01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/07/2018
Date de péremption : 19/06/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Arnhem: Machines de traitement des données (matériel)

2018/S 125-285004 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/07/2018
S125
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-Arnhem: Machines de traitement des données (matériel)

2018/S 125-285004

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 090-201793)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Gemeente Arnhem
09214908
Eusebiusbuitensingel 53
Arnhem
6828 HZ
Pays-Bas
Point(s) de contact: Kees Koopmans
Téléphone: +31 303039718
Courriel: kees.koopmans@tenderpeople.nl
Code NUTS: NL226 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.arnhem.nl Adresse du profil d'acheteur: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181174

http://www.arnhem.nl
https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181174
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Storage

Numéro de référence: 255955

II.1.2)
Code CPV principal
30210000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
De connectie wil een overeenkomst sluiten voor de levering, installatie, implementatie, onderhoud, support alsmede opleiding en training van personeel van Connectie voor 4 jaar met een optie tot verlening 2 maal met 1 jaar met 1 leverancier.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/06/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 090-201793

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Helaas zijn wij genoodzaakt de uiterste termijn voor inschrijving uit te stellen in verband met het uitbrengen van een aanvullende nota van inlichtingen. De gestanddoeningstermijn als vermeld in de tweede nota van inlichtingen blijft van kracht en wijzigt niet met deze rectificatie.

 
 
C L A S S E    C P V
30210000 - Machines de traitement des données (matériel) 
48800000 - Systèmes d'information et serveurs