Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Apeldoorn:Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2023/S 194-608463  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pays-Bas-Apeldoorn: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 2023/S 194-608463 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Apeldoorn NumÈro national d'identification: 08223882 Adresse postale: Marktplein 1Apeldoorn Ville: Apeldoorn Code NUTS: NL Nederland Code postal: 7300 ES Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Gemeente Apeldoorn Courriel: b.baan@apeldoorn.nl TÈlÈphone: +31 48466865 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen Adresse du profil díacheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=225482
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Aankondiging van vrijwillige transparantie inzake sleutelmanagementsysteem (reserveringssoftware) NumÈro de rÈfÈrence: Djuma zaak 4780249
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Gemeente Apeldoorn is inzake voornoemde voornemens een overeenkomst te sluiten met IT Building B.V. en wil middels een ex ante aankondiging van dit voornemen haar transparantie betrachten. Hierbij wordt een bezwaartermijn van twintig (20) kalenderdagen in acht genomen, ingaande op de dag na publicatie van het voornemen. Indien er binnen deze termijn geen bezwaren omtrent deze publicatie zijn binnengekomen, zal de gemeente Apeldoorn overgaan tot het definitief sluiten van de overeenkomst met IT Building B.V. Zie voor nadere informatie de bijlage bij deze beschrijving. De initiÎle looptijd van de af te sluiten overeenkomst is 8 jaren.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 440 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48610000 SystËmes de bases de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exÈcution:
Apeldoorn
II.2.4) Description des prestations:
Gemeente Apeldoorn is inzake voornoemde voornemens een overeenkomst voor 8 jaar te sluiten met IT Building B.V. en wil middels een ex ante aankondiging van dit voornemen haar transparantie betrachten. Hierbij wordt een bezwaartermijn van twintig (20) kalenderdagen in acht genomen, ingaande op de dag na publicatie van het voornemen. Indien er binnen deze termijn geen bezwaren omtrent deze publicatie zijn binnengekomen, zal de gemeente Apeldoorn overgaan tot het definitief sluiten van de overeenkomst met IT Building B.V. Zie ge¸ploade bijlage voor een nadere beschrijving.
II.2.5) CritËres díattribution
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
InitiÎle looptijd van twee jaar met maximaal drie opties tot verlenging van twee jaar.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Gemeente Apeldoorn heeft geen reacties ontvangen op haar marktconsultatie en trekt hieruit de conclusie dat er gÈÈn gelijksoortig alternatief beschikbaar is. Uitgangspunt hierbij is dat gemeente Apeldoorn zich kan beroepen op art.
   2. 32 lid 1 onderdeel b sub 2, inhoudende dat de opdracht slechts door ÈÈn bepaalde ondernemer uitgevoerd kan worden omdat mededinging om technische redenen ontbreekt. Hierbij heeft de gemeente Apeldoorn voldaan aan haar plicht om te onderzoeken of er een redelijk alternatief of substituut bestaat en is het ontbreken van de mededinging geen gevolg van een kunstmatige beperking van de voorwaarden van de aanbesteding.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: IT Building B.V.
NumÈro national d'identification: 56673256 Adresse postale: Kanaal Noord 350 Ville: Apeldoorn Code NUTS: NL Nederland Code postal: 7323 AM Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 440 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 440 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem Ville: Arnhem Code postal: 6800 EM Pays: Pays-Bas
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Gemeente Apeldoorn heeft geen reacties ontvangen op haar marktconsultatie en trekt hieruit de conclusie dat er gÈÈn gelijksoortig alternatief beschikbaar is. Uitgangspunt hierbij is dat gemeente Apeldoorn zich kan beroepen op art.
   2. 32 lid 1 onderdeel b sub 2, inhoudende dat de opdracht slechts door ÈÈn bepaalde ondernemer uitgevoerd kan worden omdat mededinging om technische redenen ontbreekt. Hierbij heeft de gemeente Apeldoorn voldaan aan haar plicht om te onderzoeken of er een redelijk alternatief of substituut bestaat en is het ontbreken van de mededinging geen gevolg van een kunstmatige beperking van de voorwaarden van de aanbesteding. Aanbestedende dienst geeft uitvoering aan dit voornemen tot gunning, tenzij - binnen 20 kalenderdagen na publicatie van dit formulier SF-15 - andere geÔnteresseerde ondernemers haar bezwaren kenbaar hebben gemaakt.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Aankondiging van vrijwillige transparantie inzake sleutelmanagementsysteem (reserveringssoftware) 09/10/2023 NLD National Original
 
 
C L A S S E    C P V
48610000 - Systèmes de bases de données 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui