Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Amsterdam: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 110-289134  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Pays-Bas-Amsterdam: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 110-289134 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Amsterdam, afdeling ICT Numéro national d'identification: 512131934 Adresse postale: Cruquiusweg 5 Ville: Amsterdam Code NUTS: NL Nederland Code postal: 1019 AT Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: dhr. Vos Courriel: ictaanbestedingen@amsterdam.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/bedrijfsvoering/ict/
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Systeem vernieuwing werk en inkomen Numéro de référence: AICT 2020-0024
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De gemeente Amsterdam, cluster sociaal, directie Werk, Participatie en Inkomen is voornemens eind juli 2021 een Europese aanbesteding te starten voor een Software as a Service oplossing voor geautomatiseerde ondersteuning van:
   1.  het werkveld 'Begeleiding naar werk'; en
   2.  voor een integratievoorziening van dit werkveld met het bestaande werkveld 'Aanvragen en verstrekken van een uitkering' en uniforme toegang via een internet portaal tot deze twee werkvelden voor burgers, werkgevers en medewerkers. De Europese aanbesteding zal bestaan uit een perceel, bestaande uit bovenstaande twee delen.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL32 Noord-Holland Lieu principal d'exécution:
Amsterdam
II.2.4) Description des prestations:
Op hoofdlijnen bestaan de twee delen van de opdracht uit het volgende:
   1.  het doel van het werkveld 'Begeleiding naar werk' is de burger te helpen in haar/zijn ontwikkeling en helpen bij het vinden van regulier werk of als er andere mogelijkheden zijn, te laten participeren in de samenleving. De basis voor deze ontwikkeling is vastgelegd in een werk- en participatieprofiel, waarin staat wat de burger kan en wil. Het profiel wordt door de burger zelf, maar kan ook samen met een professional worden opgesteld. De dienstverlening van WPI betreft circa 65.000 zaken van evenzoveel burgers. In totaal werken ongeveer 1 290 professionals met verschillende gebruikersrechten, variërend van dagelijks gebruik tot incidentele inzage aan de volgende dienstverlening: in het werk- en participatieprofiel is het perspectief op regulier werk en/of participatie in haalbare, stap voor stap en meetbare doelen en afspraken vastgelegd. Bijvoorbeeld (vak) opleidingen, werk fit programma's. Het werkveld bevat de mogelijkheid van een geautomatiseerde matching van een burger aan een vacature. Als het niet mogelijk is dat een burger niet volledig kan worden ingezet in regulier werk dan kan naar een oplossing worden gezocht met behulp van loonwaarde functionaliteiten. Met het systeem kan de regie worden gevoerd over werk- en participatie trajecten, inclusief de verbinding met het werkveld 'Aanvragen en verstrekken van een uitkering'. De gemeente Amsterdam heeft geconstateerd dat voor het werkveld 'Begeleiden naar werk' standaard en gespecialiseerde applicaties beschikbaar zijn. Voorwaarde is dat deze applicaties tot een samenwerkend geheel worden samengevoegd;
   2.  Het doel van de integratievoorziening is het op procesniveau en technisch niveau realiseren van de samenwerking tussen de twee werkvelden 'Begeleiding naar werk' en 'Aanvragen en verstrekken van een uitkering'. Deze integratie vindt plaats door: - uniforme toegang voor burgers, werkgevers en medewerkers, - bestands- en data uitwisseling, - berichtuitwisseling. De integratievoorziening bevat ook (algemene) proces functionaliteit doel hiervan is om een integrale besturing en overzicht te realiseren over de twee werkvelden heen. De gemeente Amsterdam wil dat de integratievoorziening zoveel mogelijk wordt gerealiseerd met behulp van binnen de gemeente Amsterdam aanwezige (integratie)voorzieningen, aangevuld waar nodig en passend voor het ontwikkelen van complexe en kritische applicaties. De gemeente Amsterdam wil met deze vooraankondiging: - ondernemingen te informeren en mogelijkerwijs al na te laten denken over mogelijke samenwerkingen tussen ondernemingen, - ondernemingen informeren over haar voornemen om deze Europese aanbesteding eind juli te starten. Daarbij zal zij i.v.m. de zomervakantie een langere inschrijftermijn toepassen.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
30/07/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Voor vragen die aansluiten bij het doel van de gemeente bij deze vooraankondiging, kan via email contact worden opgenomen met dhr. Vos: bob.vos@amsterdam.nl bob.vos@amsterdam.nl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021 Pays-Bas-Amsterdam: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Servicesservices 09/06/2021 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui