus, neturi neiánykusio ar
nepanaikinto teistumo arba d—l tiek—jo (juridinio asmens) per pastaruosius
5 metus nebuvo priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo nuosprendis
uţ dalyvavim… nusikalstamame susivienijime, jo organizavim… ar vadovavim…
jam, uţ kyáininkavim…, tarpininko kyáininkavim…, papirkim…, sukŤiavim…,
kredito, paskolos ar tikslin—s paramos panaudojim… ne pagal paskirtŻ ar
nustatyt… tvark…, kreditinŻ sukŤiavim…, mokesŤió nesumok—jim…, neteisingó
duomenó apie pajamas, peln… ar turt… pateikim…, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikim…, nusikalstamu bëdu gauto turto Żgijim… ar
realizavim…, nusikalstamu bëdu Żgytó pinigó ar turto legalizavim…, arba
d—l kitó valstybió tiek—jó n—ra priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis
teismo nuosprendis uţ 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB d—l vieáojo darbó, prekió ir paslaugó pirkimo sutarŤió sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iávardytuose Europos S…jungos
teis—s aktuose apibr—ţtus nusikaltimus, iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó
iki pasiëlymó pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas
anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

   2.  Iáraáas iá teismo sprendimo arba Informatikos ir ryáió departamento
prie Vidaus reikaló ministerijos ar valstyb—s Żmon—s Registró centro LR
Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
uţsienio áalies institucijos iáduotas dokumentas, liudijantis, kad
tiek—jas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra iányk™s ar
panaikintas), d—l tiek—jo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo nuosprendis uţ
nusikalstamas veikas nuosavybei, turtin—ms teis—ms ir turtiniams
interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo
tvarkai, finansó sistemai, valstyb—s tarnybai ir vieáiesiems interesams,
iáskyrus 1 punkte iávardytas veikas, iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó
iki pasiëlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas
anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

   3.  Valstyb—s Żmon—s Registró centro dokumentas ar atitinkamos uţsienio
áalies institucijos iáduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiek—jas n—ra
bankrutav™s, likviduojamas, jam n—ra iákelta bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, n—ra siekiama priverstinio likvidavimo
procedëros ar susitarimo su kreditoriais, arba iáraáas iá teismo
sprendimo, iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó iki pasiëlymó pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.
Tiek—jo deklaracija, patvirtinanti, kad tiek—jas n—ra su kreditoriais
sudar™s taikos sutarties, sustabd™s ar apriboj™s savo veiklos, arba
atitinkamos uţsienio áalies iáduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
tiek—jas n—ra su kreditoriais sudar™s taikos sutarties, sustabd™s ar
pariboj™s savo veiklos arba jo pad—tis pagal áalies, kurioje jis
registruotas, Żstatymus n—ra tokia pati ar panaái, arba priesaikos ar
oficiali deklaracija, jei atitinkamoje áalyje neiáduodamas min—tas
dokumentas arba jis neapima visó keliamó klausimó.

   4.  Valstybin—s mokesŤió inspekcijos iáduotas dokumentas arba valstyb—s
Żmon—s Registró centro LR Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus
duomenis ar atitinkamos uţsienio áalies institucijos iáduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiek—jas yra Żvykd™s Żsipareigojimus, susijusius su
mokesŤió mok—jimu, iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó iki pasiëlymo
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas.

   5.  Valstybinio socialinio draudimo Żstaigos iáduotas dokumentas arba
valstyb—s Żmon—s Registró centro LR Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas
dokumentas ar atitinkamos uţsienio áalies institucijos iáduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus
duomenis, patvirtinantis, kad tiek—jas yra Żvykd™s Żsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo Żmokó mok—jimu, iáduotas ne anksŤiau
kaip 30 dienó iki pasiëlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó
pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Lire:
III.2.1) Informacija apie asmenin™ ëkio subjekto sud—tŻ, Żskaitant
reikalavimus d—l Żtraukimo Ż profesinius ar prekybos (verslo) registrus.
(keiŤiasi 1-5 punktuose reikalaujamó dokumentó iádavimo terminas - nuo 30
dienó iki 60 dienó)

   1.  Iáraáas iá teismo sprendimo arba Informatikos ir ryáió departamento
prie Vidaus reikaló ministerijos ar valstyb—s Żmon—s Registró centro LR
Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, ar atitinkamos
uţsienio áalies institucijos iáduotas dokumentas, liudijantis, kad
tiek—jas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiek—jo, kuris yra juridinis
asmuo, vadovas ar ëkin—s bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teis™ juridinio asmens vardu sudaryti sandorŻ, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teis™
suraáyti ir pasiraáyti tiek—jo apskaitos dokumentus, neturi neiánykusio ar
nepanaikinto teistumo arba d—l tiek—jo (juridinio asmens) per pastaruosius
5 metus nebuvo priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo nuosprendis
uţ dalyvavim… nusikalstamame susivienijime, jo organizavim… ar vadovavim…
jam, uţ kyáininkavim…, tarpininko kyáininkavim…, papirkim…, sukŤiavim…,
kredito, paskolos ar tikslin—s paramos panaudojim… ne pagal paskirtŻ ar
nustatyt… tvark…, kreditinŻ sukŤiavim…, mokesŤió nesumok—jim…, neteisingó
duomenó apie pajamas, peln… ar turt… pateikim…, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikim…, nusikalstamu bëdu gauto turto Żgijim… ar
realizavim…, nusikalstamu bëdu Żgytó pinigó ar turto legalizavim…, arba
d—l kitó valstybió tiek—jó n—ra priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis
teismo nuosprendis uţ 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB d—l vieáojo darbó, prekió ir paslaugó pirkimo sutarŤió sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iávardytuose Europos S…jungos
teis—s aktuose apibr—ţtus nusikaltimus, iáduotas ne anksŤiau kaip 60 dienó
iki pasiëlymó pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas
anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

   2.  Iáraáas iá teismo sprendimo arba Informatikos ir ryáió departamento
prie Vidaus reikaló ministerijos ar valstyb—s Żmon—s Registró centro LR
Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
uţsienio áalies institucijos iáduotas dokumentas, liudijantis, kad
tiek—jas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra iányk™s ar
panaikintas), d—l tiek—jo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo nuosprendis uţ
nusikalstamas veikas nuosavybei, turtin—ms teis—ms ir turtiniams
interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo
tvarkai, finansó sistemai, valstyb—s tarnybai ir vieáiesiems interesams,
iáskyrus 1 punkte iávardytas veikas, iáduotas ne anksŤiau kaip 60 dienó
iki pasiëlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas
anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

   3.  Valstyb—s Żmon—s Registró centro dokumentas ar atitinkamos uţsienio
áalies institucijos iáduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiek—jas n—ra
bankrutav™s, likviduojamas, jam n—ra iákelta bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, n—ra siekiama priverstinio likvidavimo
procedëros ar susitarimo su kreditoriais, arba iáraáas iá teismo
sprendimo, iáduotas ne anksŤiau kaip 60 dienó iki pasiëlymó pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.
Tiek—jo deklaracija, patvirtinanti, kad tiek—jas n—ra su kreditoriais
sudar™s taikos sutarties, sustabd™s ar apriboj™s savo veiklos, arba
atitinkamos uţsienio áalies iáduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
tiek—jas n—ra su kreditoriais sudar™s taikos sutarties, sustabd™s ar
pariboj™s savo veiklos arba jo pad—tis pagal áalies, kurioje jis
registruotas, Żstatymus n—ra tokia pati ar panaái, arba priesaikos ar
oficiali deklaracija, jei atitinkamoje áalyje neiáduodamas min—tas
dokumentas arba jis neapima visó keliamó klausimó.

   4.  Valstybin—s mokesŤió inspekcijos iáduotas dokumentas arba valstyb—s
Żmon—s Registró centro LR Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus
duomenis ar atitinkamos uţsienio áalies institucijos iáduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiek—jas yra Żvykd™s Żsipareigojimus, susijusius su
mokesŤió mok—jimu, iáduotas ne anksŤiau kaip 60 dienó iki pasiëlymo
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas.

   5.  Valstybinio socialinio draudimo Żstaigos iáduotas dokumentas arba
valstyb—s Żmon—s Registró centro LR Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas
dokumentas ar atitinkamos uţsienio áalies institucijos iáduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus
duomenis, patvirtinantis, kad tiek—jas yra Żvykd™s Żsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo Żmokó mok—jimu, iáduotas ne anksŤiau
kaip 60 dienó iki pasiëlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó
pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Autres informations complémentaires
Pakeitimai atitinkamuose konkurso dokumentuose.
 
 
C L A S S E    C P V
30211000 - Unité centrale de traitement 
30230000 - Matériel informatique 
48000000 - Logiciels et systčmes d'information 
48730000 - Logiciels de sécurité 
48900000 - Logiciels et systčmes informatiques divers