Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 09/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Arnhem: Services de réalisation d'enquêtes

2020/S 68-162382  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-Arnhem: Services de réalisation d'enquêtes

2020/S 068-162382

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 039-092594)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Numéro national d'identification: 54699017
Adresse postale: Eusebiusbuitensingel 43
Ville: Arnhem
Code NUTS: NL
Code postal: 6828 HZ
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Miranda Gerner
Courriel: miranda.gerner@vggm.nl
Téléphone: +31 883555007 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.vggm.nl

http://www.vggm.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 GGD Oost-5

Numéro de référence: 200214-0002

II.1.2)
Code CPV principal
79311200

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Voor de uitvoering (het veldwerk) van de gezondheidsmonitor zijn de deelnemende GGD'en (GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland-Zuid, GGD Twente, GGD IJsselland en GGD Gelderland-Midden als onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) op zoek naar een dienstverlener. Met de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020 (GM V&O 2020) voeren de GGD'en de wettelijke taak uit van het in kaart brengen van de gezondheidssituatie van de algemene bevolking voor de gemeenten in hun regio's.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 039-092594

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 07/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 07/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Abusievelijk is een foutief aantal opgenomen in het prijzenblad (bij de verwerking van de vragenlijsten). Een nieuw prijzenblad (gewijzigde bijlage VII Prijzenblad
   1. 4.2020) is op TenderNed geplaatst. Wij verzoeken u deze bijlage te gebruiken bij het indienen van uw offerte. De uiterste indiendatum van uw offerte is verschoven naar 9 april a.s.

 
 
C L A S S E    C P V
79311200 - Services de réalisation d'enquêtes