Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Bois-le-Duc: Services de santé et services sociaux

2020/S 68-162477  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Pays-Bas-Bois-le-Duc: Services de santé et services sociaux 2020/S 068-162477 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: gemeente 's-Hertogenbosch Numéro national d'identification: 491878990 Adresse postale: Wolvenhoek 1 Ville: 's-Hertogenbosch Code NUTS: NL Code postal: 5211 HH Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Gérard van Agtmaal Courriel: gemeente@s-hertogenbosch.nl Téléphone: +31 736155155 Fax: +31 736155538 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.s-hertogenbosch.nl http://www.s-hertogenbosch.nl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Inkoop specialistische jeugdhulp 2021 en verder, regio NOB: zware jeugdhulp Numéro de référence: 000
II.1.2) Code CPV principal 85000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
We kopen met deze aanbesteding zware jeugdhulp in, dat houdt in verblijfsproducten of alternatieven daarvoor. Deze aanbesteding wordt in de markt gezet naast een open house procedure voor lichte jeugdhulp en een open house procedure voor pleegzorg.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL413
II.2.4) Description des prestations:
Het betreft zware jeugdhulp. - Een indicatie van de populatie is ca. 700 jeugdigen, - Een indicatie van de omzet is ca. 45 000 000 EUR per jaar. Deze indicatie geldt voor de gehele aanbesteding, dus voor het totaal van alle percelen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zie aanbestedingsdocumenten
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL413
II.2.4) Description des prestations:
Het betreft zware jeugdhulp. - Een indicatie van de populatie is ca. 700 jeugdigen, - Een indicatie van de omzet is ca. 45 000 000 EUR per jaar. Deze indicatie geldt voor de gehele aanbesteding, dus voor het totaal van alle percelen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL413
II.2.4) Description des prestations:
Het betreft zware jeugdhulp. - Een indicatie van de populatie is ca. 700 jeugdigen, - Een indicatie van de omzet is ca. 45 000 000 EUR per jaar. Deze indicatie geldt voor de gehele aanbesteding, dus voor het totaal van alle percelen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 4
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL413
II.2.4) Description des prestations:
Het betreft zware jeugdhulp. - Een indicatie van de populatie is ca. 700 jeugdigen, - Een indicatie van de omzet is ca. 45 000 000 EUR per jaar. Deze indicatie geldt voor de gehele aanbesteding, dus voor het totaal van alle percelen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 5
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL413
II.2.4) Description des prestations:
Het betreft zware jeugdhulp. - Een indicatie van de populatie is ca. 700 jeugdigen, - Een indicatie van de omzet is ca. 45 000 000 EUR per jaar. Deze indicatie geldt voor de gehele aanbesteding, dus voor het totaal van alle percelen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 6
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL413
II.2.4) Description des prestations:
Het betreft zware jeugdhulp. - Een indicatie van de populatie is ca. 700 jeugdigen, - Een indicatie van de omzet is ca. 45 000 000 EUR per jaar. Deze indicatie geldt voor de gehele aanbesteding, dus voor het totaal van alle percelen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 7
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL413
II.2.4) Description des prestations:
Het betreft zware jeugdhulp. - Een indicatie van de populatie is ca. 700 jeugdigen, - Een indicatie van de omzet is ca. 45 000 000 EUR per jaar. Deze indicatie geldt voor de gehele aanbesteding, dus voor het totaal van alle percelen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure impliquant des négociations
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 052-124480
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Op 31.3.2020 zijn de landelijke maatregelen om de corona pandemie onder controle te krijgen verlengd. Hierdoor achten de samenwerkende gemeenten in de regio Noordoost Brabant het niet langer mogelijk om de inmiddels gestarte inkoopprocedures specialistische jeugdhulp 2021 voor
   1. 1.2021 succesvol af te ronden middels het sluiten en implementeren van overeenkomsten. De gemeenten hebben daarom moeten besluiten om de nieuwe inkoopprocedures stop te zetten en deze eind 2020 opnieuw te starten. Overeenkomsten op basis van deze inkoopprocedures gaan dan in op
   1. 1.2022. Dit betekent dat de gemeenten op 9 maart jl. gepubliceerde inkoopprocedures per direct beëindigen. De specialistische jeugdhulpaanbieders die momenteel een overeenkomst hebben met de gemeenten zullen per mail een bericht ontvangen over de vervolgstappen. De gemeenten betreuren het zeer dat zij de inkoopprocedures moeten beëindigen, maar zien op dit moment gezien de crisissituatie bij zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders geen andere mogelijkheid. Heeft u vragen Deze kunt u richten aan: ContractenMO@s-hertogenbosch.nl ContractenMO@s-hertogenbosch.nl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux 
85311000 - Services d'action sociale avec hébergement 
85312000 - Services sociaux sans hébergement