Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 16/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Amsterdam: Services de conseil en affaires et en gestion

2020/S 147-361868  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Pays-Bas-Amsterdam: Services de conseil en affaires et en gestion

2020/S 147-361868

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 108-262367)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Numéro national d'identification: 172143209
Adresse postale: Hoogoorddreef 54 E
Ville: Amsterdam
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 1101 BE
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Bonnie Epema
Courriel: b.epema@mitopics.nl
Téléphone: +31 653613846 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tenderned.nl

http://www.tenderned.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Organisatieadviseur juridische fusie en implementatie

II.1.2)
Code CPV principal
79410000 Services de conseil en affaires et en gestion

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De opdracht omvat: - strategische advisering over, procesbegeleiding bij en ondersteuning van het bestuur en het Programmabureau fusie bij fase twee en drie van de fusie waaronder de activiteiten zoals opgesomd in paragraaf
   1. 2.1 (van het beschrijvend document), - het zorgdragen voor een rimpelloze overgang van fase één naar fase twee en fase drie op basis van de adviezen en besluiten uit fase één, - gevraagd en ongevraagd advies inbrengen vanuit eigen expertise aan het nieuwe bestuur en het Programmabureau fusie over aanpak en voortgang.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 108-262367

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 16/11/2020

Heure locale: 14:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 14:05

Lire:

Date: 16/11/2020

Heure locale: 14:05

VII.2)
Autres informations complémentaires:
We informeren u uiterlijk vrijdag 16.10.2020 over het al dan niet voortzetten van deze aanbestedingsprocedure, danwel de wijze waarop deze procedure wordt voortgezet.

 
 
C L A S S E    C P V
79410000 - Services de conseil en affaires et en gestion