Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 17/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Bergschenhoek: Services spécialisés de transport routier de passagers

2020/S 68-162381  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-Bergschenhoek: Services spécialisés de transport routier de passagers

2020/S 068-162381

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 023-051356)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Lansingerland
Numéro national d'identification: 60484792
Adresse postale: Tobias Asserlaan 1
Ville: Bergschenhoek
Code NUTS: NL
Code postal: 2662 SB
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Ellen Bots-Floors
Courriel: inkoop@lansingerland.nl
Téléphone: +31 108004000
Fax: +31 108004001 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lansingerland.nl

http://www.lansingerland.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Jeugd- en leerlingenvervoer gemeente Lansingerland

Numéro de référence: U19.07917

II.1.2)
Code CPV principal
60130000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De aanleiding van deze aanbestedingsprocedure is dat de gemeente het leerlingenvervoer en het vervoer voor jeugd wil combineren daar waar mogelijk. Beide vormen van vervoer hebben een vergelijkbare doelgroep en de ritten zijn planbaar. Centraal staan de volgende uitgangspunten: - voldoen aan de Wet op Primair Onderwijs (WPO), de Wet op Voortgezet Onderwijs (WVO), de Wet op Expertisecentrum (WEC), en de Verordening Leerlingenvervoer Lansingerland 2014, waarin is vastgelegd wanneer een leerling recht heeft op taxivervoer van huis naar school en terug, - voldoen aan de Jeugdwet, waarin is vastgelegd dat een jeugdige recht heeft op vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden, - het verzorgen van veilig en verantwoord vervoer voor leerlingen en cliënten van Jeugdzorg, - een proactieve contractpartner die meedenkt en signaleert over de ontwikkelingen in het vervoer voor jeugd en leerlingen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 023-051356

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 13:30

Lire:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 10:30

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 13:35

Lire:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 10:35

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Met nadere inlichtingen deelt de gemeente enkele wijzigingen mee die wij in het kader van het coronavirus en/of de gevolgen daarvan moeten nemen. Het coronavirus kunnen wij op dit moment niet meer als een onvoorziene omstandigheid zien, echter de effecten en gevolgen ervan zijn nog niet volledig inzichtelijk. Deze wijzigingen brengen tevens met zich mee: - een gewijzigde conceptovereenkomst, deze wordt tegelijkertijd met deze nadere inlichting gepubliceerd, - een extra vragenronde is ingelast (let op: gewijzigde wijze van aanleveren vragen!), - een gewijzigde planning, i.v.m. met de wettelijke termijnen in de aanbestedingsprocedure. Met deze wijzigingen is het mogelijk de effecten en de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk in te kaderen.

 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers