Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Bilthoven:...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2023/S 195-609644  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pays-Bas-Bilthoven: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2023/S 195-609644 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) NumÈro national d'identification: 30276683 Adresse postale: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 Ville: Bilthoven Code NUTS: NL Nederland Code postal: 3721MA Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Natalie Kiem Courriel: natalie.kiem.02@rivm.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rivm.nl Adresse du profil díacheteur: https://s2c.mercell.com/buyer/31188
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Levering: Mobiele GC-MS systeem: Griffin G510X
II.1.2) Code CPV principal 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Aanschaf van een mobiele GC-MS systeem, Griffin G510X, voor de Douanelaboratorium van de Belastingdienst.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 142 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: NL Nederland
II.2.4) Description des prestations:
Douane wenst een mobiele GC-MS systeem aan te schaffen voor onderzoek van vracht op verschillende plaatsen, waarbij binnen korte tijd sprake kan zijn van de nodige wisselingen tussen locaties, die vaak ook geen laboratoriumlocatie zijn. Aangezien GC-MS wordt beschouwd als de gouden standaard voor het betrouwbaar identificeren van chemische stoffen en sporen van chemische verbindingen op het niveau van microgram tot nanogram, wordt de aanschaf van een geminiaturiseerde gaschromatograaf gekoppeld aan een massaspectrometer, oftewel een mobiele GC-MS, als oplossing gezien om dit doel te bereiken. GC-MS is een krachtige analysetechniek omdat het de scheiding van componenten in complexe monsters via een chromatografische kolom mogelijk maakt alvorens de gescheiden componenten sequentieel te analyseren. Bij gebruik van GC-MS in combinatie met een uitgebreide NIST-database en op maat gemaakte bibliotheken van doelverbindingen, kan een groot scala van verschillende stoffen in monsters worden geÔdentificeerd.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Het draagbare systeem bestaat uit een injector, een gaschromatograaf en een massaspectrometrische detector. Het gewicht van het systeem is minder dan 20 kg. Het systeem moet volledig op een geÔntegreerde batterij kunnen draaien Èn op het normale stroomnetwerk. Het systeem bevat een volledig geÔntegreerde vacu¸m pomp voor de massaspectrometer en met een koude start moet het apparaat binnen 20 minuten op vacu¸m zijn en klaar voor gebruik. Het systeem bevat een geÔntegreerde helium cilinder alsmede de mogelijkheid om het op een externe helium aanvoer aan te kunnen sluiten. Met helium gas wordt een hogere chromatografische resolutie en snellere scheiding verkregen en daarom kortere analyse tijden wat belangrijk is voor metingen in het veld. Ook is de door Douane gemaakte bibliotheek van stoffen met de GC-MSíen op het laboratorium gemaakt op basis van helium als carrier gas. De massaspectrometer is van het type lineair single-quadrupole en de ionisatiebron van de massaspectrometer is van het type electron impact ionisation (70 eV). Dit type massaspectrometer wordt ook gebruikt op het Douane laboratorium voor maken van bibliotheken van stoffen. De massa-range van de massaspectrometer is tenminste 30-500 amu, omdat het Douane laboratorium ook stoffen met hogere massa dan 300 amu willen meten. Bijvoorbeeld mitragynine (massa 398 amu), tadalafil (massa 389 amu) en sildenafil (massa 474 amu). De autotune en de massakalibratie voor de massaspectrometer worden volledig vanuit de software aangestuurd. De GC oven moet programmeerbaar zijn van 40-300 C voor grotere moleculen (zoals bijvoorbeeld mitragynine, tadalafil en sildenafil). De scheidingskolom van de GC moet o.a. geschikt zijn voor verdovende middelen en farmaceutische stoffen. In het systeem moet een split/splitless injector voor vloeistof injecties en SPME aanwezig zijn en de mogelijkheid van een interface voor het meten van vaste stoffen omdat in het veld snelle en eenvoudige monstervoorbewerking voor analyse wordt gebruikt. Het systeem bevat een geÔntegreerde computer. De geÔntegreerde computer op het systeem stuurt de GC-MS volledig aan en automatische dataverwerking en een library search is mogelijk op het systeem met van tevoren opgestelde criteria, zodat in het veld stoffen kunnen worden geÔdentificeerd in monsters. Er is ook de mogelijkheid om in het datasysteem zelf GC-MS methodes aan te maken of te veranderen. De NIST, SWGDRUG en eigen gecreÎerde bibliotheken kan worden gebruikt op de geÔntegreerde computer van het mobiele systeem voor een library search, omdat in het veld een breed scala aan monsters gemeten worden en grote bibliotheken nodig zijn voor identificatie van stoffen. Ingevolge de huidige aanbestedingsregelgeving maakt het IUC-RIVM bij deze bekend, zulks in het kader van vrijwillige transparantie vooraf, voornemens te zijn om op grond van bovenstaande motivatie een overeenkomst aan te gaan met de beoogde contractant. Marktpartijen kunnen gedurende twintig (20) kalenderdagen na deze bekendmaking tegen gemeld voornemen opkomen door middel van het aanspannen van een kort geding bij de bevoegde rechter bij de rechtbank Den Haag. Wordt er geen rechtszaak aangespannen, maar binnen gemelde 20-dagen termijn wel gemotiveerde en gegronde bezwaren tegen gemeld voornemen bij RIVM kenbaar gemaakt, dan kan RIVM besluiten geen gevolg te geven aan gemeld voornemen en deze aankondiging intrekken. De genoemde termijn betreft een fatale vervaltermijn. Eventuele bezwaren tegen dit voornemen kunt u kenbaar maken aan RIVM, uiterlijk 26-10-2023, via de berichtenmodule van Mercell.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
05/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SurCom International B.V.
Ville: Ede Code NUTS: NL Nederland Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 142 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 142 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Rechtbank Den Haag Ville: Den Haag Pays: Pays-Bas
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Levering: Mobiele GC-MS systeem: Griffin G510X 10/10/2023 NLD National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)