Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 08/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Assen: Services du personnel et des salaires

2020/S 180-435347  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pays-Bas-Assen: Services du personnel et des salaires

2020/S 180-435347

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 165-400887)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Assen
Numéro national d'identification: 341893957
Adresse postale: Noordersingel 33
Ville: Assen
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 9401 JW
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Noortje Akkermans
Courriel: inkoop@assen.nl
Téléphone: +31 592366911 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.assen.nl Adresse du profil d'acheteur: https://www.assen.nl/ondernemen/inkoop

http://www.assen.nl
https://www.assen.nl/ondernemen/inkoop
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Detachering medewerkers Participatiewet, gemeente Assen

Numéro de référence: 97806-2020

II.1.2)
Code CPV principal
79631000 Services du personnel et des salaires

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De gemeente Assen (hierna te noemen gemeente) is voornemens een opdracht voor de levering van de inhuur van extern personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld een indicatie vanuit de Participatiewet) voor uitvoering (groenbeheer, infrabeheer, reiniging en het duurzaamheidscentrum). Dit personeel wordt vanuit de Werkplein Drentsche Aa aangeleverd.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 165-400887

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 28/09/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 08/10/2020

Heure locale: 14:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 28/09/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 08/10/2020

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Planning is aangepast om een tweede vragenronde mogelijk te maken. Zie hiervoor de eerste Nota van Inlichtingen, zoals gepubliceerd op TenderNed.

 
 
C L A S S E    C P V
79631000 - Services du personnel et des salaires