Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Apeldoorn: Travaux de construction de stations d'Èpuration

2020/S 200-484216  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Pays-Bas-Apeldoorn: Travaux de construction de stations d'Èpuration

2020/S 200-484216

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 140-343837)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Waterschap Vallei en Veluwe
NumÈro national d'identification: 6513549
Adresse postale: Steenbokstraat 10
Ville: Apeldoorn
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 7324 AX
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Yvonne Dilling
Courriel: ydilling@vallei-veluwe.nl
TÈlÈphone: +31 555272911
Fax: +31 555272704
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vallei-veluwe.nl
Adresse du profil díacheteur: http://www.vallei-veluwe.nl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Circulaire RWZI Terwolde

NumÈro de rÈfÈrence: P6030A

II.1.2)
Code CPV principal
45252100 Travaux de construction de stations d'Èpuration - IA14

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Nieuwbouw RWZI Terwolde met de ambitie om de rwzi als duurzame en circulaire zuivering te realiseren.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 140-343837

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang:
   1. 12.2020 Einde: 20.4.2023

Lire:

Aanvang:
   8. 12.2020 Einde: 20.4.2023

NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 12/10/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 19/10/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 12/10/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 19/10/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
De inschrijfdatum wordt uitgesteld naar 19.10.2020, aanleiding is dat er een vierde NvI wordt gepubliceerd omdat we de inschrijvers meer ruimte willen geven omtrent het behalen van Wonderware-certificering en vanwege een wijziging in de basisovereenkomst.

 
 
C L A S S E    C P V
45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration