01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/12/2018
Date de péremption : 25/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Almere: Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées

2018/S 240-547406 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/12/2018 S240  - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pays-Bas-Almere: Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 2018/S 240-547406 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Almere 1300 AE Pays-Bas Point(s) de contact: Peter van den Pol Courriel: aanbestedingen-dsa@almere.nl Code NUTS: NL23 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.almere.nl http://www.almere.nl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/10980721-gon-40-18-035-t01-terreinafwerking-olympiakwartier-west Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
GON-40-18-035-T01 Terreinafwerking Olympiakwartier West
II.1.2) Code CPV principal 45233222
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Terreinafwerking Olympiakwartier West. - het verrichten van opruimingswerkzaamheden, - het verrichten van grondwerk ca. 45 000m3, - het aanbrengen van drainage ca. 4 500m1, - het aanbrengen van huisaansluitingen ca. 320st, - het aanbrengen van elementenverhardingen ca. 30 000m2, - het aanbrengen van kantopsluitingen ca. 9 000m1, - het aanbrengen van asfaltverhardingen ca. 2 400ton, - het aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen ca. 20st, - het aanbrengen van straatmeubilair ca. 500st, - het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45236000 45112400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL23 Lieu principal d'exécution:
Almere
II.2.4) Description des prestations:
RAW overeenkomst t.b.v. de terreinafwerking van Olympiakwartier West te Almere Poort Door middel van de nationale openbare procedure Type opdracht Deze procedure heeft betrekking op de aanbesteding van een Werk. Procedure De procedure betreft de nationaal openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016. Gunningscriterium Het gunningscriterium is op basis van de laagste inschrijfprijs. Werkzaamheden dienen de bouwactiviteiten te volgen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/04/2019 Fin: 31/03/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
De inschrijver moet zijn ingeschreven in een handelsregister en voldoen aan alle wettelijke Verplichtingen die zijn verbonden aan de uitvoering van zijn onderneming. Bij een inschrijving door een combinatie van ondernemers moet elk van de combinanten evenals eventuele onderaannemers voldoen aan deze eis.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Inschrijver die niet voldoen aan één of meer van de gestelde geschiktheidseisen, worden Uitgesloten van verdere beoordeling in de Aanbestedingsprocedure. a. ZEKERHEIDSTELLING In afwijking van het bepaalde in art. 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in art. 01.07.01 van deel 3 van het RAW-bestek. b. VERZEKERING De inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekering zal dekking moeten verlenen tot een minimum bedrag van EUR 1 000 000,- per gebeurtenis. Bij een inschrijving door een combinatie van ondernemers moet de combinatie of elke combinant evenals eventuele onderaannemers waarvoor de verzekering(en) geëist en/of benodigd is voldoen aan deze eis.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ervaringseisen Ondernemer dient in de periode van vijf (5) jaar voor werken. Voorafgaande aan de uiterste datum van aanmelding op een vakkundige en regelmatige wijze projecten te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) waarbij de volgende kerncompetenties benodigd waren: a. 1 uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen, incl. grondwerk van vrijvervalriolering met diameter t/m Ø160mm in bebouwd gebied met een totaal lengte van minimaal 925m1; b. 1 uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van lijngoten/roostergoten, t.b.v. afwatering in bebouwd gebied met een totaal lengte van minimaal 110m1; c. 1 uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van asfaltverhardingen in bebouwd gebied met een totale hoeveelheid van minimaal 280ton; d. 1 uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van gesloten betonverhardingen in bebouwd gebied met een totaal oppervlakte van minimaal 880m2; e. 1 uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van elementen kantopsluitingen in bebouwd gebied met een totaal lengte van minimaal 4 500m1; f. 1 uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van elementen verhardingen in bebouwd gebied met een totaal oppervlakte van minimaal 16 250m2; g. 1 uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van thermoplastische markeringen op asfalt en/of geslotenbetonverhardingen in bebouwd gebied met een totale opdrachtwaarde van minimaal EUR 2 000,-.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/01/2019 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Néerlandais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 16/03/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/01/2019 Heure locale: 12:00 Lieu:
Almere Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
De inschrijving dient elektronisch plaats te vinden via het aanbestedingsplatform. De aanbesteder heeft geen inzage in het systeem of in de gegevens van de aanmeldingen vóór het verstrijken van de inschrijftermijn. Voor technische vragen of ondersteuning bij het gebruik van Aanbestedingskalender kunt u terecht op de website. U kunt daar hulp vinden onder 'help'. De aanbesteder kan de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen verlengen wanneer zich een storing van het elektronische systeem voordoet waardoor het indienen van de inschrijvingen kort voor het verstrijken van de uiterste termijn niet mogelijk is, mits hij nog geen kennis heeft genomen van de inhoud van enige inschrijving. De inschrijver kan zich, in geval van storing van het aanbestedingsplatform, hierop alleen neroepen indien de ondernemer de storing direct na constatering per email meldt bij de aanbesteder.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Nadere inlichtingen, als bedoeld in artikel
   2. 22 van het ARW 2016, over dit inschrijvingsdocument, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen schriftelijk worden aangevraagd. Mondeling gestelde vragen worden niet beantwoord. Vragen moeten ingediend worden via het aanbestedingsplatform. Vragen dienen helder en duidelijk geformuleerd te zijn, aangevuld met een referentie naar het onderdeel van de aanbestedingsdocumenten waarop de vraag betrekking heeft. Naar aanleiding van de gestelde vragen wordt een Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase opgesteld welke wordt gepubliceerd op het aanbestedingsplatform. Middels de Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase kan de aanbesteder tevens detailpunten in de aanbestedingsdocumenten wijzigen tot uiterlijk 6 dagen voor het verstrijken van de sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving. Het is derhalve van eminent belang dat inschrijver alle elementen uit hun inschrijving, die niet zonder enig voorbehoud voldoen aan de gestelde eisen, maar ook mogelijke suggesties en, in hun ogen, verbeteringen, tijdens de informatieronde aan de gemeente ter beoordeling voorleggen. In de Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase worden de eisen definitief vastgesteld.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Rechtbank Midden-Nederland Postbus 16005 Utrecht 3500 DA Pays-Bas Téléphone: +31 302233000 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45112400 - Travaux d'excavation 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45236000 - Travaux de nivelage