01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/07/2010
Date de péremption : 22/07/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Microscopes

2010/S 127-193515 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, DziaÂ
GÂównego Inüyniera, ul. Grunwaldzka 6, attn: Alicja Bemowicz,
POLOGNE-61-712PoznaÄ.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 10.6.2010, 2010/S
111-168690)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru ....
2) posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie tj. zrealizowali w okresie
ostatnich 3 lat przed terminem skÂadania ofert, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy
kompletnych systemów konfokalnych odpowiadaj…ce swoim rodzajem
przedmiotowi niniejszego zamówienia, kaüda dostawa o wartoÛci co najmniej
1 500 000,00 PLN brutto sÂownie jeden milion pi™‡set tysi™cy zÂotych
00/100".

   4. 5. OÛwiadczenie Wykonawcy o posiadaniu certyfikatu jakoÛciowego Iso
90001.

   4. 6. OÛwiadczenie producenta sprz™tu o posiadaniu certyfikatu jakoÛciowego
ISO 90001.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 20.7.2010 (11:00)
IV.3.8) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 20.7.2010 (12:00)
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru ....
2) posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie tj. zrealizowali w okresie
ostatnich 3 lat przed terminem skÂadania ofert, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy
kompletnych systemów konfokalnych odpowiadaj…ce swoim rodzajem
przedmiotowi niniejszego zamówienia, kaüda dostawa o wartoÛci co najmniej
1 100 000,00 PLN brutto sÂownie jeden milion sto tysi™cy zÂotych 00/100".

   4. 5. OÛwiadczenie Wykonawcy o posiadaniu certyfikatu jakoÛciowego Iso
90001 lub kopia certyfikatu jakoÛciowego ISO 90001
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 22.7.2010 (11:00)
IV.3.8) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 22.7.2010 (12:00)
 
 
C L A S S E    C P V
38510000 - Microscopes