Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Apeldoorn:Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2023/S 186-580611  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/09/2023 S186 Pays-Bas-Apeldoorn: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire 2023/S 186-580611 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Apeldoorn Numéro national d'identification: 08223882 Adresse postale: Marktplein 1Apeldoorn Ville: Apeldoorn Code NUTS: NL Nederland Code postal: 7300 ES Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Anne-Greet Janssen Courriel: a.janssen@apeldoorn.nl Téléphone: +31 628891277 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=219660
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ROK Inhuur diverse functies financiële dienstverlening gemeente Apeldoorn 2023
II.1.2) Code CPV principal 79620000 Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De gemeente Apeldoorn wil via een raamovereenkomst voor de inhuur van diverse functies binnen de financiële dienstverlening voorzien in de behoefte aan: - invulling van de flexibele schil; - een oplossing voor eventueel capaciteitstekort; - bepaalde expertise. Opdrachtgever heeft als doel om op basis van deze Europese openbare aanbestedingsprocedure raamovereenkomsten aan te gaan met maximaal drie partijen voor maximaal 4 jaar. Om de geschiktheid aan te tonen wordt onder andere een referentie gevraagd. Nadere opdrachten worden weggezet via minicompetities en voor de prijs worden bandbreedtes gehanteerd. Partijen worden in deze aanbesteding puur beoordeeld op de kwaliteit. De geraamde waarde van deze opdracht bedraagt EUR
   4. 000.000,- over de maximale looptijd. Kandidaten dienen bij iedere inhuurbehoefte zo snel mogelijk, doch maximaal binnen één (1) kalendermaand na gunning beschikbaar te zijn voor ca 32 uur per week. Er wordt géén afnamegarantie geboden.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 000 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66171000 Services de conseils financiers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland
II.2.4) Description des prestations:
Inhuur diverse functies financiële dienstverlening
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Werving en selectie / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Kwaliteitsborging / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Samenwerking / Pondération: 30 Coût - Nom: bandbreedte / Pondération: 0
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 092-282900
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EIFFEL B.V.
Numéro national d'identification: 09078662 Adresse postale: Meander 1061 Ville: Arnhem Code NUTS: NL Nederland Code postal: 6825 MJ Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JE Consultancy B.V.
Numéro national d'identification: 34161018 Adresse postale: Wegalaan 49 Ville: Hoofddorp Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2132 JD Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Combinatie BMC Implementatie B.V. & Yacht B.V.
Numéro national d'identification: 31046509 & 62880942 Adresse postale: Databankweg 26 & Diemermere 25 Ville: Amersfoort & Diemen Code NUTS: NL Nederland Code postal: 3821 AL & 1112 TC Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 000 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 6 000 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Gelderland Ville: Apeldoorn Pays: Pays-Bas
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 ROK Inhuur diverse functies financiële dienstverlening gemeente Apeldoorn 2023 27/09/2023 NLD National
 
 
C L A S S E    C P V
66171000 - Services de conseils financiers 
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire