Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 01/08/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Bergambacht: Mobilier scolaire

2019/S 150-369738  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure restreinte
Pays-Bas-Bergambacht: Mobilier scolaire

2019/S 150-369738

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 243-554351)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Stichting Onderwijs Pr1mair
52538798
Hoofdstraat 69
Bergambacht
2861 AL
Pays-Bas
Point(s) de contact: Inkoop Meesters
TÈlÈphone: +31 182389014
Courriel: kristamesman@onderwijsprimair.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.onderwijsprimair.nl

http://www.onderwijsprimair.nl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
DAS schoolmeubilair primair onderwijs

II.1.2)
Code CPV principal
39160000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op het DAS voor de levering van schoolmeubilair primair onderwijs voor Stichting Onderwijs Primair te Stolwijk. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 201, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
01/08/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 243-554351

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar schoolmeubilair voor Stichting Onderwijs Primair voor te Stolwijk zolang zij deelnemen aan het DAS.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle schoolmeubilair voor primair onderwijs die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Onderwijs Primair Stolwijk onderwijs met 2 757 leerlingen en 417 medewerkers (2018).

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Gunningscriteria

Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 60 Prijs - Weging: 40

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 30 Prijs - Weging: 70

NumÈro de section: II.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang: 15.1.2019 Einde: 31.12.2099

Lire:

Aanvang: 15.1.2019 Einde:
   1. 8.2029

NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Heure locale: 17:00

Lire:

Date: 01/08/2029

Heure locale: 17:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
39160000 - Mobilier scolaire