01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/06/2010
Date de péremption : 26/07/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Ordinateurs personnels , Ordinateurs portables , Scanners informatiques , Écrans plats , Imprimantes laser , Périphériques (appareils) , Imprimantes matricielles

2010/S 117-174765 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Uniwersytet Medyczny w Áodzi, Al. KoÛciuszki 4, 90-419 Áódú, Al.
KoÛciuszki 4, III pi™tro, pok. 22, attn: JarosÂaw Wyszomirski,
POLOGNE-90-419Áódú. Tel. +48 426393929. E-mail: biurozp@umed.lodz.pl. Fax
+48 426393952.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 15.6.2010, 2010/S
114-172777)
Au lieu de:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium dotycz…ce poszczególnych pakietów wynosi:
- pakiet 1 ' 1 400,00 PLN, sÂownie: tysi…c czterysta 00/100 PLN,
- pakiet 2 ' 860,00 PLN sÂownie: osiemset szeÛ‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 3 ' 220,00 PLN, sÂownie: dwieÛcie dwadzieÛcia 00/100 PLN,
- pakiet 4 ' 180,00 PLN, sÂownie: sto osiemdziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 6 ' 340,00 PLN, sÂownie: trzysta czterdzieÛci 00/100 PLN,
- pakiet 7 ' 150,00 PLN sÂownie: sto pi™‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 9 ' 170,00 PLN, sÂownie: sto siedemdziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 10 ' 450,00 PLN, sÂownie: czterysta pi™‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 12 ' 210,00 PLN, sÂownie: dwieÛcie dziesi™‡ 00/100 PLN,
- pakiet 15 ' 360,00 PLN, sÂownie: trzysta szeÛ‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 22 ' 130,00 PLN, sÂownie: sto trzydzieÛci 00/100 PLN,
- pakiet 30 ' 190,00 PLN, sÂownie: sto dziewi™‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 31 ' 610,00 PLN sÂownie: szeÛ‡set dziesi™‡ 00/100 PLN.
Á…czna kwota wadium obejmuj…ca caÂy przedmiot zamówienia wynosi 5 270,00
PLN.
SÂownie: pi™‡ tysi™cy dwieÛcie siedemdziesi…t 00/100 PLN.

   2.  Ostateczny termin wniesienia wadium upÂywa dnia 22.7.2010 r. o godz.
09:00.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Zamówienie zostaÂo podzielone na 31 pakietów.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 22.7.2010 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.7.2010 (10:00)
Lire:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium dotycz…ce poszczególnych pakietów wynosi:
- pakiet 1 ' 1 400,00 PLN, sÂownie: tysi…c czterysta 00/100 PLN,
- pakiet 2 ' 860,00 PLN, sÂownie: osiemset szeÛ‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 3 ' 220,00 PLN, sÂownie: dwieÛcie dwadzieÛcia 00/100 PLN,
- pakiet 4 ' 180,00 PLN, sÂownie: sto osiemdziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 5 - 60,00 PLN, sÂownie: szeÛ‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 6 ' 340,00 PLN, sÂownie: trzysta czterdzieÛci 00/100 PLN,
- pakiet 7 ' 150,00 PLN, sÂownie: sto pi™‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 8 - 70,00 PLN, sÂownie: siedemdziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 9 ' 170,00 PLN, sÂownie: sto siedemdziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 10 ' 450,00 PLN, sÂownie: czterysta pi™‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 11 - 70,00 PLN, sÂownie: siedemdziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 12 ' 210,00 PLN, sÂownie: dwieÛcie dziesi™‡ 00/100 PLN,
- pakiet 13 - 60,00 PLN, sÂownie: szeÛ‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 14 - 40,00 PLN, sÂownie: czterdzieÛci 00/100 PLN,
- pakiet 15 ' 360,00 PLN, sÂownie: trzysta szeÛ‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 16 - 80,00 PLN, sÂownie: osiemdziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 17 - 90,00 PLN, sÂownie: dziewi™‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 18 - 20,00 PLN, sÂownie: dwadzieÛcia 00/100 PLN,
- pakiet 19 - 60,00 PLN, sÂownie: szeÛ‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 20 - 20,00 PLN, sÂownie: dwadzieÛcia 00/100 PLN,
- pakiet 21 - 20,00 PLN, sÂownie: dwadzieÛcia 00/100 PLN,
- pakiet 22 ' 130,00 PLN, sÂownie: sto trzydzieÛci 00/100 PLN,
- pakiet 23 - 60,00 PLN, sÂownie: szeÛ‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 24 - 20,00 PLN, sÂownie: dwadzieÛcia 00/100 PLN,
- pakiet 25 - 20,00 PLN, sÂownie: dwadzieÛcia 00/100 PLN,
- pakiet 26 - 70,00 PLN, sÂownie: siedemdziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 27 - 20,00 PLN, sÂownie: dwadzieÛcia 00/100 PLN,
- pakiet 28 - 30,00 PLN, sÂownie: trzydzieÛci 00/100 PLN,
- pakiet 29 ' 190,00 PLN, sÂownie: sto dziewi™‡dziesi…t 00/100 PLN,
- pakiet 30 ' 610,00 PLN, sÂownie: szeÛ‡set dziesi™‡ 00/100 PLN.
Á…czna kwota wadium obejmuj…ca caÂy przedmiot zamówienia wynosi 6 080,00
PLN.
SÂownie: szeÛ‡ tysi™cy osiemdziesiat 00/100 PLN.

   2.  Ostateczny termin wniesienia wadium upÂywa dnia 26.7.2010 r. o godz.
09:00.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Zamówienie zostaÂo podzielone na 30 pakietów.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 26.7.2010 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 26.7.2010 (10:00)
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
30213100 - Ordinateurs portables 
30216110 - Scanners informatiques 
30231310 - Écrans plats 
30232000 - Périphériques (appareils) 
30232110 - Imprimantes laser 
30232120 - Imprimantes matricielles