Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Amersfoort: Services prestés par le personnel médical

2020/S 68-162371  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-Amersfoort: Services prestés par le personnel médical

2020/S 068-162371

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 057-137166)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Coöperatie ParkeerService UA
Numéro national d'identification: 44751899
Adresse postale: De Brand 10 19
Ville: Amersfoort
Code NUTS: NL
Code postal: 3823 LH
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Patrick Hijlaard
Courriel: m.pijnappel@parkeerservice.nl
Téléphone: +31 332473000 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.cooperatieparkeerservice.nl Adresse du profil d'acheteur: http://cooperatieparkeerservice.nl/service/algemene-voorwaarden/

http://www.cooperatieparkeerservice.nl
http://cooperatieparkeerservice.nl/service/algemene-voorwaarden/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Keuringsinstantie t.b.v. de uitgifte van gehandicaptenparkeerproducten

Numéro de référence: 200311GPK

II.1.2)
Code CPV principal
85141000 - LA52

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De opdracht omvat het uitbrengen van een schriftelijk advies na het uitvoeren van een medische keuring. Opdracht dient in overeenstemming met de actuele 'regeling gehandicaptenparkeerkaart' van Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd te worden. ParkeerService zal één leverancier selecteren voor de dienstverlening. Met deze partij zal ParkeerService een contract afsluiten voor de periode van drie jaar, met een optionele verlenging van twee maal één jaar.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 057-137166

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 29/04/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 07/10/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Onderdeel van deze uitvraag is een presentatie door de inschrijvende partijen. Vanwege de huidige situatie en de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM kunnen de presentaties niet gehouden worden zoals uitgevraagd. CPS hecht veel waarde aan de voortgang van de presentatie in de uitgevraagde vorm. Om deze reden is besloten de procedure met een half jaar uit te stellen. Hiertoe is de tijdstabel aangepast. Startdatum van het nieuwe contract zal
   1. 1.2021 zijn. Op 26.8.2020 zullen wij de eerste nota van inlichtingen publiceren en de procedure vanaf daar weer oppakken. Zie de gewijzigde termijnentabel voor nadere informatie. Hopelijk heeft u begrip voor de situatie.

 
 
C L A S S E    C P V
85141000 - Services prestés par le personnel médical