Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Amsterdam: Maintenance de logiciels de technologies de l'information

2021/S 110-289137  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Pays-Bas-Amsterdam: Maintenance de logiciels de technologies de l'information 2021/S 110-289137 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Numéro national d'identification: 12034981 Adresse postale: Weesperstraat 430 Ville: Amsterdam Code NUTS: NL Nederland Code postal: 1018 DN Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Johan van der Sluijs Courriel: inkoopfysiek@amsterdam.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/ Adresse du profil d'acheteur: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: TenderNed Adresse postale: Bezuidenhoutseweg 73 Ville: 's-Gravenhage Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2594 AC Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: TenderNed Courriel: servicedesk@tenderned.nl Téléphone: +31 8008363376 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tenderned.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
AI 2021-0047 Integraal Display Management Applicatie (IDMA) Numéro de référence: AI 2021-0047
II.1.2) Code CPV principal 72267100 Maintenance de logiciels de technologies de l'information
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Gemeente Amsterdam is voornemens in de eerste helft van juli 2021 de aanbesteding AI 2021-0047 Integraal Display Management Applicatie (IDMA) op TenderNed te publiceren. Middels deze vooraankondiging wil de gemeente potentiële inschrijvers op de hoogte stellen van de opdracht, de looptijd van de overeenkomst en de planning.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL329 Groot-Amsterdam Lieu principal d'exécution:
Amsterdam
II.2.4) Description des prestations:
Amsterdam groeit en blijft groeien. En dat heeft ook een keerzijde. Het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen dat zich verplaatst in de stad, zet de schaarse openbare ruimte nog verder onder druk waaronder de doorstroming van verschillende vervoerswijzen. Om de doorstroming van de verschillende vervoerswijzen op belangrijke routes te verbeteren wordt onder meer gebruik gemaakt van verkeersmanagement en ICT oplossingen. Op basis van actuele informatie wordt vanuit de verkeerscentrale ingegrepen op verkeersregelingen, terwijl het verkeer wordt geïnformeerd en zo nodig omgeleid over alternatieve routes. Amsterdam wenst daartoe een nieuwe Integraal Display Management Applicatie (IDMA) in te kopen. Deze applicatie moet in staat zijn om diverse typen displays, met diverse uitvoeringsvormen, integraal te beheren en aan te sturen met behulp van standaard open protocollen. Relevante informatie wordt zoveel mogelijk als open data ontsloten. Daarnaast moet de IDMA toekomstgericht en toekomstvast te zijn. De IDMA moet eenvoudig met nieuwe koppelvlakken en functies moet kunnen worden uitgerust om overweg te kunnen met nieuwe typen displays, databronnen en applicaties. Zo kunnen meer verkeersdeelnemers worden bereikt op de best passende wijze. Met de inkoop van de IDMA worden twee bestaande systemen vervangen die einde technische, functioneel en juridische levensduur zijn, namelijk het Centraal DRIP (Dynamisch Route Informatie Paneel) Management Systeem en het Integraal Dynamisch Parkeerverwijssysteem Amsterdam. De scope van IDMA bestaat uit de levering en dienstverleningen (onderhoud) van software ten behoeve van het verzamelen en ontvangen van gegevens over (de bezetting van) parkeergarages, het verwerken van deze en aanvullende data (waaronder reistijden) naar informatie en de aansturing en beheer van displays op straat middels diverse protocollen, inclusief de nog te realiseren Wayfinding displays. De Wayfinding displays worden in 2021 gerealiseerd rond het Centraal Station in verschillende uitvoeringsvormen, om bezoekers (met name voetgangers) van Amsterdam te informeren over de bereikbaarheid van (op dat moment) interessante locaties in het centrum.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
12/07/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021 Pays-Bas-Amsterdam: Maintenance de logiciels de technologies de l'informationType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Servicesservices 09/06/2021 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72267100 - Maintenance de logiciels de technologies de l'information