Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Amersfoort: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2021/S 86-223391  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Pays-Bas-Amersfoort: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2021/S 086-223391

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 055-138288)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: nv SRO
Numéro national d'identification: 61874529
Adresse postale: Soesterweg 556
Ville: Amersfoort
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 3812 BP
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Jesse van de Weerdt
Courriel: aanbestedingen@sro.nl
Téléphone: +31 338881803
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sro.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Raamovereenkomst voor het ombouwen van conventionele verlichting naar LED voor verschillende sportvelden

Numéro de référence: DD16032021

II.1.2)
Code CPV principal
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De inhoudelijke scope voor 2021 betreft: het ombouwen van conventionele veldverlichting voor LED verlichting en bijbehorende elektrotechnische werkzaamheden en het leveren van bijbehorend materiaal. Voor 2021 staan er een aantal projecten op het programma voor het vervangen van veldverlichting, zie bijlage 8 het inventarisatierapport voor de volledige uitwerking. Het oplevertermijn voor de projecten in 2021 is gesteld op uiterlijk
   1. 9.2021. De scope voor de komende jaren: de opvolgende jaren zijn nog niet geheel bekend en afhankelijk van goedkeuring van de gemeente, maar is wel onderdeel van de scope: - elk jaar staan er enkele sportvelden op het programma, - het instandhouden van de kwaliteit van de door partij vervangen verlichtingsobjecten van de gemeente door het uitvoeren van het daartoe vereiste onderhoud gedurende tien jaar na oplevering.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 055-138288

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 29/04/2021

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 03/05/2021

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
De termijn voor het openen van de kluis stond nog op 29.4.2021. Deze is middels deze kennisgeving aangepast.
Pays-Bas-Amersfoort: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspectionType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices
04/05/2021
NL
National

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection