Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Arnhem: Ouvrages d'art et de génie civil

2022/S 18-042417  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pays-Bas-Arnhem: Ouvrages d'art et de génie civil 2022/S 018-042417 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: TenneT TSO B.V.
Numéro national d'identification: 09155985 Adresse postale: Utrechtseweg 310 Ville: Arnhem Code NUTS: NL Nederland Code postal: 6812 AR Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Joris Rooij de Courriel: joris.de.rooij@tennet.eu Téléphone: +31 263732176 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tennet.eu Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193128
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: www.negometrix.com
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Electriciteit (TSO)
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Marktconsultatie - TenneT Offshore Grid - 2GW Landstations - Civiel Bouwkundig Numéro de référence: 193128
II.1.2) Code CPV principal 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
TenneT heeft haar ervaringen gebundeld en doorontwikkeld vanuit de Duitse 900MW HVDC en Nederlandse 700MW AC programma's in het nieuwe 2GW programma. Het resultaat is een nieuwe aanpak voor toekomstige connecties met een capaciteit van 2 Gigawatt (GW) door middel van 525 Kilovolt (kV) HVDC verbindingen. Per offshore grid connection zal tot 2 GW aan elektriciteit, gegenereerd door de offshore windparken, van 66 kV AC naar 525 kV DC worden geconverteerd en via ondergrondse offshore kabelverbindingen worden getransporteerd naar onshore landstations alwaar DC weer wordt geconverteerd naar AC om vervolgens het net in te worden gebracht. Gezien de omvang en de ambitieuze planning heeft TenneT binnen het 2GW programma standaardisatie als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling en realisatie van 2GW grid connections.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exécution:
Nederland
II.2.4) Description des prestations:
TenneT heeft haar ervaringen gebundeld en doorontwikkeld vanuit de Duitse 900MW HVDC en Nederlandse 700MW AC programma's in het nieuwe 2GW programma. Het resultaat is een nieuwe aanpak voor toekomstige connecties met een capaciteit van 2 Gigawatt (GW) door middel van 525 Kilovolt (kV) HVDC verbindingen. Per offshore grid connection zal tot 2 GW aan elektriciteit, gegenereerd door de offshore windparken, van 66 kV AC naar 525 kV DC worden geconverteerd en via ondergrondse offshore kabelverbindingen worden getransporteerd naar onshore landstations alwaar DC weer wordt geconverteerd naar AC om vervolgens het net in te worden gebracht. Zoals bekend heeft de Nederlandse overheid grote ambities ten aanzien windenergie op zee die de geplande 11 GW in de huidige routekaarten voor windenergie op zee tot en met 2030 overstijgen. Deze verdere groei lijkt onontkoombaar om invulling te geven aan de aangescherpte Europese 55% CO2-reductiedoelstelling voor 2030. Inmiddels heeft TenneT de opdracht gekregen om te starten met de nodige voorbereidende activiteiten ten behoeve van de ruimtelijke procedures voor zes potentiële verbindingen voor de aanlanding van in totaal 12 GW extra windenergie op zee rond 2030. Gezien de omvang en de ambitieuze planning heeft TenneT binnen het 2GW programma standaardisatie als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling en realisatie van 2GW grid connections. Voor de offshore converter stations heeft TenneT samen met leveranciers van HVDC installaties een basisontwerp voor het offshore platform ontwikkeld, waarbij het basisontwerp het mogelijk maakt dat alle bekende typen HVDC converter installaties kunnen worden ingepast en aangesloten. Door te standaardiseren zorgt TenneT voor herhaalbaarheid en daarmee voor een meer voorspelbaar en consistent resultaat, terwijl de kwaliteit en efficiency van de processen verbetert. De 2GW grid connections kunnen daardoor sneller en tegen lagere kosten worden geleverd, hetgeen een belangrijke bijdrage is aan de verwezenlijking van de Nederlandse ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. TenneT heeft het onshore landstation in twee delen opgedeeld. Het eerste deel betreft de levering en installatie van de HVDC-converter apparatuur. Deze installatie zal worden ontworpen, geleverd en geïnstalleerd door de aannemer van het offshore converter station (HVDC Platform). Het tweede deel betreft de civiele bouwkundige werken voor het onshore landstation. Deze zullen tot DO niveau in een bouwteam samenwerking worden ontworpen door TenneT en door een civiele aannemer tot UO niveau worden uitgewerkt en gebouwd. In het 2GW programma wordt de eisenspecificatie opgesteld met toepassing van systems engineering en worden die eisen vastgelegd in Relatics. Het (geïntegreerde) ontwerp wordt gemaakt op basis van deze eisen en worden met behulp van Building Information Modelling (BIM) de interfaces adequaat gemanaged om zodoende faalkosten en vertraging in de uitvoering zoveel als mogelijk te voorkomen. Van alle aannemers die worden ingezet in het 2GW programma wordt dan ook geëist dat zij in de uitvoering van het werk eveneens de systems engineering principes en BIM toepassen.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/04/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pays-Bas-Arnhem: Ouvrages d'art et de génie civilType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Marché de travaux 26/01/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil