Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Bergschenhoek: Panneaux de signalisation routiËre

2022/S 119-334515  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pays-Bas-Bergschenhoek: Panneaux de signalisation routiËre 2022/S 119-334515 Avis de prÈinformation
Le prÈsent avis est un avis de prÈinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Lansingerland NumÈro national d'identification: 60484792 Adresse postale: Tobias Asserlaan 1 Ville: BERGSCHENHOEK Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2662 SB Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Tim Wiebenga Courriel: inkoop@lansingerland.nl TÈlÈphone: +31 108004000 Fax: +31 108004001 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lansingerland.nl
I.3) Communication Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Inlichtingen verkrijgbaar via TenderNed gebruik hiervoor de optie vragen stellen in TenderNed Adresse postale: inlichtingen via TenderNed Ville: Bergschenhoek Code NUTS: NL Nederland Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Gemeente Lansingerland Courriel: inkoop@lansingerland.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tenderned.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Raamovereenkomst 2022-05 en 2022-06 Leveren bebording en straatmeubilair NumÈro de rÈfÈrence: 43829
II.1.2) Code CPV principal 34992200 Panneaux de signalisation routiËre
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
De raamovereenkomst bestaat uit het leveren van bebording en straatmeubilair voor de gemeente Lansingerland Verkeerstekens en straatnaamborden o.a.: ï Straatnaamborden ï Normale bebording ï Palen en bevestigingsmaterialen ï Stickers ï Verkeersinformatiesystemen o Radarteller o Snelheidsinformatiedisplay Afvalbakken en overig straatmeubilair o.a.: ï Afvalbakken ï Palen, (X-last palen, fietspadpalen en diamantkoppalen) ï Fietsbeugels ï Bankjes De Raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Levering bebording
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34992200 Panneaux de signalisation routiËre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exÈcution:
Groot-Rijnmond (NL33C)
II.2.4) Description des prestations:
Ca. Ä 100.000,00
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Levering straatmeubilair
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928000 Mobilier routier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exÈcution:
Groot-Rijnmond (NL33C)
II.2.4) Description des prestations:
Ca. Ä 50.000,00
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.3) Date prÈvue pour le lancement de la procÈdure de passation:
09/08/2022
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pays-Bas-Bergschenhoek: Panneaux de signalisation routiËreType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de prÈinformation sans mise en concurrenceType de procÈdure: Sans objetType de marchÈ: Fournitures 22/06/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
34928000 - Mobilier routier 
34992200 - Panneaux de signalisation routière