Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 28/11/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Amersfoort:Services de télécommunications intégrés

2022/S 226-649251  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/11/2022
S226
Pays-Bas-Amersfoort: Services de télécommunications intégrés

2022/S 226-649251

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 194-549159)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MBO Amersfoort
Numéro national d'identification: 361694062
Adresse postale: Leusderweg 30 -34
Ville: AMERSFOORT
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 3817KB
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Ramon Nieuwenhuizen
Courriel: aanbesteding@inkada.nl
Téléphone: +31 546455655
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mboamersfoort.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Integrale oplossing voor vaste & mobiele telefonie

Numéro de référence: 2022/0310TK

II.1.2)
Code CPV principal
64227000 Services de télécommunications intégrés

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
MBO Amersfoort is op zoek naar één Opdrachtnemer die een integrale telefonie-oplossing kan aanbieden voor alle locaties van MBO Amersfoort. Daarbij wordt allereerst opgemerkt dat MBO Amersfoort geen onderdelen vanuit de huidige situatie (vaste telefonie) wenst te hergebruiken. De Opdrachtnemer kan dus een volledige nieuwe telefonie-oplossing inrichten. De Opdracht dient in overeenstemming met het Programma van Eisen (Bijlage 1) uitgevoerd te worden.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 194-549159

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 24/11/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 28/11/2022

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Datum: 24-11-2022 Plaatselijke tijd: 12:15

Lire:

Datum: 28-11-2022 Plaatselijke tijd: 12:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
De datum voor het indienen van inschrijvingen is in de planning aangepast, zoals in de Nota van Inlichtingen is benoemd.
Integrale oplossing voor vaste & mobiele telefonie 28/11/2022 23/11/2022 NLD National
 
 
C L A S S E    C P V
64227000 - Services de télécommunications intégrés